T i c h á v k a

říční kilometr: 0,000 – 11,345

 

Obsah :

1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek

2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

3. Přehled významných stromů

4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů a    měkkýšů) 

 

Zpracovali :

 

Antonín Buček, Ing., Csc.

Jan Štykar, Ing., Dr.

Zdeněk Hrubý, Ing.

Bohumír Lojkásek, RNDr., Doc., CSc.

Zdeněk Ďuriš, RNDr., Doc., CSc.

  

Brno 1998

Ostrava 2006

Ostrava 2009

1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek

 

Tichávka pramení v Kunčicích pod Ondřejníkem v nadmořské výšce 470 m a ústí do Lubiny ve Vlčovicích v nadmořské výšce 322 m, z celkové délky toku 12,7 km byl mapován úsek o délce 11,345 km. Plocha povodí Tichávky činí 11,3 km2, průměrný průtok u ústí do Lubiny je 0,11 m3 za sekundu. Celý tok patří do pstruhového pásma. Tichávka protéká na severním okraji geomorfologického okrsku Radhošťské podhůří, který je součástí vnitrohorské sníženiny Frenštátské brázdy. Jedná se o úpatní pahorkatinu, tvořenou flyšovými jílovci, jíly a pískovci slezského příkrovu s překryvy kvartérních štěrkových sedimentů. Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT 9, mezoklima je ovšem silně ovlivněno kotlinovým reliéfem, způsobujícím hromadění chladného vzduchu, stékajícího po svazích na dno Frenštátské kotliny. Z půdních typů převládají kambizemě, časté jsou pseudogleje, v nivě Tichávky převládají arenické fluvizemě. Biogeograficky náleží území do 3.5. Podbeskydského bioregionu, situovaného na západním okraji západokarpatské biogeografické podprovincie. Horní část mapovaného úseku náleží do 4. bukového vegetačního stupně Tichávka 4, v dolní části, pod Tichou začíná přechod do 3. dubo-bukového stupně Tichávka 3. V povodí Tichávky převládá zemědělsko-lesní krajina, převážná část toku prochází zastavěným územím obce Tichá. 

 

Mapy TPE s vkreslenými typy geobiocénů doprovodné vegetace

 

Tic 01 Tic 02 Tic 03 Tic 04 Tic 05 Tic 06 Tic 07 Tic 08 Tic 09

 

2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

 

Levý břeh:

ř.km 2,15- 2,56;  EVSK úsek včetně lesních porostů na kontaktních společenstvech

ř.km 4,61- 4,75; úsek EVSK zachovaný lužní porost

ř.km 7,87-7,95; EVSK celý úsek

ř.km 10,17- 10,53;  EVSK luh spolu s kontaktními nelužními společenstvy na přilehlých svazích

 

Pravý břeh:

 

ř.km 9,35 – 9,40; včetně několikasetmetrového pásu podél pravobřežního přítoku

ř.km 10,92-11,04; včetně 80 m do svahu nelužního lesa

 

Levý a pravý břeh:

ř.km 0,00 - 0,93;  levý i pravý břeh

3. Přehled významných stromů
-
4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů,  měkkýšů)
 
mihule potoční (Lampetra planeri) výskyt nebyl zjištěn
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) Výskyt byl zjištěn v úseku od profilu u restaurace U Adamce v Tiché o souřadnicích: N  49°34'20,2"  E 18°14'01,9", po soutok s Lubinou.           
jelec jesen (Leuciscus idus) výskyt nebyl zjištěn
ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) výskyt nebyl zjištěn
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) výskyt nebyl zjištěn
mník jednovousý (Lota lota) výskyt nebyl zjištěn
vranka obecná (Cottus gobio) výskyt nebyl zjištěn
vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) výskyt nebyl zjištěn
ledňáček říční (Alcedo atthis) Tok je lovištěm daného druhu. Charakter břehů však nevyhovuje jeho nárokům.
břehule říční (Riparia riparia) výskyt nebyl zjištěn
vydra říční (Lutra lutra) Pobytové znaky různého stáří byly zjištěny na soutoku s Lubinou.
bobr evropský (Castor fiber) výskyt nebyl zjištěn
rak říční (Astacus astacus) Výskyt raků byl zjištěn v jediném profilu, v obci Kunčice pod Ondřejníkem (řkm 9,05)