Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin pro jiného oprávněného uživatele pozemku
V případech, kdy jsme požádání o souhlas s kácením dřevin na našich pozemcích nebo nebo dokonce o vydání plné moci k jednání oprávněným uživatelem nebo jeho mandatářem vydáváme pouze s o u h l a s  na přiloženém formuláři. Formulář lze stáhnout zde.
K takovému jednáni státní podnik Povodí Odry, přistoupil po zevrubném prozkoumání doposud vydaných plných mocí. Takový postup nám rovněž doporučil legislativní odbor Ministerstva životního prostředí.