O s t r a v i c e

říční kilometr: 0,000 – 54,210
 


Obsah :
1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek
2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny
3. Přehled významných stromů
4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů a měkkýšů)

Zpracovali :
Antonín Buček, Ing., Csc.
Jan Štykar, Ing., Dr.
Petr Maděra, Ing., Dr.
Miroslav Vojtek, Mgr.
Petr Čermák, Ing.
Bohumír Lojkásek, RNDr., Doc., CSc.
Zdeněk Ďuriš, RNDr., Doc., CSc.
 
flóra - Brno 2000
ryby - Ostrava 2005, revize 2011
korýši, měkkýši - Ostrava 2005
 

1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických poměrů
 

Ostravice vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice u Starých Hamrů v nadmořské výšce 521 m, celková délka toku činí 65,1 km, povodí má plochu 826,8 km2. Ústí zprava do Odry v Ostravě-Hrušově v nadmořské výšce 204 m, průměrný průtok u ústí činí 14,25 m3.s-1. Horní část povodí leží v oblasti velmi vodné, střední část v oblasti dosti vodné, dolní část v oblasti středně až málo vodné, retenční schopnost je malá, průtok silně rozkolísaný, koeficient odtoku je v horní části povodí vysoký, ve střední části dosti vysoký a v dolní části povodí střední.  Mapován byl celý tok od  soutoku obou 0stravic až k ústí s výjimkou břehů údolní nádrže Šance. Nádrž Šance je vybudována v ř.km 45,770 - 52,0, má plochu 335,5 ha a celkový objem 69,3 mil. m3, maximální hladina leží v nadmořské výšce 507, 30 m,  průměrný roční průtok činí  3,11 m3.s-1.  

Horní část povodí Ostravice leží  v členitém hornatinném reliéfu Moravskoslezských Beskyd, tvořeném flyšovým souvrstvím jílovců, pískovců a slepenců. V erozně denudačním reliéfu se vyskytují sečné plošiny, tvrdoše, strukturní terasy, mrazové sruby, balvanové proudy a sesuvy. Převládajícím půdním typem jsou silně kyselé typické kambizemě. ve vyšších polohách převládají rezivé podzoly kambizemní, označované též jako kryptopodzoly. Půdy jsou silně ohrožené erozí, intenzita potenciální eroze půdy proudící vodou leží v intervalu 1,01- 5,00 mm za rok. Klimaticky se jedná o chladné klimatické oblasti CH6 a CH7, vyznačující se relativně vysokými srážkami ( průměrný úhrn 1000-1200 mm ročně) a průměrnými ročními teplotami 5-60 C.

Střední část povodí náleží do Podbeskydské pahorkatiny. Nejprve protéká Ostravice Lysohorským podhůřím, úpatní pahorkatinou, tvořenou flyšovými horninami s kvartérními překryvy a náplavovými kužely řek, posléze přechází do ploché Frýdecké pahorkatiny s převážně akumulačním reliéfem a s pokryvem sprašových hlín. Mozaika půdních typů je determinována geologickým podložím a hydrologickými podmínkami. V nivě  se střídají fluvizemě a fluvizemě glejové, na sprašových hlínách luvizemě pseudoglejové a pseudogleje luvizemní, na flyšovém podloží převládají kambizemě typické a kambizemě pseudoglejové. Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10, průměrné roční teploty se pohybují mezi 7-80 C, průměrné roční srážky činí 800-1000 mm.

Na dolním toku přechází Ostravice do Ostravské pánve. Protéká   rovinou Ostravské nivy, tvořenou souvrstvím pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčitohlinitých nánosů, na nichž vznikly typické a glejové fluvizemě.  Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10, průměrné roční teploty se pohybují mezi 8-90 C, průměrné roční srážky činí 700-800 mm.

Biogeograficky náleží pramenná část povodí Ostravice do Beskydského biogeografického regionu, který je součástí Západokarpatské biogeografické podprovincie. Z hlediska regionálně fytogeografického členění se jedná o fytogeografický obvod Karpatské oreofytikum. V této  části povodí převládají geobiocenózy 5. jedlobukového vegetačního stupně. Geobiocenózy 4. bukového vegetačního stupně se vyskytují pouze v dolních částech svahů. Z trofických řad a meziřad převládají mezotrofní řada B a oligotrofně-mezotrofní meziřada AB. Horní a střední část povodí je součástí Podbeskydského bioregionu, ležícího v kontaktní zóně Západokarpatské a Polonské biogeografické podprovincie. Převládá zde 3.dubobukový vegetační stupeň, mezotrofní řada B a  4. zamokřená hydrická řada. Dolní část povodí Ostravice náleží do Ostravského a posléze Pooderského bioregionu z Polonské biogeografické podprovincie, 3.vegetační stupeň je zastoupen dubojehličnatou variantou, typicky se vyvíjející v podmínkách podmáčených půd rozlehlých pánví se specifickým mezoklimatem.

V horní části, po nádrž Šance (ř.km 54,210 – 52,0)  protéká Ostravice zaříznutým údolím, kde příbřežní pásmo tvoří kontaktní skupiny typů geobiocénů  bází přilehlých svahů, náležejících do 4.bukového vegetačního stupně Ostravice 4 a v nivě se střídají  jasanové olšiny vyššího stupně (Fraxini-alneta superiora) a relativně sušší javorové jasanové olšiny vyššího stupně (Fraxini-alneta aceris superiora). Pod nádrží  Šance přecházejí biocenózy do 3.dubobukového vegetačního stupně Ostravice 3. V příbřežní zóně Ostravice  se střídají  javoro-jasanové olšiny nižšího stupně (Fraxini-alneta aceris inferiora) a vlhčí jasanové olšiny vyššího stupně (Fraxini-alneta inferiora), dosti velké plochy náleží vývojovým stádiím vrbin vrby křehké nižšího stupně (Saliceta fragilis inferiora) na štěrkových náplavech. Ve Frýdku-Místku, pod soutokem s Morávkou  na ř.km 25,00 dochází k plynulému přechodu nivních společenstev do skupin typů geobiocénů širokých říčních niv. Převažují relativně nejsušší habrojilmové jaseniny vyššího stupně (Ulmi-fraxineta carpini superiora), dosti velké plochy náleží do topolojilmových jasenin vyššího stupně (Ulmi-fraxineta populi superiora), v některých úsecích zaujímají větší plochy i vlhčí dubové jaseniny vyššího stupně (Querci roboris fraxineta superiora), převážně pouze ostrůvkovitě se vyskytují  vývojová stádia vrbin vrby křehké nižšího stupně (Saliceta fragilis inferiora) na štěrkových náplavech.

Až k obci Ostravice protéká řeka typickou lesní krajinou Moravskoslezských Beskyd.V tomto úseku je povodí součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Další úseky jsou výrazně ovlivněny venkovskou a posléze městskou zástavbou.

Dolní tok leží v antropicky silně ovlivněné urbanizované průmyslově-sídelní krajině Ostravy, výrazně ovlivněné průmyslovou činností. Přes všechny antropogenní vlivy a zásahy zde Ostravice s příbřežním pásmem tvoří nenahraditelný biokoridor vodní a mokřadní bioty s velkým významem pro kvalitu životního prostředí centrální části Ostravy. V příbřežním pásmu Ostravice se vyskytují a šíří invazní neofyty netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), celík kanadský (Solidago canadense), celík obrovský (Solidago gigantea) a hvězdovnice roční (Stenactis annua), nejhojněji v urbanizované krajině. Zvýšenou péči a ochranu zasluhuje 7 úseků toku s příbřežním pásmem, vymezených jako ekologicky významné segmenty krajiny a 5 zjištěných významných stromů.

 

 

Mapy TPE s vkreslenými typy geobiocénů doprovodné vegetace

 

Ostr 01 Ostr 02 Ostr 03 Ostr 04 Ostr 05 Ostr 06 Ostr 07 Ostr 08 Ostr 09
Ostr 10 Ostr 11 Ostr 12 Ostr 13 Ostr 14 Ostr 15 Ostr 16 Ostr 17 Ostr 18
Ostr 19 Ostr 20 Ostr 21 Ostr 22 Ostr 23 Ostr 24 Ostr 25 Ostr 26 Ostr 27
Ostr 28 Ostr 29 Ostr 30 Ostr 31 Ostr 32 Ostr 33 Ostr 34

 

VHP Ostrava VHP Frýdek-Místek VHP VD Frýdek-Místek

2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny
 

Levý břeh:

ř.km 19,90-20,50; les navazující k úseku s přírodní dřevinou skladbou a bohatým bylinným podrostem je hodnotným ekologicky významným segmentem krajiny.

ř.km 28,58-31,50; v úseku kolem ř.km 29,0 přírodní peřeje a soutěska, za ní řeka vytvořila nově velký meandr. V lese za loukami slepé rameno s vodou, i tůně. Úsek byl výrazně přemodelován povodní a došlo tak k vytvoření významné ukázky krajinotvorné funkce řeky, tok by měl být ponechán přirozenému vývoji.

ř.km 39,8-40,40; Poměrně přirozený úsek s výraznou peřejí a přirozeným charakterem břehů. Vegetace pravého břehu je tvořená především kontaktními společenstvy, na levém břehu je komplex lesa s výrazným rekreačním využitím. Jde o porost druhovým složením blízký přirozenému. Přirozené koryto s kamenitým dnem a s výchozy hornin ve formě lavic a výrazného skalního prahu (peřeje), přirozené břehy, zahloubení toku o 0,5 - 5 m. Tok ve zužujícím se údolí z pravé strany omezený prudkým svahem.

 

Pravý břeh:

ř.km 13,80;  v sousedství toku lesní tůň. Jedná se o potenciální refugium obojživelníků.

ř.km 25,7-26,70; Poměrně zachovalý komplex lesa v intravilánu Frýdku-Místku s výskytem starších jedinců vrby křehké postupně přecházející v park v široké ploché nivě. Koryto narovnané umělé se štěrkovitým dnem, břeh zpevněný kamenným záhozem, zahloubení toku 1 - 2 m. 

ř.km 28,6-29,50; Původně regulované koryto je na několika místech přemodelováno povodní - velké plochy štěrkových náplavů, 29 ř.km na je výrazný peřejnatý úsek, břeh převážně přirozený ve formě rozsáhlých nátrží, zahloubení toku 0,5 - 1,5m. Úsek byl výrazně přemodelován povodní a došlo tak k vytvoření významné ukázky krajinotvorné funkce řeky. Velká plocha štěrkových náplavů na ř.km 29,0 - 29,50, přestože se úsek nachází v širokém plochém údolí převážně v intravilánu Bašky, by měla být ponechána přirozenému vývoji.

ř.km 39,8-40,40; Tok ve zužujícím se údolí z pravé strany omezený prudkým svahem v nadmořské výšce 395 - 405 m. n. m. Přirozené koryto s kamenitým dnem s výchozy hornin ve formě lavic a výrazného skalního prahu (peřeje), přirozené břehy, zahloubení toku o 0,5-5 m. Poměrně přirozený úsek s výraznou peřejí a přirozeným charakterem břehů. Vegetace pravého břehu je tvořená především kontaktními společenstvy, na levém břehu je komplex lesa s výrazným rekreačním využitím. Jde o porost druhovým složením blízký přirozenému.

 

3. Přehled významných stromů
 

Levý břeh:

ř.km13,80; v sousedství toku topol černý (Populus nigra)

ř.km 26,70; silnější topol šedý (Populus x canescens )

ř.km cca 31,40; silný jedinec vrby křehké (Salix fragilis)

ř.km 33,00; silnější jedinec topol černý (Populus nigra)

 

Pravý břeh:

V horní části úseku v sousedství toku několik vzrostlých topolů černých  (Populus nigra ).

 

4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů,  měkkýšů)
 
mihule potoční (Lampetra planeri) Výskyt druhu a jeho dlouhodobé přežívání je možné pouze v místech se stálým výskytem jemných hlinitopísčitých sedimentů s organickým detritem. Larvy i dospělci daného druhu byli po roce 2005 opakovaně nalezeni v úseku nad jezem Riviera v ř. km 25,650 po profil Harcovského mostu nad ústím Frýdlantské Ondřejnice v. ř. km 35,66. Zcela izolovaná je nejvýše položená lokalita, která leží na levém břehu u ústí odlehčovacího ramene místního náhonu cca 100 m nad Bezručovým mostem v Ostravici
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) V současnosti střevle obývá souvisle podélný profil Ostravice  od ústí Čeladenky v ř. km 37,4 po ústí do Odry v Ostravě Hrušově.
jelec jesen (Leuciscus idus) výskyt nebyl zjištěn
ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) výskyt nebyl zjištěn
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) výskyt nebyl zjištěn
mník jednovousý (Lota lota)  Sporadický výskyt mníka je zaznamenán v úseku od konce vzdutí VN Šance po spádový objekt na Bílé Ostravici nad ústím pravobřežního přítoku Smradlava v katastru obce Bílá. Jedná se o jedince, kteří do řeky migrují z VN Šance.
vranka obecná (Cottus gobio)  V roce 2011 byl potvrzen výskyt tohoto druhu v úseku od spádového objektu v ř. km 13,770 ve Vratimově po profil Harcovského mostu nad ústím Frýdlantské Ondřejnice v. ř. km 35,66.
vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) V současnosti je hojný výskyt jedinců daného druhu potvrzen v obou zdrojnicích – Černé Ostravici a Bílé Ostravici. Dále směrem po proudu (vyjma VN Šance) se druh vyskytuje souvisle po soutok Ostravice s Morávkou. Nejníže situovaný nález adultních jedinců byl v roce 2011 zaznamenán u ústí levobřežního přítoku - říčky Olešné v ř. km 15,441.    
ledňáček říční (Alcedo atthis) Výskyt druhu je dlouhodobě a pravidelně zaznamenáván v celém podélném profilu toku. Hnízdění v korytě je lokálně vázáno na místa břehových nátrží v úseku od  ústí Čeladenky v ř.km 37,534  po ústí Lučiny v ř.km 4,647.
břehule říční (Riparia riparia) výskyt nebyl zjištěn
vydra říční (Lutra lutra) Souvislý výskyt druhu v korytě toku Ostravice je zaznamenáván od pramenné oblasti až po ústí po ústí do Odry. Vydra v současnosti trvale obývá, nebo využívá jako loviště, všechny zarybněné vodní toky povodí Ostravice.
bobr evropský (Castor fiber) Průkazné pobytové znaky jedinců daného druhu jsou v současnosti zaznamenávány v trase od ústí do Odry směrem proti proudu po lokalitu cca 200 m nad profilem silničního mostu u železniční stanice Paskov. Areál výskytu bobra se v současnosti postupně rozšiřuje do mnoha nových lokalit, které vyhovují jeho ekologickým nárokům.
rak říční (Astacus astacus)

Výskyt raka říčního zřejmě není souvislý, populace ve vodním toku Ostravice je pravděpodobně podporována migrací jedinců z přítoků, kde je jejich výskyt stabilní. K takovým patří Čeladenka, Frýdlantská Ondřejnice, Morávka, Ostravická Datyňka, Ščučí potok a Lučina. V širokých mělkých úsecích toku je výskyt raků obtížně zjistitelný a také vzhledem k omezenému množství vhodných úkrytů méně pravděpodobný. Raci byli zjištěni na  klidnějších a hlubších místech, která jim lépe vyhovují, tj. na místech s většími kameny. Charakter  většiny břehů je nevyhovující pro hloubení račích nor. V Ostravici pod VN Šance můžeme jako souvislé úseky s místy sporadickým výskytem raka říčního považovat následující větší úseky:

-   Ostrava-Hrabůvka  (pod ústím Ščučí) až po ústí Ostravické Datyňky

-   Frýdlant nad Ostravicí (od ústí Frýdlantské Ondřejnice po ústí Čeladenky)