Oznámení o kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků                 

formulář ke stažení ZDE!
(Nové) znění příslušného ustanovení zákona:

§ 8
 Povolení ke kácení dřevin
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Oznamujeme Městskému ( Obecnímu ) úřadu …  jako příslušnému správnímu úřadu dle ust. § 8 odst. 2 písm. zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších právních přepisů, že budou odstraněny dřeviny na LB/PB u vodního toku …… km……na pozemku (pozemcích) :

 

a)     jméno a adresa žadatele :  Povodí Odry, s. p.

 

b)    doložení vlastnického práva, nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám.

 

c)    specifikace dřevin, které mají být odstraněny:

 

Specifikace dřevin:

Druh dřeviny

Počet kusů

Obvod kmene*

Plocha keřů

Parcela číslo

Katastrální území

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

     

     

 

*obvod kmene se měří ve výši 130 cm nad zemí  v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list  

 

d)    situační zákres  : viz příloha

 

e)    odstranění dřevin bude provedeno v termínu :  ……….… ( min 15 dnů po doručení oznámení příslušnému úřadu )

 

 

Zdůvodnění odstranění:

Odstranění dřevin bude provedeno při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. ( lze uvést konkrétní příčinu odstranění břehových porostů)

 

 

Přílohy:

dle potřeby - viz text oznámení

 

 

podpis žadatele

(statutární zástupce)