Jak formulovat žádost o výjimku ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů ?
Pokud se na úseku vodního toku, na němž se provádí stavební činnost (investice) nebo udržovací práce, vyskytne některý z chráněných druhů rostlin, živočichů, nerostů nebo památný strom je nezbytné:

s žádostí o zásah do VKP - ust. § 4 odst.2 resp. § 44 odst.1 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody, ve znění pozdějších právních přepisů,

souběžně žádat o výjimku ze zákazu ... - ust. § 56 cit.zákona.


V odůvodnění naší žádosti o výjimku by vždy mělo zaznít, že o výjimku žádáme z důvodu ...výrazně převažujícího veřejného zájmu..., kterým v našem případě je ochrana před povodněmi.
Podle § 56 odst. 1 zákona ochraně přírody výjimky ze zákazu u památných stromů, a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, § 50, a § 51 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody".

z judikátu 8 As 5/2008-93 vydaného Nejvyšším správním soudem v Brně 25. května 2009.