Žádost o povolení zásahu do VKP vodního toku …ř.km…k.ú.  …podle § 4 odst.2 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                     

vzor žádosti stáhnout zde!

1.    Žadatel                                      Povodí Odry, státní podnik

 

2.    Sídlo                                                   Ostrava 1, Varenská 49, PSČ : 70126

 

3.    Identifikační číslo                           70890021

 

4.    Název vodního toku a ř. km

 

5.    Katastrální území

 

6.  Stručná charakteristika vodního toku  a  jeho stav ( upravený, přirozený, stav poškození, nánosy, jiné závady, stížnosti občanů, co je ohroženo apod. )

 

7.    Parcelní  čísla   dotčených  pozemků  podle  katastru nemovitostí

8.   Popis prováděných prací  ( příjezd na staveniště, pojíždění v korytě, práce v korytě, možnost poškození dřevin, prováděné stavební práce – pokud není přiložena PD)

 

 

9.   Odůvodnění  požadavku : např.

Zejména co je třeba zabezpečit  a proč – narušená stavba, protipovodňové opatření, břehová nátrž podle § 2 písm. c vyhl.č. 470/2001 je nátrž závažnou závadou)… zvláště zdůraznit proč je provádění opravy či stavby ve veřejném zájmu.                            

(níže je uveden přehled odůvodnění - vybrat pouze aktuální odůvodnění !)

 

-     Plnění povinnosti a práv správce vodního toku nebo vodního díla – ze zákona

-  Každá stavba podléhá destrukčnímu vlivu vnějšího prostředí a dochází k jejímu většímu či menšímu poškozování, kterému je  v zájmu prodloužení životnosti nutno zabránit.

-    Správce toků pečuje o břehové porosty tak, aby nenarušovaly stabilitu koryta   vodního  toku  při  průtoku  daném  jeho kapacitou, zabezpečuje  nezbytné  zásahy  do  břehových  porostů  tak,  aby  se nestaly překážkou odtoku vody v korytě vodního toku ani při povodňových situacích;  k  tomu  provádí  včasné  pěstební  zásahy,  obnovu   porostů,  popřípadě  odstraňování  dřevin,  které brání průtoku   vody;  při  obnově  břehových  porostů  přihlíží ke stabilizaci   koryta  vodního  toku  a  k  tomu,  aby  jejich druhová skladba   odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové   porosty  téže  druhové  skladby  vznikaly  přirozeným  vývojem

-    Probírka je nezbytná i pro posílení kořenových systémů ostatních stromů v případě příliš hustého porostu a vytvoření vhodných světelných podmínek pro keřové nebo bylinné patro.

-   Seřezání vrbových krytin v intervalu 5-ti let zajišťuje pružnost prutů a funkčnost při zvýšených průtocích. Nadzemní část porostu  vrb se díky ohebnosti přimyká ve vodním proudu ke svahu, snižuje rychlost vody u břehu a chrání jej tak před nárazy vody a poškozením.

-    Zdravé dřeviny, které jsou ve vhodném rozestupu, dobrém zdravotním stavu a vhodném druhovém složení,  mohou působit příznivě na stav koryta vodního toku nebo vodního díla. Ochraňuji povrch proti abrazi, vysychání a zpravidla zpevňuji břehy. Břehový porost má být  pružný a složený z keřů a stromů menší až střední velikosti. Správně udržovaným porostům stromů ( obmýtní doba 20 – 40 roků ) sílí kořeny a dochází ke zpevňování břehů.

-    Souvislý zápoj dřevin může zastíněním půdního povrchu způsobit odumření travního porostu, jehož stav na vodních dílech sehrává nezaměnitelnou protierozní úlohu při ochraně návodního i vzdušného svahu.

-   Stromy mohou přímo narušovat stabilitu vodního díla, opevnění břehů  a umožňovat vyšší průsaky. U nemocných  a věkově nevyhovujících stromů hrozí narušení povrchu vývraty v důsledku klimatických podmínek a vznik natrží či porušení hrází.

-   Přerostlé břehové porosty znesnadňují přístup k toku, mohou způsobovat nebezpečí zanášení, zmenšení průtočného profilu, zastínění, vznik natrží vývraty a při povodňových stavech mohou poškozovat stavby v korytech a ucpat kritická zúžená místa. Příliš husté břehové porosty  s malými rozestupy mezi jednotlivými jedinci mají vlivem konkurence méně vyvinutý kořenový systém a nejsou tolik odolné proti vyvrácení.

-   Dřeviny rostoucí na stavebních objektech  mechanicky narušují stavby růstem kořenového systému a v případě vyvracení naruší celistvost opevnění nebo jiných objektů.

-    Štěrkové náplavy vždy ovlivňují odtokové poměry a mohou způsobit škody, kterým je správce toku povinen předcházet. Nejsou to  jen vlivy na kapacitu koryta, ale i na směr proudění vody v korytě, které může vést ke vznikům závad již při běžných průtocích

-    Popis opatření která budou provedena s cílem minimalizovat možný dopad na ohroženou část přírody – práce v mimo vegetační dobu, ochrana dřevin obedněním, transfer ohrožených živočichů oprávněnou osobou, provádění prací ze břehů, rybí přechody, tůně, možnost úkrytů pod kameny …..

-     Navržené práce nebo  tyto „malé“ úpravy či opravy prodlužují životnost a existenci úprav nad objekty, a to do doby přípravy a realizace revitalizace. Pokud správce toků nepřistoupí k opravě, vlivem  neprovedení údržby dojde k další devastaci stavby.

-    ochrana lidských životů – viz odkaz na Čl. 6 Listiny lidských práv a svobod , která je součástí Ústavy české republiky a má vyšší právní váhu než zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění

-    Krajský soud v Ostravě ve svém rozhodnutí ze dne 21.11.2007zn. 22Ca 249/2006-69 např. konstatuje, že významným krajinným prvkem je celý tok řeky Ostravice v délce cca 53 km a  nikoliv pouze část a dopad konkrétního záměru je nutno posuzovat z hlediska celého VKP.

 

 

Příloha:

-   situační výkres – nejlépe zákres do katastrální mapy

-   technická zpráva

-   biologické hodnocení  s návrhem opatření – pokud bylo zpracováno dohlédnout aby opravdu obsahovalo všechny náležitosti vyhlášky - §18 vyhl. Č. 395/1992 Sb.

-   další dokumenty

 

 

 

podpis žadatele

(statutární zástupce)