Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v povodí Odry
V investiční i provozní činnosti se můžeme setkat s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů ve vodních tocích nebo na jeho březích. Proto je nutné v případě žádosti o:
                                                                                                                                                                                     formulář žádosti ZDE!
závazné stanovisko k zásahu do "VKP"

žádat souběžně o
udělení výjimky dle ust. §§ 50 a 56 níže uvedeného zákona
Živočichové
Seznam zvláště chráněných druhů živočichů dle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, s členěním na druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství a ostatní druhy.
I. kategorie druhy kriticky ohrožené výjimku uděluje příslušný KÚ Moravskoslezského nebo Olomouckého kraje
  POZOR! na území CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří výjimku uděluje příslušná správa CHKO
bezobratlí:
rak říční (Astacus fluviatilis),
rak kamenáč (Astacus torrentium)
velevrub malířský (Unio pictorum),
žábronožky (Anostraca sp.),
svinutec tenký (Anisus vorticulus)

ryby:

mihule potoční
(Lampetra planeri),

obojživelníci:

čolek karpatský (Triturus montadoni),
skokan ostronosý (Rana arvalis),
skokan skřehotavý (Rana ridibunda),

plazi:
ještěrka zelená (Lacerta viridis)
užovka podplamatá (Natrix tessallata),
užovka stromová
(Elaphe longissima)

ptáci:
bukač velký (Botaurus stellaris),
bukač malý (Ixobrychus minitus),
chřástal polní (Porzana parva),
morčák velký
(Megus mergaster),
orel mořský (Heliaeetus albicilla),
orlovec říční (Pandion haliaetus),
ostraralka štíhlá (Anas acuta),
rybák černý (Chlidonias niger).
II.kategorie druhy silně ohrožené výjimku uděluje příslušný KÚ Moravskoslezského nebo Olomouckého kraje
    POZOR! na území CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří výjimku uděluje příslušná správa CHKO
bezobratlí:
lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus),
modrásek bahenní (Maculinea nausithous),
ohniváček černočárný  (Lycanea dispar),
páchník hnědý (Osmoderma eremita),
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus),
škeble rybničná (Anodonta cygnea),
velevrub tupý (Unio crassus).

ryby:
ouklejka pruhovaná (Alburnoides alburnoides).

obojživelníci:

čolek horský (Triturus alpestris),
čolek obecný (Triturus vulgaris),
čolek velký
(Triturus cristatus),
kuňka ohnivá (Bombina bombina),
kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata),
ropucha zelená (Bufo viridis),
rosnička zelená (Hyla arborea),
skokan menší (Rana lessonae)
skokan štíhlý (Rana dalmatina),
skokan zelený (Rana esculenta).

plazy:
ještěrka obecná (Lacerta agilis),
ještěrka živorodá (Lacerta vivipara),
slepíš křehký (Anguis fragilis),
užovka hladká
(Coronella austriaca).

ptáci:
bekasina otavní (Gallinago gallinago),
čáp černý (Ciconia nigra),
dudek chocholatý (Upupa epops),
chřástal kropenatý ((Porzana porzana),
chřástal polní (Crex crex),

chřástal vodní
(Rallus aquaticus),
křepelka polní
(Coturnix coturnix),
kvakoš noční (Nyctocorax nyctocorax),
ledňáček říční
(Alcedo attihis),
lejsek malý (Ficedula europaeus),
lžičák pestrý (Anmas clipeata),
ostříž lesní (Falco subbuteo),
pisík obecný (Actitis hypoleucus),
potápka rudokrká (Podiceps grisegena),
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus),
rybák obecný (Sterna hirudo),
slavík tmavý (Luscinia luscinia),
sýček obecný (Athene noctua),
vodouš kropenatý (Tringa ochropus),
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina),
žluva hajní (Oriolus oriolus).


savci:
bobr evropský
(Castor fiber),
vydra říční
(Lutra lutra).
III. kategorie druhy ohrožené výjimku uděluje příslušný KÚ Moravskoslezského nebo Olomouckého kraje
    POZOR! na území CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří výjimku uděluje příslušná správa CHKO
bezobratí:
číhalka pospolitá (Anterix ibis),
čmelák (Bombus sp.),
rak bahenní (Astacus leptodactylus).

ryby:

cejn perleťový Abramis sapa)
jelec jesen (Leuciscus idus),
kapr obecný (Cyprinus carpio)
mník jednovousí (Lota lota),
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis),
plotice lesklá (Rutilus pigus),
střevle potoční (Phoxinus phoxinus),
vranka
obecná (Cotus gobio),
vranka pruhoploutvá (Cotus poecilopus).

obojživelníci:

ropucha obecná (Bufo bufo).

plazi:

užovka obojková (Natrix natrix).

ptáci:
bekasina větší (Galinago galinago),
(Locuste
bramboříček černohlavý (Saxicola torguata),
bramboříček hnědý (Saxicola rubetra),
břehule říční (
Riparia riparia),
cvrčilka slavíková
(Locustella luscinoides),
čáp bílý (Ciconia ciconia),
čírka obecná (Anas crecca),
kormorán velký
(Phalocrocorax carbo),
lejsek šedý (Muscicapa striata),
moták pochop
(Circus aeruginosus),
moudivláček lužní (Remis pendulis),
potápka roháč (Podiceps cristatus),
potápka černokrká (Podiceps nigricollis),
potápka malá (Tachybabtus ruficollis),
slavík obecní (Luscinia megarhynchos),
strakapoud prostřední (Denrocops medius),
vlaštovka obecná (Hirudo rustica)


savci:
veverka obecná (Sciurus vulgaris).potápka černokrká
Rostliny
Seznam zvláště chráněných druhů rostlin dle přílohy II. vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, s členěním na druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství a ostatní druhy.
I. kategorie       druhy kriticky ohrožené     →   výjimky uděluje dtto viz živočichové

rostliny cévnaté:
bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)
cidivka peřestá (Hippochaete variegata)
hrachor bahenní (Lathyrus palustris)
kotvice plovoucí (Trapa natans)
kýchavice černá (Veratrum nigrum)
lýkovec vonný (Daphne cneorum)
mečík bahenní (Gladiolus palustris)
nepukalka plovoucí (Salvinia natans)
pěchava slatinná (Sesleria uliginosa)
potočnice malolistá (Nasturtium microphyllum)
pryšec lesklý (Tithymalus lucidus)
rdest dlouholistý (Potamogeon praelongus)
stulík malý (Nuphar pumila)
vrba bylinná (Salix herbacea)
židoviník německý (Myricaria germanica)
II. kategorie      druhy silně ohrožené     →    výjimky uděluje dtto viz živočichové

rostliny cévnaté:
kosatec sibiřský (Iris sibirica)
kruštík bahenní (Epipactis palustris)
leknín bílý (Nymphaea alba)
oměj tuhý (Aconitum firmum)
pryskyřník ilirský (Ranunculus iliricus)
tis červený (Taxus baccata)
větrnice narcisokvětá (sasanka) (Anemonastrum narcissiflorum)
vrba velkolistá (Salix appendiculata)
vstavač mužský (Orchis mascula)
vstavač vojenský (Orchis militaris)
III. kategorie     druhy ohrožené               →    výjimky uděluje dtto viz živočichové    

rostliny cévnaté:
aron plamatý (Arum maculatum)
bledule jarní (Leucojum vernum)
česnek hadí (Alium victorialis)
dřín obecný (Cornus mas)
dub pýřitý (šípák) (Quercus pubescens)
ďáblík bahenní (Calla palustris)
hadí mor nachový (Scorzonera purpurea)
kostival český (Symphytum bohemicum)
kýchavice bílá (Veratrum album)
lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
pampeliška bahenní (Taraxacum palustre)
pérovník pštrosí (Matteuccia struhiopteris)
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
sasanka lesní (Anemone silvestris)
sněženka předjarní (Galantus nivalis)
tařice skalní (Aurinia saxatilis)
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
vřesovec pleťový (Erica herbacea)