Agenda bankovní

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v Agendě bankovní

Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci agendy bankovní za těchto podmínek:

Účel

  • dodržení právních povinností správce
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Kategorie osobních údajů

  • adresní a identifikační údaje
  • popisné údaje

Kategorie subjektů údajů

  • zaměstnanci POD

Zdroje osobních údajů

  • subjekty údajů

Kategorie příjemců

  • subjekty údajů
  • banky
  • subjekty oprávněné ze zákona (v souvislosti s případným právním, trestním a občansko-soudním řízením)

Doba uchovávání

  • v souladu se spisovým a skartačním plánem POD