Agenda bankovní

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v Agendě bankovní

 

Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 3101/49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Agendy bankovní za těchto podmínek:

Účel

 • dodržení právních povinností správce
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Právní základ zpracování  

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření, přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • popisné údaje

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci POD

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů

Kategorie příjemců

 • subjekty údajů
 • banky
 • subjekty oprávněné ze zákona (v souvislosti s případným právním, trestním a občansko-soudním řízením)

Identifikace třetí země

 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země

Doba uchovávání

 • v souladu se spisovým a skartačním plánem POD

Rámcový popis technických a organizačních opatření

 • zajištění technických a organizačních opatření dle čl. 32 Obecného nařízení je detailně zdokumentováno příslušnou přílohou směrnice generálního ředitele pro ochranu osobních údajů