Agenda kamer

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů v Agendě kamer


Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 3101/49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Agendy kamer za těchto podmínek:


Účel

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení
 • dodržení právní povinnosti správce, vyplývající z ustanovení právního předpisu (§ 84 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „vodní zákon“/) - zajištění ochrany před povodněmi

Právní základ zpracování

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Kategorie osobních údajů

 • popisné údaje - obrazový záznam

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci POD a všechny osoby nacházející se v monitorovaných prostorech

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů

Kategorie příjemců

 • povodňové orgány dle platného právního předpisu
 • další subjekty oprávněné ze zákona (v souvislosti s případným právním, trestním a občansko-soudním řízením)

Identifikace třetí země

 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země

Doba uchovávání

 • maximálně 14 dní od okamžiku pořízení záznamu

Rámcový popis technických a organizačních opatření

 • zajištění technických a organizačních opatření dle čl. 32 Obecného nařízení je detailně zdokumentováno příslušnou přílohou směrnice generálního ředitele pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů je s odkazem na §16 zákona č. 101/2000 Sb. registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů.

schema kamer

 1. Rybné hospodářství Petrův Rybník
 2. Vodní dílo Kružberk a rybné hospodářství Kružberk
 3. Vodní dílo Žermanice a rybné hospodářství Žermanice
 4. Vodní dílo Morávka a rybné hospodářství Morávka
 5. Správa státního podniku
 6. Vodní dílo Šance
 7. Vodní dílo Slezská Harta
 8. Vodní dílo Těrlicko
 9. Vodní dílo Olešná
 10. Vodní dílo Vyšní Lhoty
 11. Vodohospodářský provoz Skotnice, středisko Suchdol nad Odrou
 12. Vodohospodářský provoz Ostrava, pracoviště Jez Lhotka
 13. Vodohospodářský provoz Ostrava, pracoviště Hrušov