Agenda personálně-mzdová

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v Agendě personálně-mzdové


Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 3101/49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Personálně-mzdové agendy za těchto podmínek:

Účel

 • dodržení právních povinností správce
 • plnění smluv se subjekty údajů
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Právní základ zpracování

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • popisné údaje
 • údaje o mzdových (platových) podmínkách
 • identifikační údaje rodinných příslušníků

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k POD
 • rodinní příslušníci zaměstnanců POD

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů
 • vlastní činnost správce (POD)
 • externí subjekty (SSZ, FÚ, ÚP, exekutorské úřady, soudy, orgány policie, pojišťovny, atd.)

Kategorie příjemců

 • subjekty údajů
 • subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zákona v souvislosti s pracovně-právními vztahy, popř. v souvislosti se správním, přestupkovým, trestním nebo občansko-soudním řízením

Doba uchovávání

 • po dobu trvání pracovně-právního vztahu – dále pouze vybrané osobní údaje nezbytné pro naplnění právní povinnosti správce po skončení pracovně-právního nebo obdobného vztahu

 Rámcový popis technických a organizačních opatření

 • zajištění technických a organizačních opatření dle čl. 32 Obecného nařízení je detailně zdokumentováno příslušnou přílohou směrnice generálního ředitele pro ochranu osobních údajů