Agenda stížností

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v Agendě stížností

Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Agendy stížností za těchto podmínek:

Účel

 • dodržení právních povinností správce
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • údaje získané v průběhu řešení stížností

Kategorie subjektů údajů

 • stěžovatelé

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů
 • vlastní činnost správce (POD)

Kategorie příjemců

 • stanovený okruh zaměstnanců POD podílejících se přímo na šetření stížností
 • subjekty údajů
 • subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zákona

Doba uchovávání

 • po dobu řešení dané stížnosti (ve většině případů 30 kalendářních dnů od registrace stížností) a dále po dobu a za podmínek vyplývajících z ustanovení interního předpisu „Spisový řád, skartační řád, spisový a skartační plán“