Agenda stížností

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů v Agendě stížností


Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 3101/49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Agendy stížností za těchto podmínek:

Účel

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Právní základ zpracování  

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • údaje získané v průběhu řešení stížností

Kategorie subjektů údajů

 • stěžovatelé

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů
 • vlastní činnost správce (POD)

Kategorie příjemců

 • stanovený okruh zaměstnanců POD podílejících se přímo na šetření stížností
 • subjekty údajů
 • subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zákona

Identifikace třetí země

 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země

Doba uchovávání

 • po dobu řešení dané stížnosti (ve většině případů 30 kalendářních dnů od registrace stížností) a dále po dobu a za podmínek vyplývajících z ustanovení interního předpisu „Spisový řád, skartační řád, spisový a skartační plán“

Rámcový popis technických a organizačních opatření

 • zajištění technických a organizačních opatření dle čl. 32 Obecného nařízení je detailně zdokumentováno příslušnou přílohou směrnice generálního ředitele pro ochranu osobních údajů