Agenda výběrových řízení

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů v Agendě výběrových řízení

Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 3101/49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Agendy výběrových řízení za těchto podmínek:

Účel

 • zajištění výběrových řízení na volné pracovní pozice

Právní základ zpracování

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření, přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • informace získané v rámci pohovoru

Kategorie subjektů údajů

 • uchazeči o zaměstnání

Zdroje osobních údajů

 • uchazeči o zaměstnání  

Kategorie příjemců

 • určení zaměstnanci POD

Identifikace třetí země

 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země

Doba uchovávání

 • v případě negativního výsledku výběrového řízení a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů - výmaz po době 1 následujícího roku od sdělení výsledků řízení
 • v případě negativního výsledku výběrového řízení a neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů - výmaz po skončení výběrového řízení
 • v případě pozitivního výsledku výběrového řízení – uchování osobních údajů po dobu trvání vzniklého pracovně-právního vztahu, dále pouze vybrané osobní údaje nezbytné pro naplnění právní povinnosti správce po skončení pracovně-právního nebo obdobného vztahu

Rámcový popis technických a organizačních opatření

 • zajištění technických a organizačních opatření dle čl. 32 Obecného nařízení je detailně zdokumentováno příslušnou přílohou směrnice generálního ředitele pro ochranu osobních údajů