Informační povinnost

V souladu s ustanovením § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto informujeme o tom, že:

  • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě povinnosti, uložené Povodí Odry, státní podnik (dále jen „POD“) zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v naprosto nezbytné míře pro naplnění výše uvedeného účelu
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak v písemné formě (listinná kartotéka) tak i v automatizované (vhodná SW aplikace)
  • Vaše osobní údaje se budou zpracovávat jen v náležitě zabezpečených prostorech a technologiích POD a pouze k tomu oprávněnými osobami POD
  • Vaše osobní údaje nebudou po celou dobu zpracování zpřístupněny třetím osobám, vyjma případů upravených zvláštními právními předpisy
  • poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je nezbytné pro šetření dané stížnosti
  • máte právo kdykoli žádat POD o podání informací o dalších podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů (odpovědi na takové žádosti jsou však zpoplatněny částkou odpovídající nákladům na jejich poskytnutí)
  • v případě, kdy zjistíte nebo se budete domnívat, že POD provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete POD požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů)