Monitorovaný hovor VH dispečinku

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů při monitorovaném hovoru VH dispečinku


Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 3101/49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s ustanovením §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci monitorovaného hovoru VH dispečinku za těchto podmínek:


Účel

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení
 • řešení mimořádných událostí a havarijních situací

Právní základ zpracování

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů

 • volající na monitorovanou linku

Zdroje osobních údajů

 • volající na monitorovanou linku

Kategorie příjemců

 • určení zaměstnanci POD
 • povodňové orgány dle platného právního předpisu
 • další subjekty oprávněné ze zákona (v souvislosti s případným právním, trestním a občansko-soudním řízením)

Identifikace třetí země

 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země

Doba uchovávání

 • maximálně 2 roky od pořízení nahrávky

Rámcový popis technických a organizačních opatření

 • s dodavatelem komunikačního systému byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které je zakotvena povinnost dodržovat a naplňovat veškerá ustanovení Obecného nařízení