Agenda Evidence uživatelů vod

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje odběratelů povrchových nebo podzemních vod, případně těch, kteří vypouští odpadní či důlní vody nebo kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v rozsahu:
    • identifikační údaje uživatelů (jméno a příjmení, bydliště, IČO);
    • popisné údaje uživatelů (zejm. údaje o odběrech podzemní nebo povrchové vody, vypouštění vody, údaje o vzdouvání nebo akumulaci povrchové vody, údaje o druhu ekonomické činnosti, údaje o vodním díle uživatele či zdroji vypouštění, údaje o povolení k nakládání s vodami);
    • údaje o kontaktních osobách vyřizujících hlášení za uživatele (zejm. jméno, příjmení; email; telefonní číslo).
  • Právní základ a účel zpracování – titulem je splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon; účelem zpracování je plnění ohlašovací povinnosti správce, sestavovaní vodní bilance dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, statistiky a pro vyjadřovací činnost správce.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci agendy uchovává správce v souladu se Spisovým řádem a vodním zákonem trvale.