Agenda laboratorního systému Labsystém

  • Zpracovávané osobní údaje
    • adresní a identifikační údaje zákazníků (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon, email);
    • adresní a identifikační údaje zaměstnanců (zejm. jméno, příjmení; údaje o pracovním zařazení; akademický titul);
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem je (i) plnění úkolů ve  veřejném  zájmu  (zejm.  v  souvislosti se zjišťování a hodnocení stavu  povrchových  a  podzemních  vod)  a (ii) plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; účelem je poskytování laboratorních služeb  měření a hodnocení složení/kvality vody, a poskytování služeb vzorkovacích, rozborových a dalších pro externí zájemce.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci agendy uchovává správce v souladu se Spisovým řádem po dobu 15 let.