Agenda majetková

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu:
    • adresní a identifikační údaje žadatelů a vlastníků nemovitostí (zejména jméno, příjmení; akademický titul; adresa trvalého bydliště; datum narození; rodné číslo; číslo OP)
    • popisné údaje žadatelů a vlastníků nemovitostí (zejména čísla vedených účtů u bankovních ústavů)
    • adresní a identifikační údaje zaměstnanců správce (zejména jméno, příjmení; akademický titul; funkce/pozice; telefonní číslo; email)
  • Právní základ a účel zpracování – titulem je (i) splnění právní povinnosti, a (ii) splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, (iii) oprávněné zájmy správce (ochrana, uplatnění a vymáhání právních nároků); účelem je hospodaření s nemovitostmi, zajištění předmětu činnosti správce, povinné zveřejnění údajů na základě zákona (veřejné registry, registr smluv), ochrana práv a právem chráněných zájmů správce a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci majetkové agendy uchovává správce dle Spisového řádu po dobu nejdéle 50 let.