Agenda monitorovaného hovoru na vodohospodářském dispečinku

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy dochází v souvislosti s monitorováním hovorů vodohospodářskému dispečinku ke zpracování osobních údajů v rozsahu:
    • adresní a identifikační údaje volajícího (zejm. jméno a příjmení, eventuálně bydliště);
    • popisné údaje (záznam hlasu).
  • Právní základ a účel zpracování - právním titulem je (i) plnění úkolů ve veřejném zájmu (zejm. v souvislosti s haváriemi či zajištěním hlásné a předpovědní povodňové služby) a (ii) oprávněných zájmů správce spočívající v ochraně jeho majetku; účelem je plnění povinností správce v souvislosti se správou významných vodních toků, činnostmi spojenými se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dané oblasti povodí, jakož i s dalšími činnostmi dle zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci monitorování hovorů vodohospodářským dispečinkem uchovává Povodí dle Spisového řádu po dobu 5 let.