Agenda poplatky z pobytu

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • adresní a identifikační údaje ubytovaných (např. jméno a příjmení, adresa místa přihlášení, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti);
    • popisné údaje ubytovaných (zejm. účel a délka pobytu).
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování je splnění právní povinnosti správce jako poskytovatele ubytování evidovat poplatky z pobytu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; účelem je vedení předepsané evidenční knihy poplatníků poplatku z pobytu ve školícím a rekreačním středisku Vernířovice.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci agendy jsou uchovány v souladu s legislativou, tj. po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu do evidenční knihy.