Agenda výběrových řízení

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou v souvislosti s výběrovými řízeními zpracovávány osobní údaje uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v životopisech uchazečů a jiných materiálech, získané při osobním pohovoru či na základě výsledků testů prováděných během pohovoru, a to v rozsahu:
    • adresní a identifikační údaje uchazeče (např. jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení);
    • popisné údaje (např. údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, předchozích praxích, jazykových znalostech);
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem je (i) plnění smlouvy (resp. opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů), (ii) souhlas se zpracováním osobních údajů (je-li poskytnut) a (iii) oprávněné zájmy správce (uplatnění, výkon a vymáhání práv správce, zejm. v soudních sporech, či oprávněný zájem správce na obsazení uvolněné pracovní pozice v případě zrušení pracovního poměru přijatého uchazeče ve zkušební době); účelem je realizace výběrového řízení a získání nových zaměstnanců či osob v obdobném postavení.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci výběrových řízení uchovává správce v případě pozitivního výsledku výběrového řízení po dobu trvání vzniklého pracovně-právního vztahu. V případě negativního výsledku do skončení výběrového řízení, a poté po dobu trvání zkušební lhůty sjednané s přijatým uchazečem (z titulu oprávněného zájmu správce na obsazení místa případně uvolněného přijatým uchazečem), a dále po dobu nezbytně nutnou k uplatnění a obhajobě práv správce (zejm. v případě hrozícího či probíhajícího soudního sporu). Pokud uchazeč o zaměstnání souhlasí se zpracováním svých osobních údajů i po skončení výběrového řízení, uchovává je správce po dobu 1 roku od sdělení výsledků výběrového řízení.