Poskytnuté informace v roce 2017

Žádost:

Žádám o poskytnutí informace formou písemného sdělení k otázce vztahu Povodí Odry, státní podnik a společnosti Aquatis a.s., tuto informaci doložte kopiemi všech smluv.

Informace:

Požadovaná informace byla poskytnuta doložením smlouvy mezi státním podnikem Povodí Odry a společností OHO, jejímž vedoucím společníkem je firma AQUATIS, a.s.

Poskytnuta: 15.1.2017

 

Žádost:

Byla uzavřena dohoda o bezúplatném užívání, či podnájemní smlouva, či dodatek k takovýmto smlouvám, vztahující se k pozemku parc. č. 383/2 a 2209/1 v k.ú. Roudno související s provozem letního tábora? Pokud ano, žádám o zaslání těchto dokumentů emailem, včetně všech dodatků a souvisejících dokumentů. Dále žádám o sdělení, zda Povodí Odry státní podnik, uzavřel v oblasti přehrady Slezská Harta jakoukoliv dohodu, či smlouvu, či jiný právní akt vztahující se k užívání pozemků v této lokalitě za účelem zřízení a provozování letního tábora. Pokud ano, žádám o zaslání příslušných smluv a případných souvisejících dokumentů emailem.

Informace:

Požadovaná informace byla poskytnuta doložením aktuálně platné smlouvy a dohody za účelem provozování letního tábora v oblasti vodní nádrže Slezská Harta.

Poskytnuta: 12.6.2017

 

Žádost:

Poskytuje Povodí Odry, státní podnik dotace obcím na vybudování domovních čističek odpadních vod? Byla tato možnost nabídnuta obci Mankovice v období 11/2014-5/2017 ze strany Povodí Odry, státní podnik? Odmítla obec Mankovice od Povodí Odry státní podnik poskytnutí částky 7 mil. Kč na zbudování čističek odpadních vod?

Informace:

Povodí Odry, státní podnik neposkytuje dotace obcím na vybudování domovních čističek odpadních vod. Ze strany Povodí Odry, státního podniku nebyla nabídnuta možnost vybudování čističek odpadních vod z dotačního titulu obci Mankovice. Obec Mankovice v této souvislosti neodmítla od Povodí Odry, státního podniku poskytnutí částky 7 mil. Kč na zbudování čističek odpadních vod.

Poskytnuta: 28.8.2017

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí informace týkající se umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu“ v katastrálním území obce Ostravice na příjezdové komunikaci k přehradní nádrži Šance. Kdo vydal rozhodnutí o umístění značky, na jakou dobu je umístění povoleno, jaké je číslo rozhodnutí a spisová značka rozhodnutí?

Informace:

Veřejnou vyhlášku, kterou se povoluje umístění značky, vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, pod spisovou značkou MUFO_S 3298/2016 a umístění je povoleno od 6/2016 do 7/2018.

Poskytnuta: 20. 9. 2017