Poskytnuté informace v roce 2020

Žádost:

 1. Jak a kolik je zaplaceno vybranými uživateli pozemků státního podniku Povodí Odry u přehrady Slezská Harta v katastru obce Leskovec nad Moravicí?

Informace:

 1. XXX – bouda - 7 642,- Kč/rok vč. DPH
 2. XXX – součást bodu č. 3
 3. XXX – plovoucí zařízení  – 2 354,- Kč/rok vč. DPH
 4. Majetek obce Leskovec nad Moravicí – buňka – 2 800,- Kč/rok vč. DPH
 5. Majetek obce Leskovec nad Moravicí – součást bodu č. 4

Odpovězeno: 8.4.2020


Žádost:

 1. Žádám o zaslání informace, jestli státní podnik Povodí Odry souhlasil s výstavbou dřevěného přemostění přes řeku Moravici na parcelách č. 1745 a 679/2 v k.ú. Radkov u Vítkova.

Informace:

Státní podnik Povodí Odry vydal kladné stanovisko k povolení stavby předmětného přemostění.

Odpovězeno: 11.5.2020


Žádost:

 1. Žádám o zaslání informace o výši poplatků za odběr povrchové vody v povodí Odry v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.

Informace:

Informace o výši poplatků za odběr povrchové vody v povodí Odry v letech 2015, 2016, 2017, 2018 jsou součástí Modré zprávy, která je k dispozici na této adrese:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-a-dokumenty/modre-zpravy/

V roce 2019 byla cena 4,78 Kč/m³ a v roce 2020 je cena 4,97 Kč/m³.

Odpovězeno: 30.9.2020


Žádost:

 1. Kdy prosím uděláte "něco" s neutěšeným stavem Vašeho majetku, jenž je dlouhodobě nespravován, voda z něj neodtéká. Tím dochází ke zvyšování hladiny vody, která se již několika občanům dostala do sklepů, kotelen a kdoví ještě kam. Jedná se konkrétně o parcelu s číslem 610/5 na území obce Heřmánky.
 2. Bylo by možné, tak jako to má "údajně" město Fulnek, dát do zápůjčky nějaká ponorná čerpadla, 3-4 kusy? Pokud ano, kdo a na koho se musí obrátit (adresu, email), aby se toto realizovalo do konce?
 3. Je v plánu nějaká větší investice na tomto potoce?
 4. Prosím o zaslání čísla služebního telefonu, pevné linky na "oblastního" ředitele povodí Odry.

Informace:

V souvislosti s dotazy pod čísly 1. a 2. státní podnik v souladu s platnou legislativou konstatuje, že základním předpokladem pro vydání informace dle zákona o poskytování informací je, že požadovaná informace v době podání žádosti již existuje. Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o poskytování informací se pro účely tohoto zákona informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. Zákon o poskytování informací nestanovuje povinnost nové informace vytvářet ani vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice (§ 2 odst. 4 daného zákona).

Státní podnik Povodí Odry postupoval v souladu s výše uvedeným a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, kdy na základě ust. § 15 odst. 1 zákona o poskytování informací vydal ve vztahu k dotazu 1.) a 2.) Vaší žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, poněvadž povinnost poskytovat informace se ve smyslu § 2 odst. 4 nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření informací nových.

Nicméně nad rámec výše uvedeného Vám státní podnik sděluje, že ponorná čerpadla nezapůjčuje.

K dotazu 3. státní podnik uvádí, že v plánu pořízení dlouhodobého majetku pro rok 2020 investice do předmětného potoka uvedeny nejsou.

K dotazu 4. státní podnik uvádí číslo pevné linky ředitele závodu 1, Ing. Radka Pekaře: 596 657 512.

Odpovězeno: 20.10.2020