Poskytnuté informace v roce 2022

Žádost:

 1. Kolik škodních událostí v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu bylo se zaměstnanci řešeno v roce 2020?
 2. O jaké škody se jednalo? Kolik bylo řešeno škod a v jaké výši
  1. na vozidle,
  2. na kancelářské technice a vybavení,
  3. svěřených hodnotách,
  4. ostatním.
 3. Jaká byla v roce 2020 výše škody předepsaná zaměstnancům k úhradě?
 4. Nabízíte zaměstnancům možnost sjednat vaším prostřednictvím Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli? Pokud ano, u jaké pojišťovny a za jakou cenu?
 5. Dále žádám o zaslání směrnice upravující zjišťování, projednávání a rozhodování o škodách na majetku.

Informace:

 1. 11 škod
 2. Jednalo se zejména o škody na vozidlech, dále na mobilních telefonech a ostatním majetku
  1. 7 škod, v celkové výši 121.530,- Kč
  2. 0
  3. 2 škody, v celkové výši 2.280,- Kč
  4. 2 škody, v celkové výši 10.000,- Kč
 3. 24.510,- Kč
 4. NE
 5. Požadovaná směrnice byla zaslána v PDF.

Odpovězeno: 25.1.2022


Žádost:

 1. Žádost Povodí Odry na vypracování znaleckého posudku na parcely č. (601) 601/1 a 601/2 pokud již byly rozdělené.
 2. Předávací protokol mezi Povodím Odry a Metrostavem na výše uvedené č. parcel.

Informace:

 1. Objednávka byla poskytnuta v anonymizované podobě.
 2. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace dle ust. §15 odst. 1, z důvodu ust. §2 odst. 4 zákona.

Odpovězeno: 20.4.2022


Žádost:

 1. Předávací protokol staveniště (zahájení stavby 2020) jezu Kunov na parcely č. (601) nebo 601/1 a 601/2 pokud již byly rozděleny, mezi Povodím Odry a Metrostavem.

Informace:

 1. Zápis o předání a převzetí staveniště byl zaslán v anonymizované podobě.

Odpovězeno: 10.5.2022


Žádost:

 1. Žádám o informace, jaké veřejné zakázky Vaše společnost Povodí Odry, smluvně zadala k realizaci a/nebo dokončila v posledních deseti letech (tedy veškeré dokončené i zahájené počínaje 1.1.2012 do dnešního dne), kde se realizovalo provedení rekonstrukce nebo novostavby stavby dle Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ kód CZ-CC 2151 (Přístavy a plavební kanály) nebo CZ-CC 2152 (Vodní stupně), to vše na sledované vodní cestě dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celkové stavební náklady stavby (tj. stavební náklady na rekonstrukci nebo novostavbu stavby dle výše specifikovaných kódů Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ) činily minimálně 200 mil. Kč bez DPH.
 2. V případě, že Vaše společnost Povodí Odry, smluvně zadala k realizaci a/nebo dokončila v posledních deseti letech (tedy veškeré dokončené i zahájené počínaje 1.1.2012 do dnešního dne), kde se realizovalo provedení rekonstrukce nebo novostavby stavby dle Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ kód CZ-CC 2151 (Přístavy a plavební kanály) nebo CZ-CC 2152 (Vodní stupně), to vše na sledované vodní cestě dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celkové stavební náklady stavby (tj. stavební náklady na rekonstrukci nebo novostavbu stavby dle výše specifikovaných kódů Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ) činily minimálně 200 mil. Kč bez DPH, žádám
  o sdělení následujících informací:
  1. označení stavební akce / zakázky a označení zhotovitele (všech zhotovitelů),
  2. označení všech poddodavatelů zhotovitele,
  3. celkovou hodnotu stavební akce / zakázky a délku plnění (doby realizace),
  4. označení všech osob vykonávajících/zastávajících během realizace pozici stavbyvedoucího dle § 153 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, včetně členského čísla autorizované osoby České komora autorizovaných inženýrů a technik činných ve výstavbě, která veřejnou zakázku realizovala dle zákona č. 183/2006 Sb.
  5. označení všech osob vykonávajících/zastávajících během realizace pozici zástupce stavbyvedoucího dle § 153 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, včetně členského čísla autorizované osoby České komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která veřejnou zakázku realizovala dle zákona č. 183/2006 Sb.
 3. Žádám o informace, jaké veřejné zakázky Vaše společnost Povodí Odry, smluvně zadala k realizaci a/nebo dokončila v posledních deseti letech (tedy veškeré dokončené i zahájené počínaje 1.1.2012 do dnešního dne), kde se realizovala rekonstrukce nebo novostavba dle Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ kód CZCC 2151 Přístavy a plavební kanály a CZ-CC 2152 Vodní stupně, a to vše na sledované vodní cestě dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v hodnotě min. 50 mil. Kč bez DPH stavebních nákladů (tj. stavebních nákladů na rekonstrukci nebo novostavbu stavby dle výše specifikovaných kódů Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ.
 4. V případě, že Vaše společnost Povodí Odry, smluvně zadala k realizaci a/nebo dokončila v posledních deseti letech (tedy veškeré dokončené i zahájené počínaje 1.1.2012 do dnešního dne), kde se realizovala rekonstrukce nebo novostavba dle Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ kód CZ-CC 2151 Přístavy a plavební kanály a CZ-CC 2152 Vodní stupně, a to vše na sledované vodní cestě dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v hodnotě min. 50 mil. Kč bez DPH stavebních nákladů (tj. stavebních nákladů na rekonstrukci nebo novostavbu stavby dle výše specifikovaných kódů Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ, žádám o sdělení následujících informací:
  1. označení stavební akce / zakázky a označní zhotovitele (všech zhotovitelů),
  2. označení všech poddodavatelů zhotovitele,
  3. celkovou hodnotu stavební akce / zakázky a délku plnění (doby realizace),
  4. označení všech osob vykonávajících/zastávajících během realizace pozici stavbyvedoucího dle § 153 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, včetně členského čísla autorizované osoby České komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která veřejnou zakázku realizovala dle zákona č. 183/2006 Sb.
  5. označení všech osob vykonávajících/zastávajících během realizace pozici zástupce stavbyvedoucího dle § 153 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, včetně členského čísla autorizované osoby České komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která veřejnou zakázku realizovala dle zákona č. 183/2006 Sb.

Informace:

Povodí Odry, státní podnik žádné veřejné zakázky ve Vámi uvedených specifikacích nezadal ani nerealizoval.

Odpovězeno: 20.5.2022


Žádost:

 1. Před předáním staveniště Metrostavu dne 11.8.2020 byly z pozemků č.p. 601 nebo již rozdělených pozemků č.p. 601/1 a č.p. 601/2 vykáceny stromy a to buď pracovníky Povodí nebo najatou firmou. Žádám o dodání dokladu, datum př. firma, kdy tak bylo učiněno.

Informace:

 1. Kácení provedl státní podniku Povodí Odry vlastními silami, a to v březnu 2020.

Odpovězeno: 2.6.2022


Žádost:

 1. Analyzovala Vaše organizace důsledky neplatnosti pojistných smluv České pojišťovny z pohledu zaměstnanců? V případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy.
 2. Analyzovala Vaše organizace, zda o příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy České pojišťovny lze snižovat daňový základ pro účely daně z příjmu právnických osob? V případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy.
 3. Analyzovala Vaše organizace, zda příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy České pojišťovny zakládají nárok na osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění? V případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy.

Informace:

 1. NE
 2. NE
 3. NE

Odpovězeno: 17.6.2022


Žádost:

 1. Které uhelné elektrárny a doly odebírají nebo vypouštějí vodu v povodí Odry, včetně množství této vody a její ceny, a to v letech 2019, 2020, 2021, 2022, včetně povolených a skutečných objemů.
 2. Sdělení ceny odebírané vody za m³ na různé účely v letech 2019, 2020, 2021, 2022.

Informace:

Požadované informace byly poskytnuty formou tabulek.

Odpovězeno: 17.6.2022


Žádost:

 1. Informace k záměru rekonstrukce spádového stupně Riviéra ve Frýdku-Místku. Konkrétně žádost o poskytnutí veškerých podkladů k tomuto záměru, jako je projekt (nákresy a parametry nového stupně), případně alespoň původní návrh, pokud doposud není finální projekt zpracován. A rovněž podklady, na jejichž základě má být projekt realizován, a na jejichž základě byly stanoveny jeho parametry.

Informace:

 1. Informace byly poskytnuty částečně, a to odkazem na webové stránky:

https://www.pod.cz/../data/pages/files/kapka-2022-01.pdf
https://www.pod.cz/stranka/pripravujeme-rekonstrukci-stupne-riviera-.html

 

Poskytnuto: 1.7.2022


Žádost:

 1. Sdělení následujících informací o chystaných protipovodňových opatřeních na řece Polančici, konkrétně:
  1. o místech, kde se daná opatření budou provádět, v jakých částech roku, především v katastrálních územích obcí Klimkovice a Polanka nad Odrou,
  2. o samotných opatřeních, tedy co se bude provádět,
  3. o předpokládaném termínu realizace těchto opatření.

Informace:

 1. Požadované informace byly poskytnuty na žádost žadatele formou nahlédnutí do projektové dokumentace.

 

Poskytnuto: 28.11.2022


Žádost:

 1. Sdělení informací o hranicích záplavového území na pozemcích parc. č. 174/1, 174/2 a 174/3 vše v kat. úz. Paskov.

Informace:

 1. Požadovaná informace byla poskytnuta v pdf.

 

Poskytnuto: 19.12.2022


Žádost:

 1. Zda a případně kdy a kým byl v období let 2010 až 2022 požádán povinný subjekt třetí osobou o poskytnutí informace, zda se pozemek parc. č. 26/1, k.ú. Horní Datyně, nachází v záplavovém území, resp. zda a případně kdy a kým byl v období let 2010 až 2022 povinný subjekt požádán o stanovisko k možnosti výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 26/1, v k.ú. Horní Datyně.

Informace:

 1. Povinný subjekt žádosti o stanovisko správce povodí k záměru výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 26/1, v k.ú. Horní Datyně obdržel dne 25.4.2013, 13.12.2018 a 8.8.2022. Vzhledem k tomu, že ve všech případech byla žadatelem fyzická osoba, vydává povinný subjekt následující Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a v souvislosti s poskytnutím výše uvedené informace (jména žadatelů) povinný subjekt v souladu s platnou legislativou konstatuje, že požadovaná informace se týká osobních údajů fyzické osoby. S ohledem na ust. § 8a InfZ v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, není možné osobní údaje těchto fyzických osob poskytnout.

 

Poskytnuto: 3.1.2023