Poskytnuté informace v roce 2023

Žádost:

 1. Zda cena povrchové vody, kterou Povodí Odry, státní podnik, dodává pro jiné než vodárenské využití, je odvislá od způsobu dalšího využití této vody odběrateli, tedy zda se liší cena z dodávku povrchové vody odběratelům, kteří tuto dále používají pro svou ryze výrobní činnost (např. výroba elektrické energie, hutnictví, těžba uhlí, likvidace odpadu, zpracování dřeva apod.), a odběratelům kteří povrchovou vodu dále technologicky upravují na vodu provozní, kterou následně distribuují svým odběratelům?
 2. Žádáme o sdělení ceny za dodávku 1 m³ povrchové vody v období od 1.1.2023 do současné doby, je-li tato cena jednotná bez ohledu na způsob dalšího jejího využití/zpracování odběratelem.

Informace:

 1. Cena povrchové vody je každoročně stanovována na základě kalkulace v souladu s platným cenovým věstníkem Ministerstva financí a jedná se o věcně usměrňovanou cenu. Cena je jednotná pro všechny naše odběratele povrchové vody.
 2. Cena za 1 m³ povrchové vody je věcně usměrňovaná a pro rok 2023 činí 6,20 Kč. K ceně se připočítává daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Odpovězeno: 7.3.2023


Žádost:

 1. Sdělení, zda-li byla vydána stanoviska, které Povodí Odry jakožto ostatní orgán vydává dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to k Návrhu změny č. 1 územního plánu Sudice, které bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno dne 25.04.2022 na webových stránkách městka Kravaře, sekce MĚSTO – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – ÚP PROJEDNÁVÁNÍ;
 2. Zaslání předmětných stanovisek, pokud byla ve vztahu k výše nadepsanému vydána;
 3. Zaslání výzvy, která byla Povodí Odry ze strany obce Sudice či města Kravaře zaslána, aby k Návrhu změny č. 1 územního plánu Sudice zaslalo své stanovisko.

Informace:

 1. Ne.
 2. Žádná stanoviska nebyla vydána.
 3. Bylo poskytnuto "Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Sudice". Nad rámec žádosti podotýkáme, že Povodí Odry, státní podnik není dotčeným orgánem, a proto nebyl pořizovatelem podle §50 odst. 2 stavebního zákona k uplatnění svého stanoviska k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sudice vyzván.

Odpovězeno: 15.5.2023


Žádost:

 1. Je evidováno věcné břemeno na níže zmíněných parcelách v katastrálním území Louky nad Olší (okres Karviná) vlastněné Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava? Jedná se o tyto parcely:
  • 2696/1
  • 2695/2
  • 2694/99
  • 2694/98
  • 2694/25
  Pokud je evidováno věcné břemeno na výše zmíněných parcelách, o jaké věcné břemeno se jedná a vůči kterému subjektu je stanoveno.

Informace:

 1. Žádný z uvedených pozemků není v současnosti zatížen věcným břemenem.
 2. Nad rámec žádosti uvádíme, že údaje o existujících věcných břemenech jsou veřejně přístupné na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, popř. je možno o ně požádat na kterémkoliv katastrálním úřadě.

Odpovězeno: 28.6.2023


Žádost:

 1. Bylo v roce 2020 povodím Odry naplánováno čištění koryta - číslo parcely 610/5 na území obce Heřmánky?
 2. Pokud ano, proč nebylo realizováno?
 3. Kdy naposledy bylo toto koryto (číslo parcely 610/5 na území obce Heřmánky) čištěno povodím Odry?
 4. Kdy bude následně čištěno koryto (číslo parcely 610/5 na území obce Heřmánky povodím Odry?
 5. Zaslání všech zpráv z jednání (se zastupiteli obecního úřadu, šetření, od roku 2020 k předmětnému náhonu číslo parcely 610/5 na území obce Heřmánky) a emailové korespondence.

Informace:

K dotazům 1. – 4. uvedených ve Vaší žádosti Povodí Odry, státní podnik v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuje a sděluje následující:

 1. ANO
 2. ANO, 06/2020
 3. 06/2020
 4. jedná se o přirozený, neupravený vodní tok. Z pohledu státního podniku, jako správce vodního toku, aktuální stav koryta vodního toku nevyžaduje žádný zásah a čištění vodoteče není naplánováno.

K dotazu 5. Povodí Odry, státní podnik vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, a to z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ.

Odpovězeno: 7.8.2023


Žádost:

 1. Čištění koryta potoku, č. parcely 610/5 na území obce Heřmánky, jenž bylo realizováno dle Vaší odpovědi 06/2020, bylo po celé délce?
 2. Pokud nebylo po celé délce, jaký byl důvod nepokračování v pracech?
 3. Existuje k předmětnému čištění koryta potoku, č. parcely 610/5 na území obce Heřmánky, jenž bylo realizováno dle Vaší odpovědi 06/2020, fotodokumentace?
 4. Pokud neexistuje, nedošlo tímto k nějakému zanedbání pracovních povinností?
 5. Pokud existuje, prosím o zaslání neupravovaných originálů fotografií, pokud nejlépe s časovým razítkem, k předmětnému čištění koryta potoku, č. parcely 610/5 na území obce Heřmánky, jenž bylo realizováno dle Vaší odpovědi 06/2020.
 6. Dle vaší odpovědi na Ad.4, hodnocení, cituji: "Jedná se o přirozený, neupravený vodní tok. Z pohledu státního podniku, jako správce vodního toku, aktuální stav koryta vodního toku nevyžaduje žádný zásah a čištění vodoteče není naplánováno."
  1. Jakým mechanismem došlo k takovémuto stanovení?
  2. K jakému datu bylo toto hodnocení vydáno?
  3. Kdy došlo k revidování (kontrole) tohoto hodnocení?
  4. Jak často probíhá kontrola tohoto potoku? Existuje zápis, záznam (cokoli "hmatatelného") od poslední kontroly? Pokud ano, prosím o zaslání.
  5. Jaký by musel být stav tohoto přirozeného, neupravovaného vodního toku, aby pohledu státního podniku, jako správce vodního toku vyžadoval zásah či čištění vodoteče?

Informace:

K dotazům 1 a 6d uvedených ve Vaší žádosti Povodí Odry, státní podnik v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuje a sděluje následující:

 • ad 1.  Čistění v 06/2020 proběhlo od ř.km 0,816 po ř.km 0,600 a od ř.km 0,400 po ř.km 0,400.
 • ad 6d.  Kontrola probíhá v termínech v souladu s vyhláškou č. 178/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Poslední prohlídka proběhla dne 27.7.2023. Sdělení správce povodí jako záznam o kontrole bylo zasláno přílohou.

K dotazům č. 2. – 5., 6a., 6b., 6c., 6e. vydalo Povodí Odry, státní podnik Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, a to z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ.

Odpovězeno: 25.8.2023


Žádost:

 1. fotodokumentace pro "Sdělení správce toku, spisová značka POD/12711/2022/921/3.101"

Informace:

 1. Požadovaná informace byla poskytnuta.

Odpovězeno: 30.8.2023