Poskytnuté informace v roce 2023

Žádost:

  1. Zda cena povrchové vody, kterou Povodí Odry, státní podnik, dodává pro jiné než vodárenské využití, je odvislá od způsobu dalšího využití této vody odběrateli, tedy zda se liší cena z dodávku povrchové vody odběratelům, kteří tuto dále používají pro svou ryze výrobní činnost (např. výroba elektrické energie, hutnictví, těžba uhlí, likvidace odpadu, zpracování dřeva apod.), a odběratelům kteří povrchovou vodu dále technologicky upravují na vodu provozní, kterou následně distribuují svým odběratelům?
  2. Žádáme o sdělení ceny za dodávku 1 m³ povrchové vody v období od 1.1.2023 do současné doby, je-li tato cena jednotná bez ohledu na způsob dalšího jejího využití/zpracování odběratelem.

Informace:

  1. Cena povrchové vody je každoročně stanovována na základě kalkulace v souladu s platným cenovým věstníkem Ministerstva financí a jedná se o věcně usměrňovanou cenu. Cena je jednotná pro všechny naše odběratele povrchové vody.
  2. Cena za 1 m³ povrchové vody je věcně usměrňovaná a pro rok 2023 činí 6,20 Kč. K ceně se připočítává daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Odpovězeno: 7.3.2023


Žádost:

  1. Sdělení, zda-li byla vydána stanoviska, které Povodí Odry jakožto ostatní orgán vydává dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to k Návrhu změny č. 1 územního plánu Sudice, které bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno dne 25.04.2022 na webových stránkách městka Kravaře, sekce MĚSTO – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – ÚP PROJEDNÁVÁNÍ;
  2. Zaslání předmětných stanovisek, pokud byla ve vztahu k výše nadepsanému vydána;
  3. Zaslání výzvy, která byla Povodí Odry ze strany obce Sudice či města Kravaře zaslána, aby k Návrhu změny č. 1 územního plánu Sudice zaslalo své stanovisko.

Informace:

  1. Ne.
  2. Žádná stanoviska nebyla vydána.
  3. Bylo poskytnuto "Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Sudice". Nad rámec žádosti podotýkáme, že Povodí Odry, státní podnik není dotčeným orgánem, a proto nebyl pořizovatelem podle §50 odst. 2 stavebního zákona k uplatnění svého stanoviska k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sudice vyzván.

Odpovězeno: 15.5.2023