Protikorupční a compliance program

Podnikový protikorupční program, Etický kodex a Podnikový compliance program 

Podnikový protikorupční program

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován usnesením vlády ČR č. 769, byl aktualizován také Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství, a to ke dni 30.6.2020. Tento program stanovuje základní principy protikorupční politiky Povodí Odry, státního podniku.

Státní podnik Povodí Odry uveřejnil svůj podnikový protikorupční program v tomto dokumentu.

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Odry se nachází v tomto dokumentu.

Podnikový compliance program

Podnikový compliance program státního podniku Povodí Odry představuje souhrn opatření obsažený ve vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech státního podniku a v činnosti zaměstnanců, který je zaměřen k předcházení jakékoli protiprávní činnosti zaměstnanců. Zahrnuje opatření existující ve stávajících vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech, ale i nová opatření.

Účelem Podnikového compliance programu je identifikace a předcházení rizik spojených s činností státního podniku a především zavedení účinného celistvého interního systému, který ve státním podniku posílí soulad činností a procesů jak s obecně závaznými předpisy, tak i vnitřními předpisy, zejména Etickým kodexem a Podnikovým protikorupčním programem.

Státní podnik Povodí Odry uveřejňuje svůj Podnikový compliance program v tomto dokumentu.

Systém pro oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání zaměstnanci či třetími stranami.

Ve státním podniku Povodí Odry je zřízeno místo, kam je možno anonymně či neanonymně oznámit podezření na protiprávní a korupční jednání. Ohlašovacím místem je Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve státním podniku Povodí Odry v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty compliance@pod.cz.

Pro podání oznámení o podezření z korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty korupce@pod.cz.

Oznamovatel podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Při prošetřování podezření se postupuje tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Podezření na případné protiprávní nebo korupční jednání zaměstnanců státního podniku Povodí Odry je také možné oznámit na telefonní linku 596 657 243.

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na protiprávní nebo korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Referát řízení rizik Povodí Odry, státního podniku.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

  • identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z takového jednání,
  • podrobný a souvislý popis protiprávního nebo korupčního jednání včetně časového sledu,
  • konkrétní důkazy o protiprávním nebo korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání.

Referát řízení rizik má povinnost podezření ve spolupráci s právním odborem prošetřit.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_cs

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Přehled nákladů na poradenské a právní služby za rok 2020

Generální ředitel ani odborní ředitelé či ředitelé závodů nemají žádné konzultanty nebo poradce a nemají tedy uzavřeny ani žádné smlouvy tohoto typu.

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2020 naleznete ZDE.

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2020 naleznete ZDE.

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2021 naleznete ZDE.