Protikorupční a compliance program

Podnikový protikorupční program, Etický kodex a Podnikový compliance program 

Podnikový protikorupční program

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován usnesením vlády ČR č. 769, byl aktualizován také Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství, a to ke dni 30.6.2020. Tento program stanovuje základní principy protikorupční politiky Povodí Odry, státního podniku.

Státní podnik Povodí Odry uveřejnil svůj podnikový protikorupční program v tomto dokumentu.

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Odry se nachází v tomto dokumentu.

Podnikový compliance program a whistleblowing

Podnikový compliance program státního podniku Povodí Odry představuje souhrn opatření obsažený ve vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech státního podniku a v činnosti zaměstnanců, který je zaměřen k předcházení jakékoli protiprávní činnosti zaměstnanců. Zahrnuje opatření existující ve stávajících vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech, ale i nová opatření.

Účelem Podnikového compliance programu je identifikace a předcházení rizik spojených s činností státního podniku a především zavedení účinného celistvého interního systému, který ve státním podniku posílí soulad činností a procesů jak s obecně závaznými předpisy, tak i vnitřními předpisy, zejména Etickým kodexem a Podnikovým protikorupčním programem.

Státní podnik Povodí Odry uveřejňuje svůj Podnikový compliance program v tomto dokumentu.

Systém pro oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání a whistleblowing

Protiprávní a korupční jednání

Co se oznamuje:

Podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry.

Kdo může oznamovat:

Kterýkoliv zaměstnanec státního podniku Povodí Odry.

Obsah oznámení:

Chráněné oznámení by mělo obsahovat následující informace:

 • identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z takového jednání,
 • podrobný a souvislý popis protiprávního nebo korupčního jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o protiprávním nebo korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání.
 • kontaktní údaje oznamovatele (není-li oznámení podáváno anonymně)

V případě, že vznikne potřeba objasnit či doplnit informace uvedené v oznámení, je Pověřená osoba oprávněna za tímto účelem kontaktovat oznamovatele, je-li jeho totožnost, resp. jeho kontaktní údaje známy, přičemž Pověřená osoba dbá na zachování důvěrnosti a ochranu totožnosti oznamovatele. 

Jak se oznamuje:

Prostřednictvím interního informačního systému zřízeného státním podnikem Povodí Odry, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací a ochranu oznamovatele. Oznámení porušení nebo hrozícího porušení lze učinit písemně nebo ústně (po dohodě s Pověřenou osobou též v rámci osobního setkání), anonymně nebo neanonymně.

Jak oznamovat porušení:

Pověřenou osobou pro přijímání oznámení a opatření v návaznosti na oznámení je Ing. Kateřina Kubicová, telefonní linka 596 657 243. Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry v elektronické podobě byly zřízeny adresy elektronické pošty compliance@pod.cz a korupce@pod.cz.

Podání lze učinit rovněž osobně či písemným podáním adresovaným k rukám Pověřené osoby na Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava.

Jak bude s oznámením naloženo:

Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení do sedmi kalendářních dnů od jeho přijetí a následně, ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení příslušného oznámení a přijetí odpovídajících kroků (opatření), nejpozději však do tří měsíců od přijetí oznámení, o výsledcích posouzení.

Whistleblowing

Co se oznamuje:

Státní podnik Povodí Odry garantuje ochranu oznamovatele ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), a to v následujících oblastech:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

Kdo může oznamovat:

Osoby, které získaly informace o porušení v pracovním kontextu ve smyslu Směrnice. Oznamovací systém tak může pro účely oznámení využít kterýkoliv stávající či bývalý zaměstnanec Státního podniku Povodí Odry, popř. též osoba, která se uchází o pracovní pozici, jakož i např. osoby samostatně výdělečně činné, subdodavatelé, dobrovolníci či stážisté.

Obsah oznámení:

Chráněné oznámení by mělo obsahovat následující informace:

 • identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání ve smyslu Směrnice (viz výše) a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z takového jednání,
 • podrobný a souvislý popis tohoto protiprávního jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o protiprávním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního jednání.
 • kontaktní údaje oznamovatele (není-li oznámení podáváno anonymně)

V případě, že vznikne potřeba objasnit či doplnit informace uvedené v oznámení, je Pověřená osoba oprávněna za tímto účelem kontaktovat oznamovatele, je-li jeho totožnost, resp. jeho kontaktní údaje známy, přičemž Pověřená osoba dbá na zachování důvěrnosti a ochranu totožnosti oznamovatele.

Jak se oznamuje:

Prostřednictvím interního informačního systému zřízeného státním podnikem Povodí Odry, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací a ochranu oznamovatele, jakož i třetích osob spojených s oznamovatelem. Oznámení porušení nebo hrozícího porušení lze učinit písemně nebo ústně (po dohodě s Pověřenou osobou též v rámci osobního setkání), anonymně nebo neanonymně. Pro účely oznámení je možné využít rovněž externí informační systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti (viz dále),

Jak oznamovat porušení:

Pověřenou osobou pro přijímání oznámení a opatření v návaznosti na oznámení ve smyslu Směrnice je Ing. Kateřina Kubicová, telefonní linka 596 657 243. Pro podání oznámení v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty compliance@pod.cz.

Podání lze učinit rovněž osobně či písemným podáním adresovaným k rukám Pověřené osoby na Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava.

Jak bude s oznámením naloženo:

Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení do sedmi kalendářních dnů od jeho přijetí a následně, ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení příslušného oznámení a přijetí odpovídajících kroků (opatření), nejpozději však do tří měsíců od přijetí oznámení, o výsledcích posouzení. Pověřená osoba zajišťuje evidenci oznámení a uschování oznámení, a to po dobu 5 let.

Externí oznamovací systém:

Pro oznámení porušení může oznamovatel využít rovněž externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky na webu www.justice.cz.

Přehled nákladů na poradenské a právní služby

Generální ředitel ani odborní ředitelé či ředitelé závodů nemají žádné konzultanty nebo poradce a nemají tedy uzavřeny ani žádné smlouvy tohoto typu.

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří: