Studie proveditelnosti stavby Suchá nádrž Vřesina

Povodí Odry, státní podnik má k dispozici zpracovanou studii proveditelnosti stavby Suchá nádrž Vřesina, kterou vypracovala firma VH atelier, spol. s r.o.

Předmětem projektu je návrh protipovodňového opatření v souladu s Plánem oblasti povodí Odry. V rámci projektu byla řešena ochrana zejména městských částí Ostravy Svinov a Poruba – návrh 2 suchých nádrží nad a pod obcí Vřesina.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Prioritní osa:                 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory:  1.3.       Omezování rizika povodní

 Podoblast podpory: 1.3.1      Zlepšení systému povodňové služby

Podklady pro návrh řešení:

vymezení zájmového území, studie odtokových poměrů, územní plán obce Vřesina

Studie proveditelnosti obsahuje:

návrh úpravy, hydrotechnické výpočty, projednání s dotčenými subjekty, biologické posouzení, IG průzkum, hydromorfologii zájmového území, geodetické zaměření, vizualizaci

Závěrem studie proveditelnosti je, že navrhované suché nádrže, jejichž funkcí bude protipovodňová ochrana území v údolnici Porubky níže po toku, jsou z technického pohledu proveditelné.

Bližší informace o vypracované studii jsou k dispozici na Investičním odboru (Bc. Romana Novotná, tel. kontakt: 596 657 327, e-mail: romana.novotna@pod.cz).

 

operacni program zivotni prostredi