Název lokality:  MOKŘAD U RONDELU - evropsky významná lokalita
Kód:  CZ0813455
Dotčený tok:  Sušanka od ústí do řeky Lučiny po silniční most, ř. km 0,362; Lučina od železničního tělesa, cca ř. km 14,550 po zaústění Sušanky, ř. km 15,110 v Havířově
Územní rozsah lokality: Lokalita o rozloze 14,804 ha pokrývá zamokřenou a zaplavovanou územní plochu na pravém břehu Lučiny pod přítokem Sušanky, která je omezena silnicí Ostravskou, řekou Lučinou a vyústní tratí potoka Sušanka pod kruhovou křižovatkou (rondel) v Havířově.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Čolek velký
Stav dotčených toků:   Lučina v předmětném úseku nebyla nikdy regulována. Meandruje v hliněných naplaveninách a její koryto místy se strmými erodovanými břehy je typické pro přirozený nížinný tok. Sušanka byla v 60. letech upravena v souvislosti se stavbou kruhové křižovatky silnic pod Havířovem. V současné době je úprava v místě zaústění totálně zdevastovaná působením břehové eroze Lučiny. Protržením břehu Lučiny vznikl jakýsi ostrov a Sušanka zdánlivě ústí asi o 50 m níže. Na březích obou toků se nachází hustý neudržovaný porost.
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Postup meandru Lučiny proti Sušance, vzhledem k blízkému objektu čerpací stanice OKD a potrubnímu mostu, může v dohledné době vyvolat potřebu úpravy a opevnění pravého břehu Lučiny. Náprava vyústění Sušanky může být problematická především nutností vykácet prostor pro staveniště a přístup na ně. Obdobně v  části lokality, kde se Lučina přimyká k vysokému tělesu železnice. Přírodní stanoviště chráněného druhu by však ani těmito zásahy nemělo být dotčeno.