Czech Polish Germany English

Úvodní informace k Plánu oblasti povodí Odry

Oblast povodí Odry je jednou z osmi oblastí na území České republiky, pro níž ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2000/60/ES pro rámec činnosti Společnosti na úseku vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice) byl zpracován Plán oblasti povodí. Plán na této úrovni (tzv. úroveň C) byl po zapracování připomínek veřejnosti, které k němu mohly být podány v období od července do prosince 2008, schválen Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem k termínu 22. prosince 2009 a stal se východiskem Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry v té jeho části, která pokrývá území ČR (úroveň B). Na jeho podkladě pak bude Komisi ES předložena k datu 22. března 2010 souhrnná zpráva o analýzách a programech monitoringu (podle článku 15 Rámcové směrnice) a ke stejnému datu i vyhotoven jednotný Plán pro celou mezinárodní oblast povodí Odry (úroveň A, viz čl. 13 Rámcové směrnice) shrnující dílčí plány všech tří států -- Polské republiky, Spolkové republiky Německo a České republiky - jež celou rozlohu mezinárodního povodí Odry pokrývají.

Plán oblasti povodí Odry (úroveň C), který je obsahem těchto stránek, tedy vychází ze zákonných a podzákonných norem, platných v ČR, a je založen na

  • ochraně vod ve smyslu požadavků výše uvedené Rámcové směrnice,
  • prevenci ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
  • trvale udržitelném užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pak pro účely zásobování pitnou vodou.

V duchu ustanovení Rámcové směrnice je základním cílem plánu dosáhnout dobrého stavu ve všech vodních útvarech oblasti povodí Odry, dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud by se v nich vyskytly, a dosáhnout snížení živin ve vodách a tak přispět ke snížení koncentrací těchto látek v mořském prostředí, aby byly blízké hodnotám jejich přirozeného výskytu. Dobrého stavu by mělo být dosaženo nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti Rámcové směrnice, tzn. do roku 2015, při možnosti časového posunu (za určitých podmínek a okolností) až do roku 2027.

Předkládaný plán provedl hodnocení ekologického stavu za současných podmínek a sestavil program opatření, aby jeho vyhovující úrovně bylo k uvedenému datu dosaženo. Program opatření se skládá z návrhu opatření, které jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách plánu. Jedná se zejména o tzv. dobré postupy, návrhy na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů, odstranění starých ekologických zátěží, revitalizaci koryt vodních toků včetně odstranění migračních překážek na nich, úpravy v krajině pomocí komplexních pozemkových úprav a dalších. Program opatření reflektuje taktéž úkoly z Plánu hlavních povodí České republiky.

Plán oblasti povodí Odry pořídil státní podnik Povodí Odry ve spolupráci s Krajskými úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady za pomoci hlavního externího dodavatele firmy Pöyry Environment a. s. Brno. Rovněž se na tvorbě plánu podílely Lesy České republiky -- Správa toků - oblast povodí Odry, Zemědělská vodohospodářská správa - Oblast povodí Odry, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pobočka Ostrava, podniky vodovodů a kanalizací působící v oblasti povodí Odry, členové Komise pro plánování v oblasti povodí Odry a další široká odborná veřejnost.

Zpracování plánu bylo provedeno v několika postupných krocích, daných dohodnutým časovým harmonogramem. Vše se tak dělo - včetně tohoto harmonogramu - za patřičného informování veřejnosti. Do konce roku 2008 byly ukončeny přípravné práce na plánu, v rámci nichž byl sestaven i přehled významných problémů nakládaní s vodami, jenž po souhlasném stanovisku příslušných ústředních orgánů a schválení krajskými úřady se stal jedním z východisek ke zpracování návrhu vlastního Plánu oblasti povodí Odry. Návrh Plánu byl vyhotoven k polovině roku 2008 a půl roku byl vystaven k vyjádření veřejnosti. Po vypořádání jejích podnětů a připomínek, po posouzení vlivů tohoto koncepčního dokumentu na životní prostředí (SEA) a po dopracování do finální podoby byla jeho konečná verze schválena zastupitelstvy Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Plán oblasti povodí Odry je poměrně rozsáhlý dokument obsahující okolo 500 stran textu, 150 mapových a 100 tabelárních příloh a přes 170 listů opatření. Je členěn do sedmi kapitol, jejichž náplní je

Úvodní zpráva

  • Popis oblasti povodí
  • Užívání vod a jeho vliv na stav vod
  • Stav a ochrana vodních útvarů
  • Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny
  • Odhad dopadů opatření
  • Ekonomická analýza

Úvodní zpráva vysvětluje širší souvislosti procesu plánování a celkový postup při zpracování plánu. Obsahuje rovněž přehled významných problémů nakládání s vodami a návrh správných postupů, který by měl být uplatňován v oblasti povodí Odry. Po popisu oblasti povodí (kapitola A) následující kapitola B obsahuje analýzu a stanovení rizikovosti nedosažení dobrého stavu vodního prostředí z pohledu užívání vod k roku 2015, analýzu založenou na základě současného užívání a předpokládaném vývoji národního hospodářství. Kapitola C hodnotí stav vod na podkladě prováděného monitorování a porovnání výsledků z něj se stanovenými cíli, a navrhuje opatření k dosažení dobrého stavu vod. Kapitola D řeší ochranu před povodněmi a vodní režim krajiny, kdy popisuje současný stav, vymezuje cíle, zabývá se analýzou extrémních situací a jejich důsledků (období sucha, povodně) a navrhuje opatření na ochranu povodí před extrémními vodními stavy. V kapitole F se hodnotí nákladová efektivnost jednotlivých navrhovaných opatření a v kapitole E na závěr je proveden odhad dopadů všech opatření na stav vod k roku 2015. V těch případech, kdy navržená opatření nebudou dostatečná k dosažení parametrů dobrého stavu vod, je použito institutu výjimek.

Zavedením akcí z programů opatření na poli čištění odpadních vod, dobudování kanalizačních systémů, dokončení komplexních pozemkových úprav, řešení plošných splachů a nitrátů, zavedení a dodržování dobrých postupů, dokončení revitalizací vodních toků, včetně jejich zprůchodnění a spolupůsobením všech těchto opatření dojde v oblasti povodí Odry nejpozději k roku 2027 k dosažení dobrého stavu vod.