Czech Polish Germany English

1. Úvod

Plánování v oblasti vod je ve smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, (vodní zákon), soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát a jež odpovídá požadavkům Evropských společenství, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23.října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice). Plánování v oblasti vod je tvořeno Plánem hlavních povodí ČR, plány oblastí povodí a programy opatření.

Plán hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí, včetně příslušných programů opatření, jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb.

Účelem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:

  • ochrany vod jako složky životního prostředí;
  • ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod;
  • trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Plán oblasti povodí Odry stanoví ve smyslu § 25 vodního zákona konkrétní cíle v této oblasti na základě rámcových cílů Plánu hlavních povodí ČR, potřeb a zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, potřeb užívání těchto vod v daném území včetně návrhů potřebných opatření, které jsou nutné k dosažení stanovených cílů a nákladů na ně. Obsah a způsob zpracování plánů oblastí povodí, podrobnosti etap, postup projednávání a způsob zveřejnění jakož i vymezení obsahu základních a doplňkových opatření v rámci programů opatření stanoví vyhláška č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod v platném znění.

Plán oblasti povodí (POP) Odry je pořízen správcem povodí, státním podnikem Povodí Odry, ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského a s Krajským úřadem Olomouckého kraje a dále ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. POP Odry podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.

Plán oblasti povodí Odry se zpracovával ve třech etapách, kterými jsou:

  • přípravné práce
  • návrh Plánu oblasti povodí Odry
  • konečný návrh Plánu oblasti povodí Odry

POP Odry bude ve smyslu § 25 odst.6 vodního zákona přezkoumán a aktualizován každých 6 let ode dne schválení.