3.1.1.5. Významné morfologické úpravy

Při hodnocení morfologických vlivů v povodí Odry se vycházelo z aktuálního sběru dat dodaného podnikem Povodí Odry, Zemědělskou vodohospodářskou správou a Lesy České republiky. Sběr dat probíhal v první čtvrtině roku 2004. Údaje týkající se území vojenského újezdu Libavá (pramenná oblast Odry) budou zapracovány po obdržení dat od Krajské vojenské ubytovací správy Olomouc v měsíci dubnu 2004. Stejně tak některé údaje o tocích ve správě ZVHS a LČR budou ještě postupně dopřesněny v dalších etapách. Hodnoceny byly toky začleněné do "hrubé" říční sítě. Tzv. hrubou síť tvoří toky s plochou povodí větší než 10 km2.

Na tocích byly zjišťovány údaje o profilu toku, o jejich úpravách, ohrázování, příčných překážkách na toku (jejich typ, významnost překážky, délka vzdutí). Dále byl zjišťován účel "morfologické" úpravy toku a příčné překážky. Společně s těmito údaji byl také popisován stav břehové a doprovodné vegetace.

  • Vliv "napřímení toku" - byl hodnocen na základě údajů o úpravách koryta. Předpokládá se, že upravovaný úsek byl oproti přirozenému stavu zkrácen.
  • Vliv "zpevnění břehu" - jako tento vliv se považuje jakákoliv úprava profilu koryta.
  • Vliv "zastavěné oblasti v blízkosti toku" - byla vyhodnocována délka toku, jež protéká zastavěným územím, roztroušená zástavba nebyla brána v úvahu.
  • Vliv "změna profilu toku" -- jako tento vliv jsou zařazeny všechny úpravy na profil dvojitého lichoběžníka a pravidelný profil s nábřežními zdmi.
Kritéria významnosti vlivu byla stanovena na základě "Manuálu pro plánování v povodí České republiky" a konzultací se zástupci podniku Povodí Odry s.p. takto:

Typ morfologického vlivu Parametr Kritérium
Podélné napřímení Délka narovnaná, nebo napřímená Více než 10% celkové délky vodního útvaru
Vzdouvání Procento délky toku zavzduté (s hladinou stálého nadržení) při nízkém průtoku Více než 10% vodního útvaru jako celku
Délka jednoho zavzdutého úseku Více než 1,5km
Zpevnění břehů a koryta Délka -- jeden nebo oba břehy Více než 10% celkové délky vodního útvaru
Podélné hráze Délka ohrázovaných úseků Více než 10% celkové délky vodního útvaru
Zastavěné oblasti v blízkosti toku Délka břehu toku protékajícího zastavěnou oblastí Více než 15% celkové délky úseků toku vytvářejících vodní útvar
Změna profilu toku Délka toků s profilem dvojitého lichoběžníka či pravidelným profilem s nábřežními zdmi Více než 20% celkové délky vodního útvaru
Příčná překážka (narušení kontinuity toku) Výška příčné překážky Překážka vyšší než 1 m
Zatrubnění, zaklenutí Délka zatrubněného úseku Úsek delší než 100 m

Další morfologické vlivy (úprava prostředí - těžba sedimentů, úprava prostředí - podélné narovnání, kombinovaný vliv a jiný) na posuzovaných tocích významně nepůsobí. Kromě těchto vlivů se v povodí Odry výrazně projevuje vliv poddolování hlubinnou těžbou černého uhlí, který je jako významný vliv na vodní útvary samostatně uveden v kapitole 3.1.1.6 "Další významné vlivy".

Významné morfologické vlivy jsou uvedeny v tabulce A10. Tabulka udává identifikátor vodního útvaru povrchových vod s významným vlivem, druh užívání způsobující morfologický vliv, typ vlivu, míru významnosti vlivu, určení, zda vliv způsobuje klasifikaci vodního útvaru jako silně ovlivněného, a poznámku.

Pro údaje v tabulce byly použity číselníky uváděné v "Maketě zprávy 2005"

Ve vodních útvarech ID 20530000 a 2043300 se nacházejí významné převody vod, a to gravitační přivaděče Morávka - Žermanice z povodí Morávky do povodí Lučiny a Smilovice -- Hnojník z povodí Ropičanky (Řeky) do povodí Stonávky. Tyto jsou uvedeny jako významné vlivy na vodní útvary. Zvažuje se jejich zařazení mezi umělé vodní útvary.

Následující přehled udává celkový počet významných morfologických vlivů působících v povodí Odry ve všech 110 vodních útvarech podle druhu a intenzity působení:

Typ morfologického vlivu Četnost působení morfologického vlivu dle intenzity
do 30% 30% - 60% nad 60% celkem
Napřimování toku 23 32 22 77
Zpevnění břehů a koryta 23 32 22 77
Podélné hráze 12 3 - 15
Zastavěné oblasti v blízkosti toku 35 36 9 80
Změna profilu toku 2 4 - 6

Z těchto údajů plyne, že na převážnou většinu vodních útvarů působí jako významný vliv morfologická úprava. V pramenných oblastech je to většinou výskyt spádových objektů a níže na toku jsou pak častější soustavné úpravy koryt toků. V ostravsko - karvinské aglomeraci jako velmi významný vliv působí blízkost zastavěného území.

Významné překážky na tocích jsou uvedeny v tabulce A11 a zakresleny do mapy A7.

V tabulce jsou informace o identifikátoru vodního útvaru s překážkou na toku, o identifikátoru příčné překážky, názvu příčné překážky, identifikátorech vodního toku, hydrologického povodí a úseku toku v hrubém dělení, dále jsou uvedeny číslo polohy v úseku toku, kde se jev vyskytuje, X a Y souřadnice v systému JTSK -- Křovák, průchodnost a typ příčné překážky.

Pro údaje v tabulce byly použity číselníky uváděné v "Maketě zprávy 2005", identifikátory toku, hydrologického povodí a hrubého úseku toku byly zjištěny ze ZVHM 1:50 000.

Identifikátor HRAZ_ID je sedmimístný, jeho obsah nebyl předepsán, a proto byl stanoven následující metodikou:

První písmeno udává příslušnost do povodí (př. Oxxxxxx), písmena na druhém, až čtvrtém místě určuje tok na němž se překážka vyskytuje (př. xODRxxx), poslední tři čísla udávají pořadí překážky směrem proti proudu (př. xxxx001).

Jako název příčné překážky byl použit název katastrálního území na němž se vyskytuje.

Jako číslo polohy v úseku bylo použito pořadové číslo překážky směrem proti proudu toku v jednom úseku hrubého dělení říční sítě.

Nejčastějšími překážkami na vodních tocích jsou spádové objekty, které se vyskytují převážně v pramenných oblastech, hlavně pak v jihovýchodní části povodí, tj v Beskydech. V menší míře tomu tak je i v centrální části Hrubého Jeseníku. Rozmístění příčných překážek na ploše povodí Odry je nejlépe patrné z mapové přílohy A7. Většina z 906-ti příčných překážek, vyhodnocených v povodí Odry jako významné, není vybavena rybochody (cca 98%).

Přílohy

Tabulka A10 - Morfologické vlivy na útvary povrchových vod
Tabulka A11 - Příčné překážky
Mapa A7 - Významné morfologické vlivy