Název lokality:   Poodří - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0814092
Dotčený tok: Odra od zaústění Porubky v Ostravě, ř. km 19,505 (nebo úrovně zpětné hráze ř. km 19,700), po most silnice z Oder do Mankovic, ř. km 79,380;  Bílovka od zaústění po soutok se Sezinou, ř.km 4,360; Ondřejnice od zaústění po silniční most ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, ř. km 3,105; Lubina od zaústění po most v Košatce, ř. km 1,895; Sedlnice od zaústění po silniční most v Nové Horce, ř. km 0,99;. Husí potok od zaústění po železniční most u Hladkých Životic, ř.km 1,185; Luha od zaústění po most v Jeseníku nad Odrou, ř. km 1,585;  Jičínka od zaústění po obecní most v Kuníně, ř. km 2,530.
Územní rozsah lokality: Lokalita o rozloze 5 235,00 ha zaujímá údolní nivu řeky Odry včetně jejích říčních teras, tj. I. a II. zónu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří s rozšířením ve směru po toku řeky Odry až k zaústění říčky Porubky v Ostravě-Svinově, se zahrnutím chráněného území Rezavka a ploch mezi rybníkem Dymač a Odrou na levém oderském břehu, a odstavených meandrů s okolím na břehu pravém pod tzv. Zábřežskou terasou. Lokalita přesahuje hranice CHKO Poodří  rovněž územím nivy levostranného přítoku Odry Bílovka až po  soutok Bílovky se Sezinou. Na konci CHKO Poodří u obce Mankovice pokračuje lokalita Odrou až k okraji města Odry.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ): Chráněná krajinná oblast; Přírodní památka

Předmět ochrany: Předmětem ochrany jsou rostlinná společenstva v 9 typech přírodních stanovišť. Živočišné druhy: motýli ohniváček černočárý a modrásek bahenní, brouk páchník hnědý, měkkýši svinutec tenký a velevrub tupý, obojživelníci čolek velký a žába kuňka ohnivá, ryba piskoř pruhovaný.

Ze jmenovaných druhů je přímo na vodní tok Odry vázán pouze velevrub tupý. Ostatní druhy osídlují spíše oderskou nivu, rybníky, mokřady a slepá říční ramena

 

Stav dotčeného toku: Odra je soustavně zregulována na území města Ostravy v délce 5,7 km  ve spodní části lokality od ústí  Porubky  po  silniční most u obce Polanka nad Odrou v  ř. km 25,220. Hráze jsou vybudovány k hranici CHKO Poodří, která je souběžná s napříč údolím situovaným tělesem železnice tzv. Polanecké spojky ř. km 21,995. Od zmíněného mostu u obce Polanka  nad  Odrou  ve směru proti toku v oblasti CHKO Poodří v délce cca 52 km si řečiště Odry převážně uchovává charakter meandrujícího nížinného toku, jehož koryto se místy hluboce zařezává do hlinitých naplavenin. Z důvodů ochrany před povodněmi a před negativním působením příčné eroze bylo však i zde nutno v průběhu let vybudovat několik kilometrů hrází, řadu pomístních břehových opevnění i soustavně pojatých úprav. Zejména na katastrech sídel  Košatka nad Odrou, Jistebník, Studénka, Hladké Životice, Bernartice, Jeseník nad Odrou a Mankovice. Celková délka provedených břehových a soustavných úprav Odry v hranicích CHKO Poodří nad Ostravou dosahuje 10 km, délka hrází asi 9 km. Na Odře  je umístěno také 18 příčných staveb, z nichž zejména 4 jezy jsou v podstatě objekty s historickou 100-200 letou minulostí. Cca 2,2 km dlouhá část Odry nad CHKO Poodří, mezi obcí Mankovice a městem Odry, která je rovněž připojena k návrhu evropsky významné lokality, je více méně přírodního charakteru, vyjímaje jez v Mankovicích a bezprostředně  navazující část koryta.

Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a předmětu ochrany: Vymezená lokalita Poodří, s výjimkou dolního úseku Odry nad Porubkou a Odry nad hranicí CHKO v Mankovicích, územně pokrývá 15 let vyhlášenou CHKO stejného názvu. Úroveň ochrany přírodních stanovišť, rostlin a živočišných druhů v CHKO se  zařazením oblasti mezi EVL při zachování jejího statutu, nemění. V tomto směru lze tedy na území CHKO Poodří očekávat potvrzení současných postojů orgánů ochrany přírody k povinnostem a činnostem správy toků a režimu při údržbě a opravách vodních děl na Odře a jejích přítocích. Nově budou zřejmě formulovány ochranné podmínky ZCHÚ v úsecích Odry pod a nad hranicí současné CHKO a na toku Bílovky pod přítokem Seziny. Zejména regulovaná Odra v úseku od Porubky po železniční most tzv. Polanecké spojky může být předmětem nesouladu povinností správce toku s požadavky ochrany přírody, zvláště pokud zde bude identifikován chráněný druh – velevrub tupý.

S ohledem na uvedené  bude žádoucí v plánu péče ZCHÚ (nebo již v náležitostech oznámení o záměru vyhlásit ZCHÚ dle §11, odst. a) vyhlášky MŽP čís. 395/1992 Sb.) blíže doložit lokalizaci velevruba tupého (pokud není již k dispozici). Činnost správce toku při zabezpečování údržby a oprav vodních děl formulovat v tomto dokumentu jako standardní zásahy do významného krajinného prvku podle § 4 zákona čís. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny.