Název lokality:   Libavá - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0714133
Dotčený tok:  Odra od zaústění Něčínského potoka, ř. km 95,945, po pramen, ř. km 128,400.
Územní rozsah lokality:  Lokalita o rozloze 11 379,5 ha zahrnuje tok a nivu řeky Odry v oblasti Vojenského výcvikového prostoru Libavá a přiléhající, převážně zalesněné, území na obou březích zhruba od úrovně zaústění Něčínského potoka ve směru proti toku. Na jihovýchodě lokalita přechází mimo vojenský prostor na území povodí Moravy.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Předmětem ochrany jsou rostlinná společenstva v 11 typech přírodních stanovišť. Živočišné druhy: netopýr černý vranka obecná,  střevlík.
Stav dotčeného toku:  Odra na svém horním toku v oblasti vojenského prostoru je z hlediska odtokových poměrů bystřinou. Koryto je převážně v přirozeném stavu. Úpravy břehů a četná vodní díla,  vybudovaná  v prvé polovině 20. století a dříve, vysídlením a zrušením obcí  po  2. světové válce a následným vymezením vojenského prostoru většinou zanikla. Tok byl od poválečných let ponechán přirozenému vývoji. Malá vodní nádrž Barnov, vybudovaná z výcvikových důvodů armádou v padesátých letech minulého století, je na horní Odře jedinou významnější migrační překážkou.

Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Vymezení vojenského prostoru a jeho praktické znepřístupnění bylo příčinou toho, že horní Odra není dnes veřejně ani komerčně využívána a v této souvislosti zde nevznikají ani problémy povodňové ochrany. V současnosti ani v blízkém výhledu nebudou vodohospodářské zájmy ochrannými podmínkami ZCHÚ dotčeny.

 Ve vzdálenějším výhledu, v důsledku hospodářských  požadavků společnosti (industriální výstavba, splavnění Odry) může být na Odře přistoupeno k vybudování údolní nádrže Spálov, která vzdutím zasáhne do zájmového prostoru lokality. Pak bude nutné řešit vztah stavby a provozu nádrže k ochranným podmínkám. Údolní nádrž Spálov patří k  hájeným výhledovým vodním dílům a její výstavba by měla být alespoň informačně konstatována i v dokumentaci ZCHÚ.