Czech Polish Germany English

6. Seznam významných podkladů

nahoru

6.1. Dokumenty související se zpracováním Plánu oblasti povodí Odry

(dle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod)

Přípravné práce:

[1] Zpráva 2005 o charakterizaci oblasti povodí Odry, Povodí Odry, státní podnik, listopad 2004

Věcný obsah:

 • Popis charakteru přírodních podmínek a využití území v oblasti povodí
 • Analýza charakteristik oblasti povodí
 • Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
 • Ekonomická analýza užívání vody
 • Registr chráněných území

[2] Plánování v oblasti vod v roce 2005 – oblast povodí Odry, situační zpráva, Povodí Odry, státní podnik, listopad 2005

Věcný obsah:

 • Situační zpráva
 • Plán monitoringu 2006
 • Strategie zapojení veřejnosti do procesu plánování v oblasti vod
 • Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry
 • Podklady pro plán oblasti povodí Odry
 • Hodnotící zpráva o územích nedostatečně chráněných před povodněmi v oblasti povodí Odry
 • Nové vymezení vodních útvarů
 • Doklady

[3] Plánování v oblasti vod v roce 2006 – oblast povodí Odry, situační zpráva, Povodí Odry, státní podnik, říjen 2006

Věcný obsah:

 • Situační zpráva
 • Užívání vod a jeho vliv na stav vod – současné užívání vod
 • Vymezení silně ovlivněných vodních útvarů
 • Zapojení zainteresovaných stran
  • - Prováděcí dokument
  • - Vyhodnocení dotazníku
 • Časový plán a program prací
 • Návrh předběžného přehledu významných vodohospodářských problémů nakládání s vodami
 • Posuzování vlivu plánu oblasti povodí na životní prostředí
 • Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv
 • Návrh programu provozního monitoringu povrchových vod
 • Ekonomická analýza – vyhodnocení současného stavu
 • Doklady

[4] Zpráva o ukončení přípravných prací pro Plán oblasti povodí Odry, Povodí Odry, státní podnik, říjen 2007

Věcný obsah:

 • Vymezení oblasti povodí Odry ve vztahu k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností
 • Sestavení časového plánu a programu prací pro Plán oblasti povodí Odry a jeho zveřejnění
 • Shromáždění závazných podkladů
 • Shromáždění dalších podkladů
 • Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblasti povodí
 • Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
 • Ekonomická analýza užívání vody
 • Zpracování podkladů pro sestavení programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod a zavedení těchto programů
 • Sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Odry
 • Zpracování oznámení koncepce a jeho předložení příslušnému úřadu
nahoru

6.2. Závazné podklady

o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary v oblasti povodí Odry z období roku 1997 - 2005; výsledky monitoringu jakosti vod jsou z roku 2006; podklady k ekonomickému vyhodnocení jsou z období r. 2001 – 2005.

[5] Závazné podklady dle § 10 odst. 1c) vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod:

 • informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy;
 • údaje a výstupy vodní bilance;
 • demografické a hospodářské údaje;
 • informace ze schválené územně plánovací dokumentace;
 • údaje o stavu ochrany před povodněmi a vodním režimu krajiny;
 • akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských společenství a k realizaci závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků v oblasti jakosti vod;
 • údaje o užívání vod a nakládání s nimi;
 • údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod;
 • údaje o monitorovacích programech a jejich výsledcích;
 • údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, ÚSES a významných krajinných prvků;
 • údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
nahoru

6.3. Další podklady

jako zdroje informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod.

Další podklady dle § 10 odst. 1d) vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod:

 • Analýza charakteristik povodí – povrchové vody a podzemní vody
 • Plány odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje
 • Plány rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 • Regionální plány implementace Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 • Územní energetické koncepce Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 • Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
 • Programy snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší
 • Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje
 • Územní generely infrastruktury cestovního ruchu
 • Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
 • Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje
 • Atlasy, mapy, klimatické údaje a jiné údaje z ČHMÚ, Lesů ČR, ZVHS, ČSÚ a jiné.
nahoru

6.4. Legislativa EU

Vody a ochrana před povodněmi

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice o vodách);
[2] Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, ustavující seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a pozměňující směrnici 2000/60/ES;
[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (tzv. Směrnice o povodních);
[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006, o ochraně podzemních vod před znečišťováním a zhoršováním stavu;
[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES ze dne 6. září 2006, o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb;
[6] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006, o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství;
[7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006, o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS;
[8] Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3.listopadu 1998, o jakosti vody určené k lidské spotřebě;
[9] Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996, o integrované prevenci a omezování znečištění;
[10] Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. Nitrátová směrnice);
[11] Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod;
[12] Směrnice Rady 80/68/ES ze dne 17. prosince 1979, o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeném určitými nebezpečnými látkami;
[13] Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979, o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběrům pitné vody v členských státech, zrušena od 22.12. 2007 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 (Rámcová směrnice o vodách) ;
[14] Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975, o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody, zrušena od 22.12.2007 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 (Rámcová směrnice o vodách).

Ostatní související

[15] Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997
[16] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí;
[17] Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. Směrnice o stanovištích);
[18] Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků (tzv. Směrnice o ptácích);
[19] Směrnice Rady 96/82/EHS ze dne 9. prosince 1996, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek;
[20] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES ze dne 16. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/82/EHS, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek;
[21] Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů;
[22] Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při užívání splaškových kalů v zemědělství;
[23] Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh;

nahoru

6.5. Legislativa ČR

Vody a vodní hospodářství

[24] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
[25] Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy;
[26] Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky;
[27] Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů;
[28] Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů;
[29] Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů;
[30] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů;
[31] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci;
[32] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů;
[33] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly;
[34] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vod;
[35] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl;
[36] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území;
[37] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů;
[38] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů;
[39] Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů;
[40] Vyhláška č. 139/2003 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
[41] Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
[42] Vyhláška č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod;
[43] Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků;
[44] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;
[45] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;

Ostatní související

[46] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
[47] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů;
[48] Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
[49] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních);
[50] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 427/2001 Sb., vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod;
[51] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
[52] Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů;
[53] Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci;
[54] Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek;
[55] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
[56] Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů;
[57] Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
[58] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
[59] Nařízení vlády č. 25/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří;
[60] Nařízení vlády č. 687/2004 Sb., kterým se vymezuje ptačí oblast Beskydy;
[61] Nařízení vlády č. 533/2004 Sb., kterým se vymezuje ptačí oblast Libavá;
[62] Nařízení vlády č. 599/2004 Sb., kterým se vymezuje ptačí oblast Jeseníky;
[63] Nařízení vlády č. 165/2007 Sb., kterým se vymezuje ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší;
[64] Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti;
[65] Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit;
[66] Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů;
[67] Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, ve znění pozdějších předpisů;
[68] Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování;
[69] Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
[70] Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů;
[71] Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí;
[72] Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění pozdějších předpisů;
[73] Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ;
[74] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů;
[75] Nařízení vlády 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek;
[76] Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie;
[77] Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech prevence závažných havárií;
[78] Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybochovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů;
[79] Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybochovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů;
[80] Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů;
[81] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů;
[82] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd;
[83] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů;
[84] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
[85] Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů ;
[86] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů ;
[87] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
[88] Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
[89] Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin;
[90] Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů;
[91] Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
[92] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek;
[93] Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů;
[94] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů;
[95] Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů;
[96] Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;
[97] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu;
[98] Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
[99] Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření;
[100] Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy;
[101] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
[102] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa;
[103] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb. o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, ve znění pozdějších předpisů;
[104] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb. o vypracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů;
[105] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánován;í
[106] Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpis;ů
[107] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů;
[108] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k plavbě na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů;
[109] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
[110] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na stavby pro plnění funkce lesa;
[111] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství;
[112] Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů;
[113] Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
[114] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ;
[115] Nařízení vlády ČR č. 108/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.

nahoru

6.6. Metodické podklady

[116] Manuál pro plánování v povodí České republiky – Praktická příručka implementace, verze 1.04, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 06/2005;
[117] Metodické návody odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro postup pořizovatelů plánů oblastí povodí a dalších subjektů podílejících se na procesu plánování v oblasti vod v roce 2004, 2005 a 2006;
[118] Metodický pokyn odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro zveřejňování informací o plánování v oblasti vod na Portálu veřejné správy, 01/2006;
[119] Metodika pro předběžné vymezení silně ovlivněných vodních útvarů; "Silně ovlivněné vodní útvary - Metody a jejich využití v případové studii v povodí Labe, Česká republika - Část 1 Popis metodiky", verze 4.0 CZ, DHI Hydroinform, a.s., 06/2004
[120] Metodika pro konečné vymezení silně ovlivněných vodních útvarů; "Silně ovlivněné vodní útvary - Metody a jejich využití v případové studii v povodí Labe, Česká republika - Popis metodiky", verze 3.2. CZ, DHI Hydroinform, a.s., 05/2005
[121] Katalog opatření, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 12/2005;
[122] Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, Jana Svobodová, Centrum pro komunitní práci, květen 2004;
[123] Metodika hodnocení programů opatření, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 12/2006;
[124] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství k zabezpečení plnění programu snížení znečištění povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVI, částka 11, 11/2006;
[125] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro monitorování vod podle § 21 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 12/2006;
[126] Metodický postup pro zpracování části D plánů oblastí povodí, podklad Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, (11/2006), úpravy a dokončení podniky Povodí 04/2007;
[127] Obecný postup stanovení environmentálních cílů pro vybraná území z Registru chráněných území a navazující činnosti, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 08/2007;
[128] Metodické postupy státních podniků povodí pro hodnocení chemického a ekologického stavu a rizikovosti útvarů povrchových vod, ekologického potenciálu útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod v prvních plánech oblastí povodí, podklad Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i., (03/2007), úpravy a dokončení podniky Povodí 09/2007;
[129] Metodický přístup k aplikaci článku 4 Rámcové směrnice o vodách v plánech oblastí povodí, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 12/2007;
[130] Metodický návod pro sledování společenstev juvenilních ryb, Slavík, O. a Jurajda, P., Výzkum pro praxi, sešit 44, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2001;
[131] Metodický dokument Ekonomika a životní prostředí – úkoly spojené s implementací Rámcové směrnice vodohospodářské politiky, skupina WATECO 2000;
[132] Manual for the application of the European Fish Index – EFI; A fish-based method to assess the ecological status of European rivers in support of the Water Framework Directive. Version 1.1, FAME CONSORTIUM, 2004;
[133] Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev tekoucích vod. ČSN EN 14011-757706 Jakost vod; Jurajda, P., Slavík, O. & Z. Adámek; Odběr vzorků pomocí elektrického proudu, 2006;
[134] Assessment of biotic integrity using fish communities. Fisheries 6: 21-27, Karr, J.R, 1981;
[135] Metodické návody Společné implementační strategie Rámcové směrnice o vodách, Metodické návody č. 1 až č. 17, Evropská komise, 2003 – 2007;
[136] Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.

nahoru

6.7. Podklady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

[137] Výchozí vymezení útvarů povrchových a podzemních vod a typologie útvarů povrchových vod, verze 2, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 05/2004;
[138] Pracovní cíle dobrého stavu útvarů povrchových a podzemních vod, verze 2.1, Pavel Rosendorf, Hana Prchalová, Mark Riedr (eds.), Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 06/2004;
[139] Nebezpečné látky; Nepřímé hodnocení dopadů na útvary povrchových vod v oblasti povodí Odry, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 08/2004
[140] Aktualizace vymezení útvarů povrchových a podzemních vod a typologie útvarů povrchových vod, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 04/2006;
[141] Hydrogeologická rajonizace; Etapová a závěrečná zpráva, RNDr. Hana Prchalová a kol. VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 12/2005;
[142] Stanovení přírodních zdrojů pro nově zpracované hydrogeologické rajony; podklad pro plánování v oblasti vod, Prchalová H., Olmer M., Šnajberková M. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 07/2006;
[143] Registr chráněných území; Projekt Rady vlády pro výzkum a vývoj VaV/650/2/03 Zřízení registru chráněných území včetně mapové dokumentace obsahu registru; Souhrnná závěrečná zpráva za období řešení 2003–2006, Pavel Rosendorf a Veronika Vlčková (eds.), Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2006;
[144] Maketa zprávy 2005 o charakterizaci oblasti povodí ČR, Petr Vyskoč, Hana Prchalová, Zeman, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 02/2004;
[145] Maketa zprávy 2007 o programech monitoringu oblastí povodí ČR, Petr Vyskoč, Hana Prchalová, Pavel Rosendorf, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 06/2006;

nahoru

6.8. Plán hlavních povodí České republiky

[146] Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2015, Ministerstvo zemědělství 03/2004;
[147] Plán hlavních povodí České republiky – přípravné práce; A. Základní scénář, B. Předběžný přehled významných problémů k řešení, C. Hlavní principy a postupy řešení, Ministerstvo zemědělství, 08/2005;
[148] Plán hlavních povodí České republiky, (schválen usnesením vlády České republiky č. 652 ze dne 23. května 2007);
[149] Plán hlavních povodí České republiky – závazná část; (schválena usnesením vlády České republiky č. 1093 ze dne 3. října 2007, publikována nařízením vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky);

nahoru

6.9. Souhrnné zprávy České republiky a MKOO

[150] Zpráva České republiky dle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, o kompetentních úřadech (Zpráva ČR 2004), Ministerstvo životního prostředí, 06/2004;
[151] Zpráva České republiky dle článku 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, o charakteristikách oblastí povodí, vyhodnocení environmentálních důsledků lidské činnosti a o ekonomické analýze užívání vody (Zpráva ČR 2005), Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 02/2005;
[152] Zpráva České republiky dle článku 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, o programech monitoringu (Zpráva ČR 2007), Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., 03/2007;
[153] Zpráva pro Evropskou komisi dle článku 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Zpráva 2005) za mezinárodní oblast povodí Odry, Mezinárodní komise pro ochranu Odry (MKOO), 03/2005
[154] Zpráva MKOO pro Evropskou komisi podle článku 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, o monitoringu stavu povrchových vod, stavu podzemních vod a chráněných území (zpráva 2007);

nahoru

6.10. Podklady o povodních a suchu

[155] Strategie ochrany před povodněmi v České republice (usnesení vlády České republiky č. 382 ze dne 19. dubna 2000);
[156] Historické a současné povodně v České republice, Masarykova univerzita v Brně, Rudolf Brázdil a kol., ČHMÚ, Praha 2005;
[157] Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997, souhrnná zpráva projektu, Ministerstvo životního prostředí, Praha 1998;
[158] Výsledná zpráva o projektu vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 a návrhu úpravy systému prevence před povodněmi, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2004;
[159] Voda a katastrofy – publikace vydaná u příležitosti Světového dne vody, MZE, Praha 2004;
[160] Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR. Jaroslava Kalvová a kol., Ladislav Kašpárek a kol., Dalibor Janouš a kol., Zdeněk Žalud a kol., Helena Kazmarová a kol., Národní klimatický program České republiky, 2002;
[161] Klimatická změna a vodní režim v České republice (Climate Change and Water Regime in the Czech Republic), Ladislav Kašpárek, Oldřich Novický, Martina Peláková, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2006;
[162] Období sucha v roce 1990 a jeho důsledky na zásobování pitnou vodou, Ladislav Kašpárek, Katrin Krejčová a kol., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1992;
[163] Sucho v českých povodích v roce 2003; Pavla Řičicová, Jan Daňhelka, Hana Návojová, Hana Kourková, Vodní hospodářství 2/2004;

nahoru

6.11. Koncepce, strategie, programy, plány a další podklady

[164] Směrný vodohospodářský plán ČSR, V.Povodí Odry, Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, 1975
[165] Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstvo zemědělství pro období po vstupu do Evropské unie na léta 2004 až 2010, Ministerstvo zemědělství, 06/2004 (schválena usnesením vlády ČR č. 617 ze dne 16. června 2004)
[166] Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2005, Ministerstvo zemědělství, 2006
[167] Koncepce oboru vodovodů a kanalizací, SOVAK, 2003
[168] Vodovody, kanalizace ČR 2005, Ministerstvo zemědělství, 2006
[169] Přehled o vývoji cen pro vodné a stočné a rozbor nákladů a zisku na základě kalkulací provozních společností pro rok 2005, Ministerstvo zemědělství, 2006
[170] Výstupy majetkové a provozní evidence podle zákona o vodovodech a kanalizacích
[171] Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (usnesení vlády České republiky č. 1391/2006 a č. 113/2008)
[172] Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, Ministerstvo zemědělství, 2004
[173] Společná strategie k implementaci Rámcové směrnice vodní politiky - Nejlepší postupy pro přípravu plánů povodí, pracovní balík 2, Pokyny k procesu plánování, pracovní skupina Komise EU, květen 2003;
[174] Společná strategie k implementaci Rámcové směrnice o vodní politice - Pokyny k zajištění účasti veřejnosti podle Rámcové směrnice vodní politiky, Aktivní zapojení veřejnosti, konzultace a přístup veřejnosti k informacím, Komise EU 2002;
[175] Twinning projekt „Implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku“, Pilotní plán Orlice, Sylvie Jego, Petra Ronen, Zita Dubová, Praha 2003;
[176] Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, Ministerstvo životního prostředí, 02/2004
[177] Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí, 1998
[178] Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010, Ministerstvo životního prostředí, 2004
[179] Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, Ministerstvo životního prostředí, 05/2005
[180] Operační program Životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí, 2006
[181] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky (tzv. Zelená zpráva), Ministerstvo zemědělství, 2004
[182] Koncepce agrární politiky České republiky pro období po vstupu do Evropské unie na léta 2004 až 2013, Ministerstvo zemědělství,
[183] Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství, 2006
[184] Politika územního rozvoje České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006 (schválena usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 17. května 2006)
[185] Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013, Ministerstvo dopravy 07/2005 (schválena usnesením vlády ČR č. 882 ze dne 13. července 2005)
[186] Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy, 2005
[187] Státní energetická koncepce, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2004
[188] Koncepce průmyslové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2000
[189] Sčítání lidí, domů a bytů 2001, Český statistický úřad, 2005
[190] Statistické ročenky ČR, Český statistický úřad, 2006
[191] Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, Český statistický úřad, 2004
[192] Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů v území oblasti povodí Odry
[193] Programy rozvoje krajů v území oblasti povodí Odry
[194] Statistické ročenky krajů 2006
[195] Environmentální výhled OECD, OECD, 2000
[196] Geografický místopisný slovník, Academia Praha 1993
[197] Plán oblasti povodí Odry – Zpracování modelových řad v soustavě vybraných profilů, Pavel Fošumpaur, Jana Šnebergerová, ČVUT Praha, fakulta stavební, květen 2007;
[198] Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2015,CITYPLAN spol. s r.o., IREAS o.p.s., 2004;
[199] Zpracování podkladů týkajících se erozní ohroženosti vodních útvarů za účelem doplnění plánů oblastí povodí, Tomáš Dostál, Josef Krása, ČVUT Praha, fakulta stavební, 2008