Czech Polish Germany English

E.3. Souhrnné hodnocení dopadu opatření na stav vod v oblasti povodí Odry

nahoru

E.3. Souhrnné hodnocení dopadu opatření na stav vod v oblasti povodí Odry

Na základě provedených hodnocení, porovnání stavu vodních útvarů podle monitoringu z r. 2007 se stanovenými konkrétními cíli, a po posouzení ekonomické návratnosti je Plánem oblasti povodí Odry v 1. plánovacím období souhrnně navrženo 177 opatření v oblasti odkanalizování, čištění odpadních vod a revitalizací vodních toků o celkovém nákladu 16,4 mld. Kč. V této částce nejsou zahrnuty sanace starých ekologických zátěží, opatření organizační a opatření obecné povahy.

Tab. E.2.6 Souhrnná tabulka opatření podle typů a krajů
Tab. E.2.6
*) Nad rámec těchto nákladů se pro prioritní oblast horní Opavy uvažuje s částkou 8 mld. Kč (příprava a realizace) a do 2 mld. Kč na část přeložky silnice Krnov – Bruntál v prostoru Nových Heřminovů (v cenové úrovni roku 2007), přičemž příprava souboru staveb v prioritní oblasti byla zahájena rozhodnutím vlády ČR v usnesení č. 444 ze dne 21.4.2008. A dále pro suchou nádrž ve Vřesině (Porubka) se uvažuje s částkou kolem 100 mil. Kč

Jinak v celé oblasti povodí Odry je navrženo 22 různých opatření obecné povahy, která jsou uplatňována ve vodních útvarech, ve kterých byl identifikován významný problém nakládání s vodami, nebo které byly vyhodnoceny v nevyhovujícím stavu. Z konkrétních opatření je dále navrženo 28 sanací starých ekologických zátěží a 4 opatření u průmyslových podniků.

Z pohledu vlivu připravovaných opatření na stav vod vodních útvarů vyplývá, že po zavedení těchto opatření se u minimálně 25 % dosud nevyhovujících útvarů zlepší hodnocení jejich ukazatelů ekologického stavu. Mimo to je třeba vzít v úvahu, jak se situace v pozitivním směru celkově změnila v kvalitě vodního prostředí po společenských změnách v r. 1989, kde kupříkladu porovnání látkového odtoku celkového fosforu a amoniakálního dusíku hraničním profilem Odra Bohumín, který snížil téměř o dvě třetiny (srv. obr. 1 a 2 v E.1.2). Porovnáme-li však souhrnně hodnocení celkového stavu vodního prostředí jak u povrchových, tak i podzemních vod před a po zavedení navrhovaných opatření s danými kriterii plánu, ukazuje se, že ve většině případů nedojde k takovým zásadním změnám, aby ty zapříčinily změnu celkovou z nevyhovujícího na vyhovující stav. Tato skutečnost je způsobena jednak velmi přísnými limity, jimiž se stavy hodnotí, dále rozsáhlým spektrem hodnocených charakteristik a ukazatelů, postupným náběhem předpokládaných efektů navrhovaných opatření a v neposlední řadě systémem hodnocení - „jeden špatně, všechno špatně“. Uvedený přístup ve svých důsledcích způsobuje, že oblast povodí Odry jako celek vykazuje k roku 2015 z tohoto hlediska jen velmi malé zlepšení, a to i přes velkou řadu pozitivních změn, které opatření sebou přinesou.

Přes uvedené skutečnosti, že k roku 2015 dojde dosud přijatým způsobem hodnocení v oblasti povodí Odry jen k mírnému zlepšení stavu vodních útvarů, lze předpokládat, že zavedením akcí z programů opatření pro léta 2016-2024 na poli čištění odpadních vod, tj. dobudováním kanalizačních systémů, dokončením komplexních pozemkových úprav, řešením plošných splachů a nitrátů, zavedením dodržování dobrých postupů, dokončením revitalizací vodních toků, včetně jejich zprůchodnění a spolupůsobením všech těchto opatření dojde v oblasti povodí Odry nejpozději k roku 2027 k dosažení dobrého stavu vod, případně k dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu.