Plán dílčího povodí Horní Odry
 • Czech
 • Polish
 • Germany
 • English
s019_odra_1.jpeg
s051_sance_1.jpeg
s057_opevnene_koryto_1.jpeg
s096_jez_1.jpeg
s105_soutok_1.jpeg

Úvodní informace k Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předkládaný aktualizovaný Plán dílčího povodí Horní Odry určuje další směřování vodního hospodářství v tomto povodí na léta 2021 až 2027. Již naši předchůdci si uvědomili, že území České republiky je střechou Evropy a s omezeným vodním bohatstvím na našem území je nutno hospodařit obezřetně, a že toto jedinečné bohatství se musí chránit. Dění na poli vodního hospodářství se začalo postupně usměrňovat, dříve Státním vodohospodářským plánem a zákonem o vodách, později k nim přistoupila Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES z roku 2000, ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice o vodách) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik z roku 2007 (tzv. Povodňová směrnice). To znamená, že vodní hospodářství usiluje o větší symbiózu s ochranou přírody, která má v dnešní době značný význam, a dále i o sociální aspekt se snahou o zachování a možnost dalšího růstu životního standardu obyvatel Evropy. Jedná se volně řečeno o určitou humanizaci oboru. Pořizovatel plánu, státní podnik Povodí Odry je přesvědčen, že je třeba na zaužívané postupy navazovat, nová vodní díla provádět s přihlédnutím k přírodě blízkým postupům a v tomto smyslu vodní díla již zhotovená i doplňovat. Bylo by krátkozraké, nezodpovědné či nebezpečné opustit komplexní využívání vodního bohatství v době, kdy lidstvo bylo, je a bude vystavováno povětrnostním extrémním jevům, jako jsou sucho a povodně.

Plán dílčího povodí Horní Odry kromě popisných údajů a charakteristik využil monitoringu vod, vyhodnotil stav vod, zhodnotil zavádění opatření z druhého plánovacího období z let 2016 až 2021 a navrhl opatření zajišťující nezhoršení stavu vod a směřující naopak k jeho zlepšení. V rámci plánování v oblasti vod byly zpracovány dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, které jsou nedílnou součástí plánování v dílčím povodí Horní Odry, a dále mapy povodňových nebezpečí a rizik. Všechny tyto plánovací dokumenty jsou základem určujícím dění na poli vody v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji, a byly podkladem pro sestavení Národního plánu povodí Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, které se staly východiskem pro tvorbu plánů v mezinárodní oblasti povodí Odry.

Plán povodí pořídil státní podnik Povodí Odry ve spolupráci s Krajskými úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady za pomoci hlavního dodavatele firmy AQUATIS a.s. Brno a hodnocení stavu vod provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Na jeho tvorbě se podílel státní podnik Lesy ČR - správa pro oblast povodí Odry, dále Agentura ochrany přírody a krajiny, členové Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry, podniky vodovodů a kanalizací působící v něm a další široká odborná veřejnost.

Plán povodí pořídil státní podnik Povodí Odry ve spolupráci s Krajskými úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady za pomoci hlavního dodavatele firmy AQUATIS a.s. Brno a hodnocení stavu vod provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Na jeho tvorbě se podílel státní podnik Lesy ČR, dále Agentura ochrany přírody a krajiny, členové Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry, podniky vodovodů a kanalizací působící v něm a další široká odborná veřejnost.

Plán dílčího povodí Horní Odry, mapy a dokumentace zajišťují základní požadavek evropských směrnic a národních zákonů, že nedojde ke zhoršení stavu vod, že se omezí riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi a suchem, a že postupně bude v rozumné míře dosaženo dobrého stavu vod s eliminací prioritních nebezpečných látek, což posílí zajištění obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a ve svém konečném důsledku přispěje k dosažení takových koncentrací látek v mořském prostředí, které jsou blízké k hodnotám jejich přirozeného výskytu.

Navržená opatření plánem povodí řeší

 • zadržování vody v krajině (institut komplexních pozemkových úprav, tůně)
 • nové retence (suché nádrže, malé vodní nádrže)
 • zpomalení odtoku vody (revitalizace říčních systémů)
 • opatření proti povodním (zejména pomocí odsazených hrází s vytvářením nových retencí a zpomalování velkých vod pomocí revitalizací)
 • další zlepšení jakosti vod spolu se zlepšením podmínek pro život organizmů vázaných na vodní prostředí (revitalizace, rybí přechody a čistírny odpadních vod s kanalizacemi)
 • posilování bezpečnosti vodních děl (modernizace přehradních a říčních hrází, včetně zvýšení technickobezpečnostního dohledu nad nimi)
 • odčinění a předcházení důlním škodám (úpravy hrází, koryt vodních toků a vodních děl na nich vybudovaných)
 • stará kontaminovaná místa (postupné sanační práce pro zlepšení stavu podzemních vod)
 • prevenci, zmírňování a předcházení sucha a povodní (rozšíření vodohospodářské infrastruktury, dobré postupy hospodaření, záplavová území, vyjadřovací činnost správce povodí, atd.)

Velkým úkolem pro samosprávy měst a obcí je pečovat, zlepšovat a obnovovat odtokové poměry na silničních a odvodňovacích příkopech a rigolech, obecně řečeno na odtokové, zasakovací a odvodňovací infrastruktuře obcí a měst. Důležitým aspektem při této činnosti je postupně řešit majetkoprávní vztahy a k jednotlivým stavbám ovlivňujícím odtokové poměry přiřazovat jejich vlastníky, kteří budou jak využívat svých práv, tak plnit své vlastnické povinnosti, dané příslušnými zákony.

Jako priority se jeví další zlepšení chemického a biologického stavu vod zahrnující jak snižování vypouštěného znečištění do vodních toků, tak postupné zprůchodňování migračních bariér páteřních toků dílčího povodí Horní Odry pro ryby a další vodní organismy, ale hlavně i pokračování v přípravě a v realizaci opatření proti povodním na horní Opavě. Nelze opomenout ani posilování bezpečnosti stávajících vodních děl.

Plán dílčího povodí Horní Odry a další s ním související plánovací dokumenty byly projednány a schváleny příslušnými kraji, tzn. zastupiteli Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.

Přejme si, aby nás při zajišťování vodohospodářských služeb tato plánovací dokumentace dobře vedla v dnešní někdy málo tolerantní době. Přílohou kompletního Plánu dílčího povodí Horní Odry je jeho stručný přehled, který by měl zpřístupnit konečná znění výše zmiňovaných plánovacích dokumentů širší veřejnosti, porozumět jeho odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření k dosažení dobrého stavu vod.

Všechny plánovací dokumenty a úplný Plán dílčího povodí Horní Odry je dostupný v elektronické podobě na těchto internetových stránkách nebo na adresách:

 • Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, odbor vodohospodářských koncepcí a informací,
  Ing. Pavlas, tel.: 596 657 266, www.pod.cz/planovani, e-mail: planovani@pod.cz.
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství,
  Ing. Bc. Heczková, tel.: 595 622 683, e-mail: lenka.heczkova@msk.cz.
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, odbor životního prostředí a zemědělství,
  Ing. Breškovcová, tel. : 585 508 405, e-mail: j.breskovcova@olkraj.cz.
Copyright © 2022 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena
www.pod.cz