Plán dílčího povodí Horní Odry
  • Czech
  • Polish
  • Germany
  • English
Tabulka II.1.1a - Přehled zdrojů bodového znečištění
Tabulka II.1.1b - Vstupy dusíku do vod; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodněných zemědělských ploch
Tabulka II.1.1c1 - Vstup mimoerozního fosforu ze zemědělství do vod
Tabulka II.1.1c2 - Vstup erozního sedimentu ze zemědělských ploch do vod
Tabulka II.1.1d1 - Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy
Tabulka II.1.1d2 - Riziko vstupu vybraných pesticidů ze zemědělství do vod
Tabulka II.1.1d3 - Riziko vstupu vybraných látek atmosférickou depozicí do vod
Tabulka II.1.1d4 - Přirozený vstup fosforu a dusíku do vod
Tabulka II.1.1d5 - Přirozený vstup kovů do vod
Tabulka II.1.1e - Přehled odběrů povrchových vod
Tabulka II.1.1f - Nádrže s celkovým objemem větším než 1 mil. m3 ve správě Povodí Odry
Tabulka II.1.1g - Nádrže s celkovým objemem větším než 1 mil. m3 ve správě jiných subjektů
Tabulka II.1.1h - Převody vody
Tabulka II.1.1i - Výsledky hydromorfologického monitoringu v dílčím povodí Horní Odry za období 2008 - 2013
Tabulka II.1.1j – Poddolování
Tabulka II.1.2a - Identifikace významných vlivů
Tabulka II.2.1a - Seznam významných zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
Tabulka II.2.1b - Podíl plochy zranitelných oblastí v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.1c - Podíl plochy intenzivně využívané orné půdy v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.1d - Přehled potenciálně významných pesticidů pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.1e - Přehled potenciálně významných kovů a benzo(a)pyrenu z atmosférické depozice pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.1f1 - Přehled odběrů podzemních vod a jejich přiřazení útvarům podzemních vod
Tabulka II.2.1f2 - Přehled dalších nakládání s podzemními vodami a jejich přiřazení útvarům podzemních vod
Tabulka II.2.1g - Přehled užívání území v útvarech podzemních vod
Tabulka II.2.1h - Zastoupení urbanizovaných ploch v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.2a - Seznam SEZ, u nichž nápravné opatření není nutné
Tabulka II.2.2b - Seznam výsledných významných zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
Tabulka II.2.2c - Významnost plošného znečištění dusíkem ze zemědělství
Tabulka II.2.2d - Významnost plošného znečištění acetochloru, metolachloru a terbutylazinu v útvarech podzemních vod nebo pracovních jednotkách
Tabulka II.2.2e - Významnost plošného znečištění z atmosférické depozice pro jednotlivé útvary podzemních vod nebo pracovní jednotky
Tabulka II.2.2f - Přehled významných nakládání s podzemními vodami
Tabulka II.2.2g - Identifikace významných vlivů
Tabulka II.2.3a - Rizikovost útvarů podzemních vod
Tabulka II.2.3b - Rizikovost útvarů podzemních vod pro staré zátěže
Tabulka II.2.3c - Rizikovost útvarů podzemních vod pro dusík a pesticidy ze zemědělství
Tabulka II.2.3d - Rizikovost útvarů podzemních vod pro atmosférickou depozici
Tabulka II.2.3e - Rizikovost útvarů podzemních vod pro odběry a ostatní vlivy
Tabulka II.3 - Vazba vodních útvarů na chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
Copyright © 2016 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena
www.pod.cz