Plán dílčího povodí Horní Odry
  • Czech
  • Polish
  • Germany
  • English
II.1.1a Přehled zdrojů bodového znečištění – tabulka pouze v elektronické podobě
II.1.1b Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů – tabulka pouze v elektronické podobě
II.1.1c Přehled odběrů povrchových vod
II.1.1d Vodní nádrže s celkovým objemem ovladatelného prostoru větším než 1 mil. m3 ve správě Povodí Odry s.p.
II.1.1e Vodní nádrže s celkovým objemem ovladatelného prostoru větším než 1 mil. m3 ve správě jiných subjektů
II.1.1f Převody vody
II.1.2a Identifikace významných vlivů na útvary povrchových vod
II.1.2b Významné vypouštění komunálních odpadních vod
II.1.2c Významné vypouštění z odlehčovacích komor
II.1.2d Významné vypouštění průmyslových odpadních vod
II.1.2e Seznam významných zátěží podle databáze SEKM s uvedením problematických látek
II.1.2f Významné vypouštění důlních vod
II.1.2h Vstup nutrientů z difuzních zdrojů do povodí vodního útvaru
II.1.2i Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ
II.1.2j Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)
II.1.2k Vstup erozního sedimentu do vod v mezipovodí vodního útvaru
II.1.2l Riziko vstupu vybraných pesticidů do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství
II.1.2m Riziko vstupu vybraných látek atmosférickou depozicí do vod v mezipovodí vodního útvaru – tabulka pouze v elektronické podobě
II.1.2n Charakteristiky a stupeň hydrologického ovlivnění útvarů povrchových vod
II.1.2o Identifikace významných vlivů na útvary povrchových vod: hydrologické ovlivnění
II.1.2p Charakteristiky a stupeň morfologického ovlivnění útvarů povrchových vod
II.1.2q Identifikace sektorů významných vlivů na útvary povrchových vod: podélné úpravy vodních toků
II.1.2r Identifikace sektorů významných vlivů na útvary povrchových vod: překážky
II.1.2s Významné ovlivnění VÚ nepůvodními organizmy a onemocněními
II.2.1b Seznam zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
II.2.1c Podíl plochy zranitelných oblastí v útvarech podzemních vod
II.2.1d Podíl plochy intenzivně využívané orné půdy v útvarech podzemních vod
II.2.1e Přehled odběrů podzemních vod a jejich přiřazení útvarům podzemních vod
II.2.1f Přehled užívání území v útvarech podzemních vod
II.2.2a Seznam významných zátěží z databáze SEKM s uvedením problematických látek
II.2.2b Významnost plošného znečištění dusíkem ze zemědělství
II.2.2c Významnost plošného znečištění pesticidy v útvarech podzemních vod
II.2.2d Významnost plošného znečištění z atmosférické depozice pro jednotlivé útvary podzemních vod
II.2.2e Významnost odběrů pro jednotlivé útvary podzemních vod
II.2.2f Identifikace významných vlivů na útvary podzemních vod
II.2.3a Rizikovost útvarů podzemních vod pro staré zátěže
II.2.3b Rizikovost útvarů podzemních vod pro dusík a pesticidy ze zemědělství
II.2.3c Rizikovost útvarů podzemních vod pro atmosférickou depozici
II.2.3d Rizikovost útvarů podzemních vod pro odběry a ostatní vlivy
II.2.3e Rizikovost útvarů podzemních vod
II.2.4a Přehled vyhodnocení trendů jednotlivých vlivů v útvarech podzemních vod
II.2.4b Přehled vyhodnocení trendů odběrů podzemních vod v hydrogeologických rajónech
Copyright © 2022 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena
www.pod.cz