Czech Polish Germany English

F.2. Prognóza trendu objemu, cen a nákladů spojených s užíváním vod a vodohospodářskými službami

nahoru

F.2. Prognóza trendu objemu, cen a nákladů spojených s užíváním vod a vodohospodářskými službami

Základním podkladem ke zpracování prognózy trendu objemu, cen a nákladů spojených s užíváním vod a vodohospodářskými službami je aktualizovaná „Prognóza trendu vývoje klíčových hnacích sil na národní úrovni“ a „Koncepce a strategie rozvoje hospodářských sektorů s významným vlivem na vodu“.

Tyto podklady byly upraveny na základě aktualizovaného „Základního scénáře vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2015“ (MZe ČR, 2006) a jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2.

Dalším podkladem jsou výstupy hodnocení kapitoly B.2. Požadavky na užívání vod – výhledový stav, obsahující:

 • seznam plánů a programů s požadavky na užívání vod a vlivy na stav vod,
 • prognózu požadavků na povrchové vody,
 • prognózu požadavků na podzemní vody,
 • výsledky vodohospodářské bilance výhledového stavu.

Významným podkladem ke zpracování prognózy trendů se stal i Plán hlavních povodí České republiky – základní strategický dokument v oblasti vod, schválený v květnu 2007 vládou České republiky.

Hodnocení prognózy trendů jsou podrobena i veškerá technická, ekonomická a relevantní socioekonomická data týkající se užívání vod a vodohospodářských služeb v sektorech hospodářství, uvedených v tabulce F.1.1 v kapitole F.1.

Prognóza trendů je vyjádřena buď kvantifikací nebo slovním popisem ve variantě pravděpodobné, minimální a maximální v následující tabulce F.2.1.

V závěru této kapitoly je uveden komentář, který posuzuje trendy těch dat, které jsou relevantní hodnocení opatření navržených v Plánu oblasti povodí Odry.

Jednotlivé scénáře použité v následující tabulce byly sestaveny s využitím aktualizovaného scénáře pro národní úroveň (viz. příloha č. 1) s promítnutím specifických podmínek oblasti povodí i promítnutím požadavků na příslušné vodohospodářské služby, jakož i s využitím trendu vývoje v příslušné položce v minulém období.

Tab. F.2.1 Prognóza trendu objemu, cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2015
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1
Tab. F.2.1

Závěr posouzení trendů

Jsou posouzeny trendy těch dat, které jsou relevantní hodnocení plánovaných opatření, tj.:

 • trendy nárůstu ceny za vodné a stočné
 • trendy nárůstu cen povrchové vody
 • trendy odběrů povrchové a podzemní vody a vypouštění vod po jednotlivých sektorech

Do dále uvedených předpokládaných hodnot vodného a stočného i ceny povrchové vody v roce 2015 je zohledněn i vliv nákladů na opatření, která budou realizována do roku 2015.

ad a) Trendy nárůstu vodného a stočného v pravděpodobné variantě dokladuje tato tabulka:

Tab. F.2.2 Trendy nárůstu vodného a stočného v pravděpodobné variantě
Tab. F.2.2

Tento nárůst je odůvodněn těmito faktory:

 • od roku 2008 je zvýšena sazba DPH z 5 na 9 %,
 • předpokládá se, že každý rok se vodné a stočné zvyšuje o inflaci (výše inflace viz základní scénář),
 • v důsledku financování nových investic s podporou fondů EU, zejména od roku 2009 do roku 2015, zvýši se provozní, tak i investiční náklady (v průměru o 3 % za rok).

Maximální varianta (nárůst o 80 %) by byla odůvodněna zejména v případě další změny sazby DPH nebo snížením pravděpodobných finančních podpor staveb kanalizací a ČOV (např. v důsledku vyjednaných „Podmínek přijatelnosti“ v rámci OP ŽP).

ad b) Trendy nárůstu cen povrchové vody dokladuje tato tabulka:

Tab. F.2.3 Trendy nárůstu cen povrchové vody v pravděpodobné variantě
Tab. F.2.3

Tento trend je odůvodněn těmito faktory:

 • předpokládá se, že každý rok se cena POV zvyšuje o inflaci,
 • v důsledku financování nových investic s podporou fondů EU (OP ŽP), zejména od roku 2009 do roku 2015, zvýši se provozní, tak i investiční náklady v průměru o 1 až 2 % za rok (podrobněji viz kapitola F.3).

Poznámka: Předpokládá se, že roční výdaje na investice financované z Programu prevence před povodněmi se od roku 2005 výrazně nezvýší.

Maximální varianta (nárůst o 115 %) by byla odůvodněna zejména v případě:

 • zvýšení rozsahu investic, zejména charakteru prevence před povodněmi, optimalizace vodního režimu v krajině (zejména revitalizace) a odstraňování povodňových škod (v případě nových povodňových událostí), s tím souvisí zvýšení provozních nákladů v důsledku odstraňování povodňových škod

Minimální varianty by bylo možné dosáhnout v případě, kdyby státní rozpočet (případně SFŽP) kryl vyšším procentem náklady, které dosud hradí správce povodí státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů, a to na opatření charakteru prevence před povodněmi, optimalizace vodního režimu krajiny a odstraňování povodňových škod.

ad c) Trendy odběrů povrchové a podzemní vody a vypouštěných vod do vod povrchových po sektorech užívání vody dokladuje tabulka F.2.4.

Prognózují se zcela nevýznamné změny v objemech odběrů povrchové a podzemní vody i vypouštění odpadních a srážkových vod, a to ve všech významných sektorech užívání vod, s výjimkou poklesu odběru vody pro průmysl.

Současný trend mírně klesajících odběrů vody se prognózuje i k horizontu roku 2015. Důvodem je zejména prognóza cca 10% poklesu odběru pro průmysl. Předpokládaný mírný nárůst specifické spotřeby vody v domácnostech i nárůst počtu obyvatel připojovaných na vodovody pro veřejnou potřebu z povrchových vodních zdrojů (připojování na Ostravský oblastní vodovod) bude realizován na úkor odběrů vod podzemních.

Tab. F.2.4 Trendy odběrů POV a POD a vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Tab. F.2.4
1) Zahrnuto i odvádění srážkových vod