4. Ekonomická analýza užívání vody

4.2.Prognóza trendů do roku 2015, základní scénář
4.2.1.Prognóza trendů vývoje klíčových hnacích sil na národní úrovni
4.2.2.Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na národní úrovni
 
4.2.3.Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na úrovni oblasti povodí
 
4.2.4.Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí
 


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu

Prognóza trendů vychází ze Základního scénáře nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do r. 2015, který byl pro národní úroveň, tzn. pro území celé České republiky pro potřeby plánování v oblasti vod vyhotoven z popudu Ministerstva zemědělství ČR v r 2004. Scénář sestavený CITYPLAN s.r.o. a IREAS o.p.s. se opírá zejména o informace Českého statistického úřadu a o celostátní koncepce rozvoje, jak s nimi pro výhled počítají jednotlivé resorty.Vychází ze současného stavu populace a stavu ekonomiky na území celé ČR a pro všechny hlavní národohospodářské okruhy predikuje - v řadě případů variantně -- budoucí stav vývoje (subkap. 4.2.1).

Z prognózy pro národní úroveň je návazně na to odvozován budoucí stav pro oblast povodí Odry s přihlédnutím k jejím geografickým, ekonomickým a populačním charakteristikám. Z něho je tak vyvozen za použití krajských koncepcí a plánů rozvoje základní scénář do r. 2015 pro území povodí Odry (subkap. 4.2.2), přičemž z predikce a trendů tohoto vývoje jsou v dalším provedeny na základě expertních odhadů FAST VUT v Brně a znalostí správce povodí průměty těchto trendů do změn významných užívání vody a vodohospodářských služeb (subkap. 4.2.3) a do změn významných vlivů k roků 2015 (subkap. 4.2.4).