Plán dílčího povodí Horní Odry
 • Czech
 • Polish
 • Germany
 • English
VI. Opatření k dosažení cílů
VI.1. Základní opatření
VI.1.1. Opatření potřebná k provádění právních předpisů ES v oblasti ochrany vod
VI.1.2. Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“
VI.1.3. Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu
VI.1.4. Opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání
VI.1.5. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek
VI.1.6. Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod
VI.1.7. Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů
VI.1.8. Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů
VI.1.9. Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného vypouštění
VI.1.10. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod
VI.1.11. Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění
VI.1.12. Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
VI.1.13. Opatření přijatá k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod
VI.1.14. Opatření prováděná v souvislosti s přeshraničním znečištěním
VI.1.15. Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny
VI.1.16. Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb
VI.1.17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
VI.1.18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR
VI.1.19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
VI.2. Doplňková opatření
VI.3. Souhrnné náklady na opatření
VI.4. Listy opatření typu C – opatření s celostátní působností

 

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ

Hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v plánech dílčích povodí jsou programy opatření a slouží tak k zajištění ochrany a udržitelného užívání vod v rámci dílčího povodí. Prostřednictvím stanovení a zavedení navržených programů opatření se usiluje o dosažení dobrého stavu vod. Tam, kde dobrý stav nebo velmi dobrý stav již existuje, má být udržován.

Opatření navržená za účelem dosažení cílů mají hlavní oporu ve směrnicích ES (viz následující části). Opatření přijatá v programu opatření je nutno uskutečnit do 3 let od schválení plánů dílčích povodí (§ 26 odst. 1 vodního zákona). Programy opatření definují buď konkrétní opatření, jež jsou technicky a finančně uskutečnitelná, nebo odkazují na obecná opatření, která řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován problém. Tato obecná opatření vyplývají z legislativy přijaté na národní úrovni a pokrývající celé území státu. V případech, kdy je to účelné, jsou přijata opatření uplatněná pro všechna dílčí povodí.

Výsledkem plánování obecně je přijetí vždy určitých opatření, jimiž by mělo být dosaženo potřebných cílů. Během vyvíjejícího se procesu vznikla poměrně komplikovaná hierarchie druhů těchto opatření, jejichž názvosloví, než bude dále blíže objasněno, je pro další pochopení následujících subkapitol třeba pro orientaci seřadit:

 • Zákon 254/2001 Sb., o vodách, v plánování v oblasti vod operuje s tzv. opatřeními základními, doplňkovými a dodatečnými.
 • Pro potřeby komunikace na úrovni Národních plánů, resp. pro potřeby reportingu do Mezinárodních plánů povodí, vzniklo pragmatické členění opatření na konkrétní (typu A) a obecná (typů B a C – jejich vysvětlení viz dále), které je uváděno převážně i v dalším textu.
 • Národní plány povodí hovoří o tzv. opatřeních rámcových.

Program opatření obsahuje opatření, která reagují zejména na:

 • výsledky hodnocení stavu vodních útvarů,
 • identifikaci významných vlivů,
 • schválené významné problémy nakládání s vodami.

Pro účely zpracování návrhu opatření pro III. plánovací cyklus byla připravena Aktualizace Katalogu opatření (VRV, prosinec 2019), která reaguje na potřeby nového WFD Reporting Guidance Document z roku 2016 a průběžný Screening Assessment návrhů plánu povodí ze strany Evropské komise z roku 2015. Novým požadavkům na reporting byl přizpůsoben také formát listu opatření, který je rovněž součástí aktualizace.

Opatření se dle důležitosti dělí na základní, doplňková a dodatečná.

Základní opatření představují minimální požadavky, které mají respektovat a zahrnovat:

 • opatření vyžadovaná k provádění právních předpisů Společenství pro ochranu vod, včetně opatření požadovaných podle právních předpisů v § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky o plánování. Z nich jsou nejdůležitější tato:
  • opatření za účelem dosažení souladu se směrnicí o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS), ve smyslu akčního programu pro dusičnany podle uvedené směrnice,
  • opatření za účelem dosažení souladu se směrnicí o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS), zejména ve smyslu čl. 3, 4 a 5 a přílohy I uvedené směrnice,
  • opatření za účelem dosažení souladu se směrnicí o průmyslových emisích (2010/75/EU), zejména stanovení mezních hodnot emisí v souladu s BAT,
 • opatření, která převážně vyžadují závazná pravidla překračující provádění opatření podle § 4 odst. 1 vyhlášky o plánování pro účely dosažení environmentálních cílů podle vodního zákona. V několika písmenech je výslovně použit výraz „regulace“, například v souvislosti s regulací odběrů a vzdouvání (písmeno f – např. požadavek, aby povolení odběrů byla revidována v souladu s požadavky RSV), s difúzními zdroji (písmeno i – např. pokud jsou fosforečnany, pesticidy, sediment, organické znečištění a amoniak ze zemědělství identifikovány jako vlivy mající dopad na dosažení celkového dobrého stavu, musí být zavedena regulace) a s činnostmi, které ovlivňují hydromorfologické podmínky (písmeno n) – např. mělo by být definováno omezení s cílem zajistit, aby činnosti v řekách nebo v jejich blízkosti neměly negativní dopad na morfologické podmínky).

Přehled všech základních opatření pro ochranu vod podle § 23a vodního zákona navrhovaných v plánech dílčích povodí je:

 • opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast ochrany vod,
 • opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 11 Vyhlášky č. 24 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik a v souladu s principem „znečišťovatel platí“, a která vytvoří dostatečné podněty k efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného území,
 • opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a vodního zákona,
 • opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné vody,
 • opatření k ochraně vod využívaných ke koupání,
 • regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání povrchových vod, která mají významný vliv na stav vod,
 • regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod,
 • opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón,
 • opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů,
 • opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit znečištění přímo do podzemních vod, zohledňující osvědčené postupy, včetně nejlepších dostupných technik stanovených v jiných právních předpisech,
 • opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených v příloze č. 1 zákona do podzemních vod,
 • opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami,
 • opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí způsobujících havarijní znečištění,
 • opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod identifikované v přípravných pracích, zejména opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé nebo silně ovlivněné,
 • opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů a k ochraně podzemních vod využívaných lidmi tam, kde byla překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová hodnota,
 • opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných trendů identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem postupného snižování znečištění podzemních vod a předcházení zhoršování jejich stavu.

Doplňková opatření (§ 4 odst. 2 vyhlášky o plánování)

Za určitých situací nebudou základní opatření stačit k dosažení dobrého stavu, a proto mohou být nezbytná doplňková opatření. Členské státy musí mít zavedena nejprve základní opatření, která jsou v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky o plánování, a poté definují doplňková opatření a vypracují plán pro zajištění sledování pokroku u zavedených doplňkových opatření. Doplňkovými opatřeními mohou být například technická opatření, omezování odběrů vody, ekonomické nebo fiskální nástroje, poradenské služby nebo smlouvy o spolupráci mezi skupinami zainteresovaných stran.

Základní a doplňková opatření tudíž musí řešit vlivy společně, aby bylo možné dosáhnout environmentálních cílů podle RSV.

Dodatečná opatření (§ 26 odst. 4 vodního zákona)

Jsou navrhována, pokud monitorování nebo jiné údaje naznačují, že cílů stanovených pro příslušný VÚ podle § 23a vodního zákona nebude pravděpodobně dosaženo. Pro takový vodní útvar musí být nejprve vyšetřeny příčiny možného nesplnění cíle, dále proběhne ověření a přezkoumání odpovídajících povolení a oprávnění, přezkoumání a úprava monitorovacích programů. Na základě těchto šetření budou přijata dodatečná opatření, která pro příslušný vodní útvar zajistí splnění environmentálních cílů.

Návrh dodatečných opatření je prováděn spolu s návrhem méně přísných cílů tam, kde ani po realizaci všech opatření typu A a jejich odhadovaných přínosů nedojde u některých ukazatelů ke zlepšení. Výčet těchto ukazatelů bude v návrhu uveden.

Podtyp opatření

Tato charakteristika nebyla v minulých cyklech plánů povodí používána. Z části je zde zařazena, aby umožnila označení zmírňujících opatření v souladu s WFD Reporting GD. Částečně umožňuje do plánu povodí zařadit i opatření podpůrná. Podpůrná opatření nemusí nezbytně přímo přispívat k dosažení cílů vodního zákona, případně je prokázání jejich efektu na dosažení dobrého stavu nejednoznačné. Přesto je z mnoha důvodů vhodné se jimi v návrhu plánu povodí zabývat, jelikož mají synergický efekt. Při aplikaci podpůrných opatření platí podmínka, že toto opatření nesmí bránit dosažení cíle přijatého v souladu s vodním zákonem.

Mezi podtypy opatření patří:

Zmírňující opatření

Zmírňující opatření přímo nepřispívá k eliminaci vlivu, ale svou funkcí zmírňuje jeho dopad. Zmírňující opatření se nejčastěji navrhují u silně ovlivněných vodních útvarů nebo v obdobných případech, kdy vzhledem k veřejnému zájmu nelze vliv eliminovat.

Podpůrné opatření

Typickým podpůrným opatřením jsou například drobná opatření v krajině (PEO, malé vodní nádrže, opatření na odvodňovacích zařízeních pozemků). U těchto opatření není možné přímo vyčíslit efekt na ukazatele hodnocení stavu dle RSV, předpokládá se ale výrazný přínos a synergický efekt (tj. podpora) opatření bez podtypu.

Bez podtypu

Z výše popsaných podtypů opatření vyplývá, že většina navržených opatření je bez podtypu. Jsou to tedy investiční akce nebo organizační opatření, která vedou k eliminaci vlivu a tím ke splnění cílů stanovených v souladu s vodním zákonem.

K jednotlivým typům opatření jsou vytvořeny tzv. listy opatření, které obsahují podrobné informace o každém opatření a jsou přílohou plánu každého dílčího povodí. Mají přesně definovanou strukturu danou Aktualizací katalogu opatření. Pro zachování kontinuity s předešlými plánovacími obdobími bylo zachováno členění listů opatření na typy A, B a C, kde první dva typy, typ A a typ B jsou navrhovány v plánu dílčích povodí a vycházejí z hlubší znalosti problému a místních souvislostí, kdežto typ C je opatřením zastřešujícím, aplikovaným národním plánem povodí.

List opatření typu A (konkrétní opatření) – Navržené opatření řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem. Opatření je identifikováno svým názvem a umístěním včetně konkretizace vodního útvaru. Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření a většinou vychází z již zpracovaných materiálů. Opatření je navrženo v plánu dílčího povodí.

List opatření typu B (obecné opatření) – Navržené opatření řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu, jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis. Opatření typu B se váže ke konkrétnímu vodnímu útvaru či více útvarům. Opatření je navrženo v plánu dílčího povodí.

List opatření typu C (obecné opatření) – Opatření reaguje na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni nových návrhů právních předpisů. Většinou se jedná o administrativní či koncepční opatření, zahrnující například zásady v určité problematice, návrh změn a akcí na národní úrovni (úpravy právních předpisů, zřízení evidencí, zpřístupnění některých evidovaných informací pro potřebu návrhu plánů povodí) apod. Opatření je navrženo v národním plánu povodí (NPP).

Číslování listů opatření pro třetí cyklus plánování bylo zvoleno následujícím způsobem:

Ve III. cyklu plánu povodí je číslování rozšířeno oproti minulému cyklu o odkaz na katalogové opatření. Z čísla katalogového opatření jsou použita pouze poslední dvě čísla, jelikož první dvě jsou shodná s čísly podkapitol v kapitole VI.1. Číslo je tedy složeno ze zkratky dílčího povodí, čísla plánovacího cyklu, čísla kapitoly v PDP, z katalogového čísla opatření (dle Aktualizace Katalogu opatření) a poslední trojčíslí je pořadové číslo v rámci kapitoly. Takže číslo opatření na např. modernizaci kanalizace v rámci dílčího povodí Horní Odry bude vypadat HOD30707025. Tento popis je platný pro opatření typu A a B. V případě návrhu opatření bez vazby na opatření uvedená v katalogu, budou místo čísla katalogového opatření uvedeny dvě nuly.

Obdobně budou číslována opatření typu C v NPP. Jediný rozdíl je v tom, že místo tří písmen dílčího povodí budou uvedena písmena CZE.

Pokud opatření přechází z minulého plánovacího cyklu i do třetího, je toto opatření očíslováno novým způsobem a původní číslo opatření je uvedeno v názvu opatření v závorce.

Předložený návrh opatření sestavený v rámci plánu dílčího povodí představuje celkový zásobník pro řešené území. Tento soubor vstupuje do národního plánu povodí, kde následně na národní úrovni proběhla ekonomická analýza a byl vytvořen program opatření a zásobník opatření na této úrovni.

Opatření jsou navrhována vždy na konkrétní vliv, který způsobuje nebo se spolupodílí na nedosažení cílů stanovených dle požadavků RSV, s konkrétními parametry základních charakteristik. Jsou primárně členěna do kapitol dle směrnic, které jsou daným opatřením plněny. Některá opatření mohou plnit vícero směrnic.

 

Přílohy:
Tabulka VI.1a - Opatření k dosažení cílů
Tabulka VI.1b - Opatření k dosažení cílů s vazbou: vliv - stav a výjimka

 

VI.1. Základní opatření

V tomto souhrnu jsou uvedena základní opatření podle § 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., tedy opatření vycházející z požadavku článku 11 odstavce 3 RSV.

 

VI.1.1. Opatření potřebná k provádění právních předpisů ES v oblasti ochrany vod

Základním dokumentem stanovujícím rámec pro oblast vodního hospodářství na úrovni evropské legislativy je Směrnice ES a Rady 2000/60/ES, tzv. Rámcová směrnice o vodě. Z článku 11, odst. 3 vyplývají tzv. základní opatření. Rozsah těchto opatření vychází z níže uvedených směrnic, které jsou následně transponovány do českých právních předpisů.

Právní předpisy ES v oblasti ochrany vod:

 • Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění;
 • Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod;
 • Směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů;
 • Směrnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání;
 • Směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků;
 • Směrnice Rady 80/778/EHS, ve znění směrnice 98/83/ES, o jakosti vody určené k lidské spotřebě;
 • Směrnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Seveso);
 • Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí;
 • Směrnice Rady 86/278/EHS, o splaškových kalech;
 • Směrnice Rady 91/414/EHS, o prostředcích na ochranu rostlin;
 • Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Opatření vyvolaná těmito směrnicemi jsou popsána v kapitolách VI.1.1.1. – VI.1.1.11. Výjimku představuje Směrnice 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, která je naplňována pouze jedním opatřením, a to tím, že vybrané strategické vodohospodářské dokumenty jsou předmětem posouzení vlivů na životní prostředí. Konkrétně plány oblastí povodí zpracované v I. plánovacím období a Plán hlavních povodí podléhaly posuzování SEA, ve II. plánovacím období byl procesem SEA posouzen pouze Národní plán povodí, kdežto plány dílčích povodí byly považovány za podklad těchto národních plánů a dokumentací SEA a nebyly samostatně posuzovány. Ve III. plánovacím období je to naopak, procesem SEA budou posouzeny pouze plány dílčích povodí.

Jelikož jsou některá opatření požadovaná směrnicemi ES implementována na centrální úrovni, zatímco další opatření patřící do základních jsou zaváděna až s Rámcovou směrnicí o vodě, dochází ke zdvojování některých opatření ve více kapitolách.

Z výše uvedeného důvodu tato kapitola obsahuje pouze popis jednotlivých směrnic, jejich účel, dopad a transpozici do českého právního řádu.

 

VI.1.1.1. Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění

V roce 1996 byla v Evropské unii schválena směrnice 96/61/ES o IPPC (o integrované prevenci a omezování znečištění) s účinností od roku 1999. Účelem směrnice je docílit integrované prevence a omezení znečištění vznikajícího v důsledku činností, které jsou uvedeny v příloze č. 1 směrnice 96/61/ES. V lednu roku 2008 vyšlo kodifikované znění této směrnice pod označením 2008/01/ES. V roce 2010 vyšla směrnice Evropského parlamentu a Rady pod číslem 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) – IED.

Směrnice 96/61/ES o IPPC stanoví takové opatření, které mají vyloučit nebo snížit emise z výše uvedených činností do ovzduší, vody, půdy a snížit produkci odpadů v zájmu dosažení vysoké ochrany životního prostředí. Tato směrnice byla převedena do českého právního systému zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (dále jen zákon o integrované prevenci). Tento zákon nabyl platnosti 1. 1. 2003 a byl vydán v kodifikovaném znění pod č. 435/2006 Sb., prováděcí vyhláška byla vydána pod č. 554/2002 Sb.

Směrnice IED byla transponována do českého práva a vyšla ve sbírce zákonů dne 19. 3. 2013 pod č. 69/2013 Sb. jako novela zákona č. 76/2002 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o integrované prevenci vyšla ve sbírce zákonů dne 20. 9. 2013 pod č. 288/2013 Sb.

Hlavním cílem integrované prevence je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. V příloze č. 2 zákona o integrované prevenci je uveden seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů mj. pro oblast vod.

Integrovaná prevence je soubor opatření zaměřených na prevenci znečišťování, na snižování emisí do ovzduší, vody a půdy, na omezování vzniku odpadů a na zhodnocování zneškodňování odpadu s cílem dosáhnout vysokou celkovou úroveň ochrany životního prostředí. Technická úroveň zařízení, zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení, se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami, tzv. BAT (Best Available Techniques). Ty jsou začleněny do evropských referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF), které jsou pro jednotlivé obory zpracovávány a vydávány odbornými institucemi Evropské komise se zastoupením všech členských států.

Vydáním integrovaného povolení dochází k náhradě správních aktů podle příslušných právních předpisů. V integrovaných povoleních jsou ve vztahu k vodám v závazných podmínkách provozu úřadem stanoveny například emisní limity, technická a preventivní opatření zajišťující ochranu podzemních a povrchových vod, monitoring odpadních vod.

Jelikož opatření vyvolaná touto směrnicí představují zejména obecné postupy k omezení znečištění, jsou opatření a bližší popisy uvedeny v kapitolách VI.1.8. Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů, VI.1.10., Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod a VI.1.11. Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění.

 

VI.1.1.2. Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

Směrnice 91/271/EHS se vztahuje k problematice odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Jejím cílem je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění výše uvedených odpadních vod.

Členské státy mají povinnost vymezit tzv. citlivé oblasti podle kritérií uvedených v příloze II. této směrnice. Dále členské státy jsou povinny zajistit, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním do citlivých oblastí čištěny podle přísnějších požadavků.

Tato směrnice byla již plně implementována do národní legislativy a to novelou č. 180/2008 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitým předpisem je nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které nahrazuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb. stanovující emisní limity jakosti odpadních vod minimálně na úrovni požadované Směrnicí 91/271/EHS a v některých ukazatelích i přísněji. Tímto byla dokončena implementace výše uvedeného evropského předpisu. V termínech stanovených Směrnicí jsou následně předávány povinné zprávy EK. Výše uvedená legislativa stanoví povinnost zajistit pro obce nad 2000 EO odkanalizování a čištění odpadních vod na požadovanou úroveň. Současně je zajištěna také zákonná povinnost předávat data o kvalitě a množství vypouštěných odpadních vod (§ 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). Prováděcím předpisem této povinnosti je vyhláška č. 448/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., a kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Území celé ČR bylo vyhlášeno citlivou oblastí.

Opatření vyvolaná touto směrnicí jsou zaměřena na eliminaci znečištění z komunálních odpadních vod, kterými se zabývá kapitola VI.1.7 – Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů.

 

VI.1.1.3. Směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů). Účelem této směrnice je:

 • snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů,
 • předcházet dalšímu takovémuto znečištění.

Plnění nitrátové směrnice je povinné v tzv. zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech dále upravuje akční program nitrátové směrnice. Vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech.

Směrnice Rady 91/676/EHS byla transponována do ustanovení § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), kde je uloženo vládě nařízením stanovit zranitelné oblasti a v těchto oblastech upravit používání a skladování průmyslových a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (tzv. Akční program). Seznam zranitelných oblastí a první akční program byl vyhlášen nařízením vlády č. 103/2003 Sb. V roce 2011 byla dle požadavků nitrátové směrnice provedena již druhá revize vymezených zranitelných oblastí.

Od 1. srpna 2012 je účinné nové nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Toto nařízení obsahuje třetí revizi vymezení zranitelných oblastí v ČR od 1. 8. 2016 a uplatňuje 3. i 4. akční program nitrátové směrnice. V návaznosti na to byly upraveny požadavky kontroly podmíněnosti i minimální požadavky na používání hnojiv, vyžadované u žadatelů o dotace na agroenvironmentální opatření v rámci Programu rozvoje venkova.

Harmonogram nitrátové směrnice týkající se stanovení zranitelných oblastí a Akčního programu je následující:

Vymezení a revize zranitelných oblastí

 • základní vymezení zranitelných oblastí: od 11. 4. 2003 (NV č. 103/2003 Sb.),
 • první revize vymezení zranitelných oblastí: od 1. 9. 2007 (novela NV č. 219/2007 Sb.),
 • druhá revize vymezení zranitelných oblastí: od 1. 8. 2012 (nové NV č. 262/2012 Sb.),
 • třetí revize vymezení zranitelných oblastí: od 1. 8. 2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb., technická novela nařízením vlády č. 351/2016 Sb.).

Akční program (požadavky na zemědělské hospodaření)

 • první akční program: 1. 1. 2004 – 3. 4. 2008 (NV č. 103/2003 Sb.),
 • druhý akční program: 4. 4. 2008 – 31. 7. 2012 (novela NV č. 108/2008 Sb.),
 • třetí akční program: od 1. 8. 2012 (nové NV č. 262/2012 Sb.),
 • čtvrtý akční program: od 1. 8. 2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.; technická novela nařízením vlády č. 27/2018 Sb. zavádí dílčí úpravy od 1. 3. 2018).

Dodržování podmínek této směrnice se od 1. ledna 2009 promítá také do Kontrol podmíněnosti (Cross Compliance). Kontroly podmíněnosti se týkají standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (GAEC) a dodržování povinných požadavků na hospodaření (SMR), konkrétně do SMR 4 - „Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů". Nedodržení uvedených podmínek může mít za následek krácení nebo dokonce zamítnutí některých podpor.

Zranitelné oblasti jsou zařazeny do Registru chráněných území v rozsahu vyjmenovaných katastrálních území.

S účinnosti od 1. 7. 2020 nabyly platnosti změny ve vymezení zranitelných oblastí a 5. akční program nitrátové směrnice (277/2020 Sb.). Změny dané novelou byly zapracovány do platného znění nařízení vlády (č. 262/2012 Sb.). Jelikož změny přišly v době vysoké rozpracovanosti plánu dílčího povodí, ve III. plánovacím cyklu se s nimi nepracuje.

 

VI.1.1.4. Směrnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání

Směrnice Rady 76/160/EHS je od 31. prosince 2014 plně nahrazena směrnicí 2006/7/ES, o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Účelem této platné směrnice je zachovat a chránit životní prostředí, zlepšit jeho kvalitu a chránit lidské zdraví, a to doplněním Rámcové směrnice o vodě. Směrnice definuje způsoby monitorování a klasifikaci jakosti vod ke koupání, řízení jakosti vod ke koupání a způsoby informování veřejnosti.

Požadavky směrnice 2006/7/ES byly transponovány do národní legislativy v roce 2011, kdy byl významně novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to zákonem č. 151/2011 Sb., který zároveň přinesl i související novelu zákona o vodách v části, která se týká vod ke koupání (§ 34). Na změnu v zákonech navazují nové prováděcí předpisy (vyhlášky). Vyhlášku č. 238/2011 Sb. nahradila vyhláška č. 97/2014 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Konkrétní ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání, jsou definovány v nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Na novelu § 34 vodního zákona navazuje vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Profily povrchových vod využívaných ke koupání jsou dokumenty, které musí být zpracovány pro všechny "významné" přírodní koupací vody.

Seznam vod určených ke koupání sestavuje každoročně MZ a je zveřejňován na úředních deskách a internetových stránkách krajských hygienických stanic (KHS). Úkolem ČR je každoroční reporting Evropské komisi o výsledcích monitorování a posouzení jakosti vod ke koupání za uplynulou koupací sezónu.

Vody ke koupání jsou zařazeny do „Registru chráněných území“ dle Rámcové směrnice o vodách. Od roku 2004 Česká republika podává zprávu o kvalitě vod ke koupaní a jejich nejvýznamnějších charakteristikách Komisi Evropských společenství. Souhrnná zpráva za předchozí koupací sezónu za celou EU a zároveň i zprávy z ostatních zemí EU se nachází na adrese http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/. Kvalitu vody členských států EU v jednotlivých koupacích oblastech (za jednotlivé roky) lze zjistit na http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathing-water-data-viewer.

V dílčím povodí Horní Odry bylo v roce 2019 stanoveno celkem 25 vod určených ke koupání, z toho 24 koupacích oblastí a jedno koupaliště ve volné přírodě.

Jelikož jakost vod ke koupání je závislá zejména na eliminaci bodových zdrojů znečištění (zvláště komunální odpadní vody), jsou opatření, vyvolaná touto směrnicí, řešena v kapitole VI.1.7. - Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů.

 

VI.1.1.5. Směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků

Účelem Směrnice Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků je chránit všechny volně žijící ptáky na území členských států, a to jak jedince, hnízda a vejce, tak i jejich stanoviště. Pomocí tzv. ptačích oblastí (SPA – Special Protection Areas) navíc zajišťuje územní ochranu vybraných druhů ptáků pro jejich další přežití a zachování současného areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou zřizovány pro druhy ptáků uvedené v příloze I, Směrnice Rady č. 2009/147/ES (kodifikovaná verze směrnice Rady č. 79/409/EHS v úplném znění, článek 4.1 směrnice) a stěhovavé druhy, které se pravidelně vyskytují na území členských států EU (článek 4.2 směrnice).

Ptačí oblasti společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000.

V České republice bylo na základě odborných kritérií navrženo a následně vymezeno 41 ptačích oblastí pro 41 druhů z přílohy 1 směrnice a pro 6 stěhovavých druhů. Z nich je 18 ptačích oblastí s jednoznačnou vazbou na vodní prostředí, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým faktorem pro vyskytující se druhy (viz Registr chráněných území). V dílčím povodí Horní Odra jsou takovéto oblasti dvě.

Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona se na ptačí oblasti vztahuje režim obecné ochrany, tzn. ptačí oblasti nejsou kategorií zvláště chráněného území a nejsou pro ně v zákoně stanoveny žádné základní ochranné podmínky. Ptačí oblasti se vymezují nařízením vlády, přičemž v nařízení vlády je možno pro účely zajištění jejich ochrany (tj. udržení populací druhů, pro které je ptačí oblast zřízena, ve stavu příznivém z hlediska ochrany) stanovit činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody. Tyto činnosti umožňují orgánu ochrany přírody stanovit v rámci správního řízení upřesňující podmínky, které je nezbytné při výkonu těchto činností dodržet, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění populací druhů, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí. Činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody mají přímou vazbu na zabezpečení ochrany biotopů významných pro druhy, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí, a dále na zajištění klidu jedinců dotčených druhů v průběhu hnízdního období (popř. v období letního a podzimního shromažďování či zimování).

Souhrny doporučených opatření jsou koncepční dokumenty stanovující optimální péči o ptačí oblasti za účelem dosažení či udržení příznivého stavu populací druhů, které jsou předmětem jejich ochrany.

 

VI.1.1.6. Směrnice Rady 80/778/EHS ve znění směrnice 98/83/ES, o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Účelem směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoliv znečištění vody určené k lidské spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá.

Směrnice se nevztahuje na přírodní minerální vody a léčivé vody.

Směrnice uložila členským státům Evropského společenství povinnost zajistit pravidelné monitorování jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Systém monitorování pitné vody je jednou z priorit Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky, který byl schválen Usnesením vlády č. 810/1998 Sb. Informace získané v rámci tohoto systému jsou důležitým podkladem pro plnění dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky „Zdraví pro všechny v 21. století“, schválené Usnesením vlády ČR č. 1046/2002 Sb.

Požadavky této směrnice byly do českého právního řádu transponovány zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcím předpisem k tomuto zákonu, vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Aby mohly být řádně plněny zákonné povinnosti, jsou veškerá data o jakosti pitné vody vodovodů pro veřejnou potřebu a ve veřejných studních v ČR shromažďována v jednotném informačním systému. Celostátní monitoring jakosti vod zřídilo MZ a sběrem dat pověřilo hygienickou službu (Krajské hygienické stanice ČR). Do roku 1993 to byl informační systém s názvem Vydra a od roku 2004 je v provozu informační systém PiVo. Informační systém je neveřejná webová aplikace. Většinovým zdrojem dat jsou rozbory zajišťované provozovateli, jejichž provedení v předepsané četnosti a rozsahu je uloženo platnou legislativou, menšina dat je pořízena v rámci hygienického dozoru. Do systému mohou být vkládány pouze výsledky analýz provedených v laboratořích s platným osvědčením o akreditaci, autorizaci nebo o správné činnosti laboratoře.

V některých požadavcích je česká legislativa přísnější, což citovaná směrnice umožňuje. Z hlediska zdravotního rizika zůstávají i nadále nejproblematičtějšími kontaminanty pitné vody dusičnany a chloroform. Obecně však lze konstatovat, že četnost nedodržení limitních hodnot ukazatelů jakosti pitné vody má od roku 2005 sestupný trend.

Provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu, kteří odebírají povrchovou nebo podzemní vodu z vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou, mají podle § 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., povinnost provádět monitoring kvality těchto zdrojů v rozsahu a četnosti stanoveném v přílohách č. 9 a 14 vyhlášky. Výsledky předávají provozovatelé krajským úřadům a správcům povodí každoročně do 31. března v elektronické formě stanovené Ministerstvem zemědělství. Surovou vodu rozděluje provozovatel podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2, A3. K účelům evidence dat o surové vodě vznikl v roce 2017 portál IS surová voda, spravovaný ČHMÚ. Databáze IS surová voda obsahuje informace o množství odebírané vody pro pitné účely a také výsledky jakostních rozborů vzorků surové vody.

Za jakost pitné vody primárně odpovídá provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. Kontrolním orgánem je příslušná Krajská hygienická stanice a nadřízeným orgánem MZ.

Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu jsou zařazena do Registru chráněných území.

Opatření, vyvolaná touto směrnicí jsou uvedená v kapitole VI.1.3. - Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu.

 

VI.1.1.7. Směrnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Seveso)

Jedná se o základní předpis členských států Evropské unie. Účelem této směrnice je prevence závažných průmyslových havárií, při kterých jsou přítomny nebezpečné látky, a omezení jejich následků pro člověka a životní prostředí a připravenost na rychlé a efektivní zvládnutí případné závažné havárie. Týká se především chemických provozů a udává hodnoty nebezpečných látek pro uplatnění této směrnice, které se pokládají za kritické.

Členské státy jsou povinny zajistit, aby byly dlouhodobě udržovány přiměřené vzdálenosti mezi podniky, na které se tato směrnice vztahuje, a obytnými oblastmi a oblastmi veřejně využívanými a chráněnými. V případě stávajících podniků se musí učinit dodatečná technická opatření.

Podle této směrnice musí provozovatel vypracovat bezpečnostní zprávu pro účely prokázání, že bylo zjištěno nebezpečí závažné havárie a byla provedena nezbytná opatření k zabránění těchto havárií a omezení jejich důsledků pro člověka a životní prostředí a zároveň musí provozovatel prokázat, že byly vypracovány vnitřní havarijní plány a poskytnuty informace umožňující vypracování vnějšího havarijního plánu, aby bylo možno provést nezbytná opatření v případě závažné havárie. Rozsah a obsah této zprávy je směrnicí přesně definován a musí obsahovat podrobný popis možných scénářů závažné havárie, vyhodnocení rozsahu a závažnosti důsledků zjištěných závažných havárií a další nezbytné informace vedoucí k maximálnímu snížení pravděpodobnosti těchto havárií.

Směrnice Rady 96/82/ES byla od 1. 6. 2015 nahrazená směrnicí Evropského parlamentu a rady 2012/18/EU, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.

Tento evropský právní předpis byl do české legislativy transformován zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Opatření plynoucí z výše zmíněných právních předpisů jsou uvedena v kapitole VI.1.11.

 

VI.1.1.8. Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí byla dne 17. 2. 2012 nahrazena jejím kodifikovaným zněním - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 28. 1. 2012, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Na základě této směrnice musí členské státy učinit všechna potřebná opatření, aby připravované záměry, veřejné i soukromé, byly zkoumány z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Ty záměry, které mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění mohou mít významný vliv na životní prostředí, musejí být ještě před vydáním povolení posouzeny z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

Tato směrnice byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA). V příloze č. 1 zmíněného zákona jsou uvedeny stavby, činnosti a technologie, které jsou v rámci procesu EIA posuzovány. Dle uvedené přílohy byly Plány oblastí povodí v I. plánovacím cyklu rovněž činností, která podléhá posuzování vlivu na životní prostředí. Ve II. plánovacím období nebyly plány dílčích povodí posuzovány procesem EIA ani SEA, neboť byly považovány pouze za podkladový materiál Národního plánu povodí. Národní plán povodí podléhal procesu SEA. Ve III. plánovacím období je tomu naopak, procesu SEA podléhají plány dílčích povodí, jakožto podklad Národních plánů.

Opatření mají formu povinností vyplývající z českých právních předpisů.

 

VI.1.1.9. Směrnice Rady 86/278/EHS, o splaškových kalech

Účelem směrnice 86/278/EHS je stanovení pravidel pro používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství tak, aby se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a člověka a zároveň, aby se podpořilo správné používání kalů z čistíren odpadních vod.

Aplikace kalů z ČOV na zemědělské půdy je v ČR upravena Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady). Tato vyhláška byla zpracována MŽP ve spolupráci s MZe a MZ a transponuje v plné šíři opatření stanovená Směrnicí Rady 86/278/ES o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.

V souladu s § 73 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, koordinuje provádění kontrol dodržování povinností při používání upravených kalů na zemědělské půdě MZe. Kontrolu dodržování povinností při používání upravených kalů na zemědělské půdě vykonává a sankce za porušení těchto povinností ukládá (podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“). Ze zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, má zemědělec povinnost nahlásit měsíc před použitím kalů tento záměr na ÚKZÚZ a ten má pak možnost zkontrolovat způsob a kvalitu aplikace/množství aplikovaného kalu, obsah rizikových látek apod.

Jelikož mohou kaly využívané v zemědělství způsobovat kontaminaci vodního prostředí, jsou opatření vyvolaná touto směrnicí uvedená v kapitole v kapitole VI.1.8 Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů.

 

VI.1.1.10. Směrnice Rady 91/414/EHS, o prostředcích na ochranu rostlin

Směrnice 91/414/EHS byla zrušena vydáním Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009 ze dne 21. 10. 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh s platností od 14. 6. 2011.

Jelikož je používání pesticidů považováno za vážnou hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí, a jejich vliv musí být dále snižován, přijala Evropská komise strategii zaměřenou na snižování rizik pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucích z používání pesticidů, a to ve sdělení ze dne 12. července 2006 nazvaném „Tematická strategie udržitelného používání pesticidů“. Kromě toho Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Tato směrnice stanoví rámec pro dosažení udržitelného používání pesticidů, snižováním rizik a omezováním vlivu používání pesticidů na lidské zdraví, životní prostředí a podporováním používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů.

Implementace výše uvedeného evropského předpisu (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009) současně s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ ES ze dne 21. 10. 2009, byla plně dokončena novelou rostlinolékařského zákona č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Následně nabyly účinnosti nejdůležitější prováděcí předpisy k tomuto zákonu. V souladu s požadavkem směrnice byl v gesci MZe připraven český Národní akční plán (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů. Tento dokument byl dne 12. září 2012 schválen vládou ČR usnesením č. 660. NAP je realizován od roku 2013. Dne 6. 6. 2018 byla schválena Aktualizace Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů pro období 2018-2022.

Český NAP stanovuje dva hlavní cíle:

 • omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany zdraví lidí, ochrany vod a ochrany životního prostředí,
 • optimalizace využívání přípravků na ochranu rostlin bez omezení rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů.

Problematika používání přípravků na ochranu rostlin se vztahuje k oblasti plošného znečištění. Z tohoto důvodu jsou opatření, vyvolaná touto směrnicí, uvedená v kapitole VI.1.8. - Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů.

Vzhledem k vydání nového legislativního balíčku právních předpisů, který zavádí zpřísněná kritéria pro registraci přípravků na ochranu rostlin a upravuje jejich používání, je očekáváno snížení spotřeby přípravků na ochranu rostlin.

 

VI.1.1.11. Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je definována ochrana typů přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů kromě ptáků. Hlavním cílem této směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti ochranou přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských států. Současně cílem opatření, přijímaných na základě této směrnice, je zachovat nebo obnovit příznivý stav přírodních stanovišť, druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Směrnice současně definuje soustavu Natura 2000, jejímž cílem je vytvořit spojitou evropskou ekologickou síť zvláštních oblastí ochrany. Součástí soustavy Natura 2000 jsou vedle dříve zmíněných ptačích oblastí (SPA) vymezovaných podle směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, i evropsky významné lokality vymezované podle této směrnice. Evropsky významné lokality jsou vymezovány pro přírodní stanoviště a druhy stanovené v přílohách č. 1 a 2 směrnice.

Požadavky Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („o stanovištích“) jsou implementovány do národní legislativy zejména prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK).

Evropsky významné lokality mohou mít status zvláště chráněného území (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka), mohou být chráněny smluvně (§ 39 ZOPK) nebo mohou být chráněny tzv. základní ochranou (§ 45c, odst. 2 ZOPK).

Evropsky významné lokality vyhlašuje vláda ČR (nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit).

Souhrny doporučených opatření jsou koncepční dokumenty stanovující optimální péči o evropsky významné lokality za účelem dosažení či udržení příznivého stavu přírodních stanovišť a populací druhů, které jsou předmětem jejich ochrany.

V současné době je na území celé ČR vymezeno 1113 evropsky významných lokalit, z toho je 593 lokalit s jednoznačnou vazbou na vodní prostředí, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým faktorem pro vyskytující se druhy nebo stanoviště (viz Registr chráněných území). V dílčím povodí Horní Odry je takovýchto oblastí celkem 42.

Opatření na ochranu přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou jednak z okruhu bodových a plošných zdrojů znečištění, a jednak z okruhu týkajícího se problematiky morfologie vodních toků. Výčet konkrétních opatření je uveden v následujících kapitolách:

 • komunální bodové zdroje znečištění – kapitola VI.1.7. - Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů,
 • průmyslové bodové zdroje znečištění a SEZ – kapitola VI.1.10. - Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod,
 • plošné zdroje znečištění – kapitola VI.1.8. - Opatření k zabránění nebo regulující znečištění z plošných zdrojů,
 • hydromorfologie – kapitola VI.1.12. - Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

 

VI.1.2. Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“

Jedná se o opatření, která zajišťují finanční účast znečišťovatele za využívání vodních zdrojů a na realizaci opatření pro eliminaci jím produkovaného znečištění (pokud ještě není zajištěna). Implementace opatření je řešena legislativně – formou technických předpisů, jejichž tvorba je zajišťována v rámci administrativní činnosti odpovědných orgánů. Přitom se vychází ze současných ekonomických nástrojů uplatňovaných v ČR, jak vyplývají z národních právních předpisů.

S ohledem na současný stav v přípravě oceňování přírodních zdrojů se nepředpokládá, že bude v této fázi plánování uplatňována v oblasti vodohospodářských služeb úhrada jiných environmentálních nákladů, než jsou poplatky za odebrané množství podzemní vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových a platby za odběry povrchové vody. Přitom je sledováno na jedné straně dosažení návratnosti nákladů za vodohospodářské služby a na druhé straně sociální únosnost navržených opatření.

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. se platí:

 • podle ustanovení §88 poplatek za množství odebrané podzemní vody podle účelu tohoto odběru;
 • podle ustanovení §89 poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod a z objemu vypouštěných vod do vod povrchových (podle sazeb v příloze č. 2 zákona);
 • podle ustanovení §100 poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních;
 • podle ustanovení §101 poplatky za odběr povrchové vody.

Výše platby je závislá na užití odebrané vody a na jejím množství.

Opatření k vyhodnocení účinnosti současného systému poplatků byla provedena v rámci novelizace vodního zákona v roce 2010. Byla shledána nutnost aktualizace poplatků za odběry podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ale při projednávání návrhu novely zákona s uživateli a s ohledem na dopady na podnikatele i veřejnost v době hospodářské krize bylo od valorizace přechodně upuštěno.

V dílčím povodí Horní Odry nebyly identifikovány žádné významné problémy nakládání s vodami s uplatněním principu „znečišťovatel platí“.

 

VI.1.3. Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Nejčastějším důsledkem znečišťování životního prostředí v povodí vodních nádrží je zhoršená jakost vody, která se projevuje zvýšeným obsahem živin (eutrofizací) a případně také pesticidů a jejich metabolitů. Eutrofizace nejprve způsobuje zvýšenou primární produkci organické hmoty řasami a sinicemi a po jejich odumření následný prudký pokles jakosti vody. Znemožňuje využívání nádrží k rekreačním účelům a u těch vodárenských zásadním způsobem zvyšuje provozní náklady procesu úpravy vody na vodu pitnou.

Účelem těchto opatření je zejména zlepšení jakosti vodních zdrojů a jejich ochrana proti jakémukoliv znečištění. Znečištění vodních zdrojů je způsobováno zejména zhoršenými odtokovými poměry, způsobenými odnosy půdy erozivní činností vody, zhoršením retenčních schopností krajiny a dále bodovými a difúzními zdroji znečištění.

Mezi opatření čelící těmto účinkům lze zařadit stanovování ochranných pásem a způsob hospodaření v nich, sledování jakosti surové vody odebírané za účelem úpravy na vodu pitnou. Další opatření představují vyhlášení citlivých oblastí (podle § 32, vodního zákona), u nichž jsou uplatňovány přísnější požadavky na čištění odpadních vod, a dále vyhlášení zranitelných oblastí (podle § 33, vodního zákona), ve kterých jsou území znečištěná nebo ohrožená dusičnany ze zemědělských zdrojů. Dalšími opatřeními je dodržování zásad směrnice 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

Ochranná pásma vodních zdrojů slouží dle § 30, odst.1, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a stanoví je vodoprávní úřad ve správním řízení. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit, popřípadě zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Ochranná pásma se dělí dle zákona o vodách na ochranná pásma:

 • I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení,
 • II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Uplatněním všech těchto opatření se zajišťuje komplexní ochrana vodních zdrojů povrchových a podzemních vod užívaných pro odběr vody pro lidskou spotřebu.

Související právní předpisy ČR:

 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění;
 • Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochrany pásem vodních zdrojů;
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích;
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci);
 • Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry byl identifikován tento následující významný problém nakládání s vodami:

 • udržení vysoké zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné vody,
 • příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplanktonu v povodí.

 

Tabulka VI.1.3 - Souhrnné informace o opatřeních

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
HOD30806001 Hospodaření v povodí vodárenské nádrže Šance - B 3 POP
HOD30806002 Hospodaření v povodí vodárenské nádrže Kružberk - B 3 POP
HOD30806003 Hospodaření v povodí vodárenské nádrže Morávka - B 3 POP
CZE31600003 Zlepšení databáze chráněných území vyhrazených pro odběry vody pro lidskou spotřebu - C 2

 

VI.1.4. Opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání

Vodami ke koupání se rozumí povrchové vody, u kterých je předpoklad, že se v nich bude koupat velký počet lidí. Koupacími vodami nejsou vody užívané pro terapeutické účely a vody užívané v umělých bazénech. Vody ke koupání lze rozdělit podle zákonného statutu té které lokality na přírodní koupaliště, která mají svého provozovatele, jenž sleduje jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu, a tzv. koupací oblasti (bez provozovatele), kde kontrolu jakosti vody provádí příslušná krajská hygienická stanice.

Opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání vycházejí z požadavků evropské směrnice 2006/7/ES, o řízení jakosti vod ke koupání, která nahradila směrnici 76/160/EHS. Směrnice je do české legislativy transponována novelizací zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která zároveň přinesla i související novelizaci vodního zákona (č. 254/2001 Sb.), v části, která se týká vod ke koupání (§ 34). Zákon 258/2000 Sb. stanovuje hygienické požadavky na koupaliště ve volné přírodě, umělá koupaliště, bazény, sauny a povinnosti jejich provozovatelů. Požadavky jsou konkretizovány v prováděcí vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Každoročně do 31. března sestavuje MZ ve spolupráci s MŽP a MZe seznam, ve kterém uvede přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání a další povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob, dále ostatní přírodní koupaliště místního významu a koupací sezónu. Koupací sezónou se rozumí zpravidla období od 30. května do 1. září nebo období, během něhož lze očekávat velký počet koupajících se osob. Tento seznam předkládá MZ k připomínkám veřejnosti a následně zveřejňuje na úřední desce ve svém sídle, na úředních deskách v sídle krajských hygienických stanic a na Portálu veřejné správy. MŽP předkládá seznam vod ke koupání každoročně před zahájením koupací sezóny Evropské komisi s uvedením důvodů jeho změn, pokud k nim došlo oproti předchozímu roku.

Krajská hygienická stanice (KHS) vydává do 1. května kalendářního roku monitorovací kalendář, kde určí četnost odběrů vzorků vody, jejich rozložení na dobu koupací sezóny a místa odběru vzorků vody z povrchových vod ke koupání. Pokud dojde k neočekávané situaci, nebo je-li voda ke koupání znečištěna, vydá KHS opatření obecné povahy, kterým stanoví dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání nebo dočasné nebo trvalé varování před koupáním. Na základě výsledků monitorování jakosti povrchových vod ke koupání sestavuje KHS soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a informuje veřejnost o jakosti povrchové vody na svých internetových stránkách a na Portálu veřejné správy.

Zprávu o výsledcích monitorování a posouzení jakosti povrchových vod za uplynulou koupací sezónu předkládá MŽP ve spolupráci s MZ Evropské komisi do 31. prosince kalendářního roku.

Pro každou lokalitu byl navíc zpracován správcem povodí tzv. profil povrchové vody ke koupání, což je podrobný dokument, ve kterém je jakost vody hodnocena z dlouhodobého hlediska a v němž jsou shrnuty možné zdroje znečištění. Jednotlivé profily jsou ke stažení na stránkách MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/). Obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí stanovuje vyhláška č. 155/2011 Sb.

Souvisejícími právními předpisy ČR jsou:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění;
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění;
 • Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání, v platném znění;
 • Nařízení vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

V dílčím povodí Horní Odry bylo v roce 2019 stanoveno celkem 25 vod určených ke koupání, z toho 24 koupacích oblastí a jedno koupaliště ve volné přírodě.

V ČR je největším problémem kvality vody v koupacích vodách nadměrný výskyt mikrobiálního znečištění, a to především nadměrný výskyt sinic a vodního květu, jako následek vypouštěného znečištění především z komunálních zdrojů a případně plošných zdrojů znečištění. Proto konkrétní opatření směřující ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání jsou opatření vedoucí k eliminaci bodových zdrojů znečištění (zvláště městských odpadních vod) a jsou uvedeny v kap. VI.1.7, případně opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů (kap. VI.1.8).

 

VI.1.5. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek

Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání vod jsou v ČR aplikovány na legislativní úrovni. Každý, kdo chce s vodami nakládat, musí mít povolení od příslušného kompetentního orgánu, který je podle rozsahu činnosti buď na úrovni místní či krajské. V rámci žádosti k vydání povolení se vyjadřují správci povodí a další orgány, jejichž kompetence mohou mít s danou žádostí souvislost (například pokud se žádost týká činnosti v chráněné krajinné oblasti, vyjadřuje se orgán ochrany přírody a krajiny). Některé činnosti týkající se nakládání s vodami jsou zpoplatněny. Mezi ně patří i odběry povrchových nebo podzemních vod.

Účelem těchto opatření je eliminovat nežádoucí vlivy, zajišťování vodohospodářských služeb na množství povrchové a podzemní vody. Odběry povrchových a podzemních vod mohou v některých případech způsobit nedosažení environmentálních cílů. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchových a podzemních vod, způsobenou například nepříznivým poměrem mezi odběry a základním odtokem.

Tyto opatření jsou správní opatření, kterými dochází k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod a jejich akumulaci. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je potřeba povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, pokud dochází k jejich odběru, akumulaci, jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny, k umělému obohacování podzemních zdrojů povrchovou vodou, vypouštění odpadních vod do nich, k čerpání podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie. Dále k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových a k jinému nakládání s nimi u povrchových vod také pokud dochází k jejich odběru, akumulaci a vzdouvání, využívání jejich energetického potenciálu, užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání. Dále k vypouštění odpadních vod do nich, k čerpání povrchových vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie a k jinému nakládání s nimi (§ 8). Povolení je časově ohraničené, předmětem povolení je rozsah povoleného ročního odběru nebo jiného nakládání s vodami (§ 9). Pokud je odebíráno více než 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc, má provozovatel povinnost měřit množství a jakost odebrané vody a výsledky předávat správcům povodí (§ 10). Stejně tak při objemu vody vzduté vodním dílem nad 1 000 000 m3 je povinnost měřit objem vzduté vody a výsledky předávat správcům povodí (§ 10).

Vodoprávní úřad může zároveň platné povolení k nakládání s vodami zrušit či změnit, pokud dojde ke změně minimálního zůstatkového průtoku nebo minimální zůstatkové hladiny podzemních vod, případně je-li to nezbytné ke splnění plánu dílčího povodí. Minimální zůstatkový průtok je podle vodního zákona takový průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. Minimální hladina podzemních vod je hladina, která ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a při které nedojde k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi souvisejících.

Dalším opatřením je možnost úpravy manipulačních řádů. Správa významných vodních toků může podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků.

Uplatňování výše uvedených opatření minimalizuje nebezpečí nevratných změn hydrogeologického režimu. Při citlivých úpravách odběrů povrchových a podzemních vod, doprovázených nutnými změnami manipulačních řádů, bude zajištěn jak dobrý ekologický stav útvarů povrchových vod, tak nejdůležitější požadavky na užívání vod.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • Zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
 • Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb. v platném znění, o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci;
 • Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry jsou mezi významnými problémy nakládání s vodami, které mají vztah k problematice odběrů a vzdouvání vod, registrovány:

 • dodržování stanovených minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.

V dílčím povodí je stav ekologicky udržitelného nakládání s vodami zásluhou postupných úprav a revizí manipulačních řádů u klíčových uživatelů vody ošetřen jednotlivými vodoprávními rozhodnutími a pro žádný z bilančních profilů není třeba v plánovacím období přijímat v tom smyslu nějaká významná opatření. Hlavním cílem do budoucna je tedy tento stav v uvedeném období udržet.

 

Tabulka VI.1.5 - Souhrnné informace o opatřeních

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
HOD30501001 Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání (HOD205001) - B 1 program
CZE30500002 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod (CZE 205001) - C 2 -

 

VI.1.6. Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod

Změna klimatu představuje jedno z klíčových témat současné světové environmentální politiky. Vědecké poznatky naznačují, že příspěvek člověka ke zvyšování koncentrací skleníkových plynů přispívá k ovlivňování klimatického systému Země. To následovně vede k řadě negativních dopadů na fungování ekosystémů v celosvětovém, regionálním i národním měřítku, které se na národní úrovni projevují zejména ve změněném vodním režimu a jeho kvalitě.

Umělé infiltrace je ve světě využíváno nejčastěji k doplnění zásob podzemní vody za účelem jejího dalšího využití, obvykle pro lidskou spotřebu. V ČR není tohoto principu příliš využíváno, i když je to jedno z opatření, které umožňuje, i přes nepříznivé předpovědi klimatických scénářů, zvýšení stability vodárenských zdrojů a zachování systému zásobování obyvatel vodou. Jedná se o umělé převádění povrchové vody do vod podzemních. Hlavním účelem infiltrace je zlepšení jakosti povrchové vody přirozenými filtračními pochody v půdě a poté její využití pro vodárenské účely.

Podmínky pro navrhování a realizaci umělé infiltrace jsou:

 • identifikace vhodného hydrogeologického prostředí: preferovaná hydrogeologická uzavřenost, vhodné hydraulické a hydrofyzikální parametry kolektorů, nesaturované zóny a akumulační potenciál kolektorů,
 • dostupnost vhodného zdroje pro infiltraci s přijatelnou kvalitou,
 • kontrola a hodnocení kolmatace (zanášení) kolektoru a zasakovacího objektu.

Uměle vyvolaná břehová infiltrace je přímou metodou získávání vodárenského zdroje. Z technologického hlediska je většinou tvořena studnovým řadem, který je umístěn nedaleko zdroje povrchové vody. Jímáním podzemní vody v blízkosti vodního toku dochází k podpoření přirozené břehové infiltrace ze zdroje povrchové vody. Je tak získávána směs podzemní a povrchové vody.

Snížení nátoku infiltrované podzemní vody ze srážek k jímacím řadům kompenzuje zvýšení infiltrace z toku. Přímá infiltrace z říčního toku poskytuje projektovanému infiltračnímu území značnou nezávislost na vývoji srážek v řešeném území.

Adaptační opatření, tzn. i umělá infiltrace zvodní, by neměla zhoršit stav vodních útvarů, resp. by měla sloužit k dosažení stanovených cílů. Pokud neexistuje možnost, která je z hlediska životního prostředí vhodnější, je nutné podniknout všechny proveditelné kroky ke zmírnění dopadů zvoleného adaptačního opatření. Článek 4.7 Rámcové směrnice o vodní politice umožňuje výjimky, kdy není třeba dosáhnout dobrého stavu kvůli fyzickým změnám vodního útvaru tam, kde jsou například výhody opatření zvyšující veřejnou bezpečnost považovány za důležitější než přínosy pro životní prostředí. Může se také stát, že určitá opatření zmírňující dopady klimatu budou mít nepříznivý dopad na vodní prostředí. Zde se pak uplatní stejný princip.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění;
 • Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích;
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • Vyhláška č. 24/2011 Sb. v platném znění, o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik;
 • Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb. v platném znění, o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry nejsou identifikovány žádné významné problémy nakládání s vodami, které mají vztah k problematice umělé infiltrace nebo doplňování podzemních vod.

V dílčím povodí Horní Odry nejsou navrhována žádná konkrétní opatření, v rámci NPP je navrženo opatření na umělou infiltraci (tabulka VI.1.6).

 

Tabulka VI.1.6 - Souhrnné informace o opatřeních

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
CZE30601001 Umělá infiltrace - C 3 -

 

VI.1.7. Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů

Popis opatření

Bodové zdroje znečištění představují znečištění povrchových a podzemních vod látkami z komunálních odpadních vod. U komunálních odpadních vod se jedná o nedostatečnou vodohospodářskou infrastrukturu ve městech, obcích a průmyslových podnicích.

V této kapitole jsou uvedena veškerá opatření, která jsou zaměřena na eliminaci komunálních bodových zdrojů znečištění a která jsou dle Aktualizace Katalogu opatření (VRV, prosinec 2019) rozdělena do následujících kategorií:

- Opatření 701 Výstavba kanalizace a ČOV,
- Opatření 702 Intenzifikace ČOV,
- Opatření 703 Změna povolení k nakládání s vodami – povolení k vypouštění OV,
- Opatření 704 ČOV pro průmyslový zdroj znečištění,
- Opatření 705 Snížení podílů balastních vod v jednotné kanalizaci,
- Opatření 706 Úprava odlehčovací komory,
- Opatření 707 Modernizace kanalizace,
- Opatření 708 Odstranění volné výusti,
- Opatření 709 Řešení komunálního zdroje nepřipojeného na kanalizaci,
- Opatření 710 Studie odkanalizování a čištění OV.

Většina z navržených opatření se týká výstavby kanalizace a ČOV, popř. intenzifikace ČOV. Výstavbou nebo intenzifikací ČOV se kromě snížení vnosu znečištění do povrchových vod projevuje kladný vliv i na zlepšení kyslíkového režimu v recipientu a při kombinaci eliminace organického znečištění a nutrientů se výrazně sníží riziko eutrofizace povrchových vod.

Výstavbou nebo rekonstrukcí kanalizace dojde k podchycení vzniklých odpadních vod a jejich bezpečnému odvedení na čistírnu odpadních vod, čímž dochází k zamezení znečišťování půdního prostředí, povrchových a podzemních vod. V případě výstavby kanalizace s navazujícím čištěním odpadních vod jsou vytvořeny podmínky pro likvidaci žump a septiků, které jsou dalším rizikem pro vnos znečištění do prostředí.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • Zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění, ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny.
 • Zákon 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Vyhláška č. 157/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry byly identifikovány následující významné problémy nakládání s vodami, které mají vztah ke komunálním bodovým zdrojům znečištění:

 • nedostatečné odkanalizování a čištění odpadních vod v aglomeracích nad 2000 EO,
 • nedostatečné či chybějící čištění splaškových vod v aglomeracích do 2 000 EO,
 • příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplanktonu v povodí,
 • zhoršování jakosti toků vypouštěním vysoce koncentrovaných slaných důlních vod.

 

VI.1.7.1. Souhrnné informace o opatřeních k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů – zhodnocení II. plánovacího cyklu

V dílčím povodí Horní Odry bylo v rámci II. plánovacího cyklu navrženo celkem 117 opatření typu A. Opatření typu B a C nebyla navrhována. Souhrnné informace o opatřeních z druhého plánovacího období jsou uvedeny v tabulce VI.1.7, opatření typu A navrhovaná v III. plánovacím cyklu jsou v tabulce VI.1.7b a dále pak v souhrnné přílohové tabulce VI.1a.

 

Tab. VI.1.7a Souhrnné informace o opatřeních k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů – zhodnocení II. plánovacího cyklu (aktualizace 4/2021)

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření zrealizovaná
HOD207001 Jindřichov - výstavba kanalizace a ČOV II. etapa (OD100130) 130 A 1 ostatní
HOD207005 Spálov - rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV 10,6 A 2 ostatní
HOD207007 Vlčnov (část Starého Jičína) - ČOV - rozšíření kapacity z 800 EO na 1 200 EO 15,7 A 2 ostatní
HOD207011 Pustá Polom - výstavba kanalizace - II. etapa (OD100135) 50 A 1 program
HOD207016 Trojanovice - napojení části obce na ČOV Frenštát p/R (OD100081) 4 A 1 program
HOD207026 Město Albrechtice - výstavba kanalizace (OD100052) 30 A 1 program
HOD207028 Zlatníky a Milostovice - výstavba ČOV a kanalizace 69,9 A 2 program
HOD207030 Lomnice - rozšíření ČOV a dostavba kanalizace 15 A 2 ostatní
HOD207037 Svobodné Heřmanice - rekonstrukce ČOV 10 A 2 ostatní
HOD207040 Slavkov - intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace 44,3 A 2 ostatní
HOD207050 Nošovice, Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty - výstavba kanalizace (OD100057) 136 A 1 program
HOD207056 Šenov - výstavba kanalizace jih, napojení na ČOV Havířov (OD100141) 231 A 1 program
HOD207057 Řepiště - výstavba kanalizace a ČOV 59 A 2 program
HOD207060 Šilheřovice - prodloužení kanalizace Kostelní 3,2 A 2 ostatní
HOD207061 Skřečoň - výstavba kanalizace 33 A 2 ostatní
HOD207065 Bocanovice - odkanalizování lokality Černého potoka a stavba ČOV Bocanovice 15,7 A 2 program
HOD207070 Albrechtice - výstavba kanalizace (OD100001) 15 A 1 program
HOD207073 Petrovice u Karviné - výstavba kanalizace (OD100066) 103 A 1 program
HOD207075 Věřňovice - odkanalizování obce včetně ČOV (OD100018) 60 A 1 program
HOD207076 Dětmarovice - decentralizované odkanalizování obce - ČOV (OD100014) 135 A 1 program
HOD207080 Jindřichov - výstavba kanalizace a ČOV II. etapa 64 A 2 program
HOD207083 Žulová - výstavba kanalizace a ČOV 77,2 A 2 program
HOD207091 Stará Bělá - dostavba kanalizace, část Folvarek a propojení na sběrač D 184 A 2 program
HOD207094 Markvartovice - výstavba kanalizace 157 A 2 program
HOD207107 Vlaštovičky - výstavba kanalizace a ČOV 54,4 A 2 program
HOD207108 Raduň - výstavba kanalizace a ČOV 110 A 2 program
HOD207110 Brušperk - dostavba kanalizace 10,7 A 2 program
HOD207112 Havířov - dostavba kanalizace 58,5 A 2 program
Opatření probíhající
HOD207002 Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV 20 A 2 program
HOD207003 Odry - odkanalizování místní části Loučky (OD100060) 42 A 1 program
HOD207004 Jakubčovice nad Odrou - odkanalizování obce 61 A 2 program
HOD207006 Veřovice - výstavba kanalizace a ČOV 175 A 2 program
HOD207010 Závišice – výstavba kanalizace a ČOV (OD100140) 80 A 1 program
HOD207013 Bílovec - ČOV - zprovoznění 2. linky 60 A 2 program
HOD207017 Frenštát pod Radhoštěm - výstavba kanalizace (OD100097) 50 A 1 program
HOD207019 Mošnov - výstavba kanalizace (OD100056) 135 A 1 program
HOD207021 Fryčovice + Hukvaldy - výstavba kanalizace s napojením na ČOV Brušperk (OD100021+OD100032) 70 A 1 program
HOD207022 Staříč - výstavba kanalizace a ČOV 164 A 2 ostatní
HOD207024 Zátor - výstavba ČOV 127 A 2 program
HOD207027 Neplachovice - výstavba kanalizace a ČOV 79 A 2 program
HOD207034 Světlá Hora - výstavba tlakové kanalizace - II. etapa (OD100078) 4 A 1 program
HOD207035 Staré Město u Bruntálu - výstavba kanalizace a ČOV (OD100075) 80 A 1 program
HOD207041 Dolní Benešov - rozšíření ČOV a dostavba kanalizace - Zábřeh 100 A 2 program
HOD207048 Metylovice - výstavba kanalizace (OD100115) 100 A 1 program
HOD207049 Morávka - výstavba kanalizace a ČOV 12 A 2 ostatní
HOD207052 Zelinkovice, Lysůvky - napojení na ČOV Frýdek-Místek 17,8 A 2 program
HOD207053 Lískovec - výstavba kanalizace a napojení na ČOV Frýdek- Místek 30 A 2 program
HOD207055 Václavovice - dostavba kanalizace 40 A 2 program
HOD207058 Lučina - dostavba kanalizace, lokalita ČOV - hráz, 1. až 3. etapa (OD100049) 26,3 A 1 program
HOD207059 Rychvald - dostavba kanalizace (OD100071) 341 A 1 program
HOD207062 Bukovec – výstavba kanalizace a ČOV (OD100126) 44,3 A 1 program
HOD207066 Ropice - odkanalizování obce 140 A 2 program
HOD207067 Smilovice - výstavba kanalizace a ČOV 100 A 2 program
HOD207068 Hnojník - výstavba kanalizace a ČOV (OD100028) 100 A 1 program
HOD207069 Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela (OD100041) 13 A 1 program
HOD207071 Doubrava - dostavba kanalizace a 2 x ČOV (OD100020) 70 A 1 program
HOD207072 Karviná - odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3 150 A 2 program
HOD207077 Hněvošice - odkanalizování obce včetně ČOV 80 A 2 program
HOD207079 Píšť - výstavba kanalizace a ČOV (OD100068) 223 A 1 program
HOD207081 Osoblaha - výstavba kanalizace 6,8 A 2 program
HOD207084 Vidnava - rekonstrukce kanalizace a ČOV, výstavba kanalizace ve Velké Kraši (OD100085) 110 A 1 program
HOD207085 Chuchelná - výstavba oddílné spIaškové kanalizace a ČOV 100 A 2 ostatní
HOD207086 Krásné Pole - výstavba kanalizace - II. etapa 172,9 A 2 program
HOD207087 Svinov - odkanalizování jižní části 64 A 2 program
HOD207088 Výškovice - prodloužení sběrače D XII, dostavba kanalizace 30 A 2 program
HOD207089 Nová Ves - splašková kanalizace jih + ulice Rolnická 20 A 2 ostatní
HOD207090 Proskovice - propojení na sběrač DXIII a výstavba kanalizace ulice Frankova 60 A 2 program
HOD207092 Plesná - výstavba kanalizace - II. etapa 219 A 2 ostatní
HOD207093 Petřkovice - výstavba kanalizace - II., III., IV., V. etapa 97 A 2 program
HOD207095 Hrabová - výstavba kanalizace 75 A 2 program
HOD207096 Nová Bělá - výstavba kanalizace 193 A 2 program
HOD207097 Bartovice, Radvanice - výstavba kanalizace a prodloužení sběrače B 315 A 2 program
HOD207098 Slezská Ostrava - výstavba kanalizace 69,1 A 2 program
HOD207099 Přívoz - odkanalizování do ÚČOV - 2. etapa 110 A 2 program
HOD207100 Heřmanice - dostavba kanalizace 100 A 2 program
HOD207102 Koblov, Antošovice - výstavba kanalizace a ČOV 350 A 2 ostatní
HOD207103 Těrlicko - dokončení odkanalizování, část Hradiště 50 A 2 program
HOD207104 Kunčice, Kunčičky - výstavba kanalizace 557 A 2 program
HOD207106 Komárov + Suché Lazce - výstavba kanalizace a ČOV 300 A 2 program
HOD207109 Kopřivnice - kanalizace Mniší a Vlčovice 156 A 2 program
HOD207111 Kobeřice - dostavba kanalizace 43,2 A 2 program
HOD207117 Milíkov - výstavba kanalizace a ČOV "2. stavba Dědina" 63 A 2 ostatní
HOD207118 Hlučín - dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV Bobrovníky 195 A 2 ostatní
opatření nezahájena
HOD207009 Sedlnice – výstavba tlakové kanalizace a ČOV (OD100137) 78,9 A 1 program
HOD207014 Velké Albrechtice - dostavba kanalizace 50 A 2 program
HOD207018 Petřvald - výstavba ČOV 270 A 2 ostatní
HOD207020 Skotnice - výstavba kanalizace (napojení na ČOV Mošnov) (OD100073) 71 A 1 program
HOD207029 Malá Morávka - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV (zkapacitnění z 750 na 1550 EO) 30 A 2 ostatní
HOD207031 Ryžoviště - výstavba kanalizace a ČOV 8 A 2 program
HOD207033 Stará Rudná - odkanalizování obce na ČOV Bruntál (OD100114) 3,5 A 1 program
HOD207039 Mladecko – výstavba kanalizace a ČOV (OD100133) 10 A 1 program
HOD207042 Bohuslavice - výstavba kanalizace a ČOV 95 A 2 program
HOD207043 Štítina - výstavba kanalizace a napojení na ČOV Háj ve Slezsku 55 A 2 program
HOD207044 Děhylov – výstavba kanalizace a ČOV (OD100127) 60 A 1 program
HOD207045 Hrabyně - výstavba kanalizace a ČOV 100 A 2 program
HOD207046 Mokré Lazce - odkanalizování obce 80 A 2 program
HOD207047 Velké Hoštice - výstavba kanalizace - II. etapa 100 A 2 program
HOD207054 Bruzovice - výstavba kanalizace 1. část 65 A 2 program
HOD207074 Dolní Lutyně - dostavba kanalizace (OD100018) 300 A 1 program
HOD207078 Strahovice - odkanalizování obce včetně ČOV 124 A 2 program
HOD207101 Hrušov - dostavba kanalizace 331,9 A 2 program
HOD207105 Velká Štáhle - výstavba kanalizace a ČOV 100 A 2 program
HOD207113 Opava - dostavba kanalizace 56 A 2 program
HOD207114 Podvihov, Komárovské Chaloupky – kanalizace a ČOV 230 A 2 ostatní
HOD207115 Vávrovice – dostavba kanalizace 80,3 A 2 ostatní
HOD207116 Janovice – výstavba kanalizace a ČOV 160 A 2 program
HOD207119 Prchalov – dostavba kanalizace 15 A 2 program
opatření zrušeno
HOD2070086 Rybí – výstavba kanalizace a ČOV (OD100136) 21,3 A 1 program
HOD2070126 Hlubočec – výstavba kanalizace a ČOV 1,5 A 2 program
HOD2070156 Zbyslavice – výstavba kanalizace a ČOV 5 A 2 program
HOD2070256 Brantice – výstavba kanalizace Brantice, Čaková, Zátor 9 A 2 program
HOD2070322 Andělská Hora – odkanalizování obce na ČOV Bruntál (OD100003) 15 A 1 program
HOD2070362 Leskovec nad Moravicí – výstavba kanalizace (OD100131) 10 A 1 program
HOD2070386 Litultovice – odkanalizování obce (OD100047) 20 A 1 program
HOD2070636 Dolní Lomná – výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV (OD100128) 20 A 1 program
HOD2070644 Oldřichovice – výstavba kanalizace (OD100094) 77 A 1 program
HOD2070822 Javorník – odkanalizování místní části Bílý Potok 10 A 2 program

 

Poznámka: důvod neprovedení
2 finanční a ekonomické důvody
4 pominul důvod realizace
6 opatření bylo převzato do třetího cyklu s úpravou parametrů

 

VI.1.7.2. Nově navrhovaná opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů – návrh III. plánovacího cyklu

Ve III. plánovacím období je pro dílčí povodí Horní Odry navrženo 221 konkrétních opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů typu A a 10 opatření typu B. Opatření spadají převážně do kategorie opatření 701 – výstavba kanalizace a ČOV (celkem 173), v menší míře jsou zastoupeny kategorie 702 – intenzifikace ČOV, 704 – ČOV pro průmyslový zdroj znečištění, 709 – řešení komunálního zdroje nepřipojeného na kanalizaci a 710 – studie odkanalizování a čištění OV. Všechna opatření jsou navržena z důvodů zlepšení stavu vodního útvaru a týkají se 82 z nich (+ 2 přeshraniční VÚ).

Opatření byla navržena na základě podnětů Povodí Odry, s.p., na základě požadavků obcí, probíhající a nezrealizovaná opatření byla přejata z minulého plánovacího období a další opatření byla navržena po zhodnocení stavu v jednotlivých VÚ tam, kde bylo vyhodnoceno, že jsou nejvíc potřeba a nejúčinnější pro zlepšení stavu vod. Návrh opatření byl konzultován jak se společností OVaK, jakožto provozovatelem největší ČOV – ÚČOV Ostrava, tak s SmVaK, jakožto provozovatelem velkého množství dalších významných čistíren.

Pro snížení vypouštění znečištění ve městech a pro zvýšení účinnosti odstraňování P-V na ČOV nad 2000 EO bylo navrženo 9 opatření typu B a v rámci přípravy NPP bylo navrženo 5 opatření typů C, týkajících se zabránění a regulace znečištění z bodových zdrojů. Jedno opatření typu B je také navrženo na zlepšení průzkumného monitoringu kvality vod.

Přehled všech navržených opatření je uveden v následující tabulce VI.1.7b.

 

Tabulka VI.1.7b - Souhrnné informace o opatřeních – návrh III. plánovací cyklus

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD30701001 Kozmice - kanalizace a ČOV 48 A 3 program
HOD30701002 Rusín - výstavba kanalizace a ČOV 60 A 3 program
HOD30701003 Dubnice - výstavba kanalizace a ČOV 30 A 3 ostatní
HOD30701004 Bernartice - dostavba kanalizace 50 A 3 program
HOD30701005 Baška - odkanalizování okrajových částí obce 10 A 3 program
HOD30701006 Bělá pod Pradědem - dostavba kanalizace 21 A 3 ostatní
HOD30701007 Bělá - výstavba kanalizace a ČOV 50 A 3 program
HOD30701008 Bolatice - dostavba kanalizace 47,5 A 3 program
HOD30701009 Bravantice - dostavba kanalizace 10 A 3 program
HOD30701010 Dolní Domaslavice - dostavba kanalizace 16 A 3 ostatní
HOD30701011 Dolní Životice - dostavba kanalizace 5 A 3 ostatní
HOD30701012 Jilešovice - výstavba kanalizace a ČOV 54,2 A 3 ostatní
HOD30701013 Hlinka - výstavba kanalizace a ČOV 23 A 3 program
HOD30701014 Klimkovice - Hýlov - výstavba kanalizace 32 A 3 ostatní
HOD30701015 Krasov - výstavba kanalizace a ČOV 25 A 3 ostatní
HOD30701016 Kunčice pod Ondřejníkem - dostavba kanalizace 15 A 3 program
HOD30701017 Lhotka - výstavba kanalizace a ČOV 30 A 3 program
HOD30701018 Mořkov - dostavba kanalizace 20 A 3 ostatní
HOD30701019 Mosty u Jablunkova - dostavba kanalizace 8 A 3 program
HOD30701020 Nové Sedlice - odkanalizování obce 40 A 3 program
HOD30701021 Nový Jičín - dostavba kanalizace 29,9 A 3 program
HOD30701022 Nýdek - dostavba kanalizace 13 A 3 ostatní
HOD30701023 Michálkovice - dostavba kanalizace 102,2 A 3 ostatní
HOD30701024 Stará Bělá - dostavba kanalizace 160 A 3 ostatní
HOD30701025 Polanka nad Odrou - dostavba kanalizace 163 A 3 ostatní
HOD30701026 Petrovice u Karviné - výstavba kanalizace a ČOV 65 A 3 program
HOD30701027 Petřvald - výstavba kanalizace 183 A 3 program
HOD30701028 Polom - výstavba kanalizace a ČOV 35 A 3 program
HOD30701029 Razová - výstavba kanalizace a ČOV 136 A 3 ostatní
HOD30701030 Sedliště - dostavba kanalizace 130 A 3 ostatní
HOD30701031 Slavkov - dostavba kanalizace 50 A 3 ostatní
HOD30701032 Služovice - výstavba kanalizace a ČOV 100 A 3 ostatní
HOD30701033 Soběšovice - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV 21 A 3 program
HOD30701034 Sosnová - výstavba kanalizace a ČOV 30 A 3 program
HOD30701035 Stěbořice - výstavba kanalizace a ČOV 100 A 3 program
HOD30701036 Střítež -výstavba kanalizace a ČOV 60 A 3 program
HOD30701037 Tichá - dostavba kanalizace 50 A 3 program
HOD30701038 Třanovice - dostavba kanalizace 98 A 3 ostatní
HOD30701039 Velká Polom - výstavba kanalizace a ČOV 160 A 3 ostatní
HOD30701040 Velké Kunětice - výstavba kanalizace a ČOV 60 A 3 ostatní
HOD30701041 Vratimov - dostavba kanalizace 17 A 3 program
HOD30701042 Žabeň - intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace 15 A 3 program
HOD30701043 Hukvaldy - dostavba kanalizace, II. etapa (HOD207021) 70 A 2 ostatní
HOD30701044 Bartovice, Radvanice - výstavba kanalizace a prodloužení sběrače B (HOD207097) 315 A 2 ostatní
HOD30701045 Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207002) 20 A 2 program
HOD30701046 Bohuslavice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207042) 95 A 2 program
HOD30701047 Bruzovice - dostavba kanalizace (HOD207054) 65 A 2 ostatní
HOD30701048 Bukovec – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207062) 44,3 A 1 ostatní
HOD30701049 Děhylov – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207044) 60 A 1 program
HOD30701050 Dětmarovice - dostavba kanalizace (HOD207076) 135 A 1 program
HOD30701051 Dolní Benešov - dostavba kanalizace - Zábřeh (HOD207041) + srážení P na ČOV 100 A 2 ostatní
HOD30701052 Dolní Lutyně - dostavba kanalizace (HOD207074) 300 A 1 program
HOD30701053 Doubrava - dostavba kanalizace a ČOV (HOD207071) 70 A 2 program
HOD30701054 Frenštát pod Radhoštěm - výstavba kanalizace (HOD207017) 50 A 1 ostatní
HOD30701055 Heřmanice - dostavba kanalizace (HOD207100) 100 A 2 program
HOD30701056 Hlučín - dostavba kanalizace (HOD207118) 195 A 2 program
HOD30701057 Hněvošice - odkanalizování obce včetně ČOV (HOD207077) 80 A 2 program
HOD30701058 Hnojník - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207068) 100 A 1 program
HOD30701059 Hrabová - výstavba kanalizace (HOD207095) 75 A 2 ostatní
HOD30701060 Hrabyně - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207045) 100 A 2 ostatní
HOD30701061 Hrušov - dostavba kanalizace (HOD207101) 331,9 A 2 ostatní
HOD30701062 Chuchelná - výstavba oddílné spIaškové kanalizace a ČOV (HOD207085) 100 A 2 ostatní
HOD30701063 Jakubčovice nad Odrou - odkanalizování obce (HOD207004) 61 A 2 program
HOD30701064 Janovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207116) 160 A 2 program
HOD30701065 Karviná - odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3 (HOD207072) 150 A 2 program
HOD30701066 Koblov, Antošovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207102) 350 A 2 ostatní
HOD30701067 Komárov + Suché Lazce - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207106) 300 A 2 program
HOD30701068 Krásné Pole - výstavba kanalizace - II. etapa (HOD207086) 172,9 A 2 ostatní
HOD30701069 Kunčice, Kunčičky - výstavba kanalizace (HOD207104) 557 A 2 program
HOD30701070 Lískovec - výstavba kanalizace a napojení na ČOV Frýdek- Místek (HOD207053) 30 A 2 program
HOD30701071 Malá Morávka - odkanalizování obce (HOD207029) 30 A 2 ostatní
HOD30701072 Město Albrechtice - výstavba kanalizace (HOD207026) 30 A 1 ostatní
HOD30701073 Metylovice - výstavba kanalizace (HOD207048) 100 A 1 ostatní
HOD30701074 Mladecko – odkanalizování obce (HOD207039) 10 A 2 ostatní
HOD30701075 Mokré Lazce - odkanalizování obce (HOD207046) 80 A 2 ostatní
HOD30701076 Morávka - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207049) 12 A 2 program
HOD30701077 Nová Bělá - výstavba kanalizace (HOD207096) 193 A 2 ostatní
HOD30701078 Nová Ves - splašková kanalizace jih + ulice Rolnická (HOD207089) 20 A 2 ostatní
HOD30701079 Odry - odkanalizování místní části Loučky (HOD207003) + srážení P na ČOV 42 A 1 program
HOD30701080 Opava - dostavba kanalizace - Kylešovice, Jaktař, Opava-Město (HOD207113) 56 A 2 program
HOD30701081 Osoblaha - výstavba kanalizace (HOD207081) 6,8 A 2 program
HOD30701082 Svinov - odkanalizování jižní části (HOD207087) 64 A 2 program
HOD30701083 Petřkovice - výstavba kanalizace - II., III., IV., V. etapa (HOD207093) 97 A 2 program
HOD30701084 Petřvald - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207018) 270 A 2 program
HOD30701085 Podvihov, Komárovské Chaloupky - kanalizace a ČOV (HOD207114) 230 A 2 program
HOD30701086 Prchalov - dostavba kanalizace (HOD207119) 15 A 2 program
HOD30701087 Proskovice - propojení na sběrač DXIII a výstavba kanalizace ulice Frankova (HOD207090) 60 A 2 ostatní
HOD30701088 Přívoz - odkanalizování do ÚČOV - 2. etapa (HOD207099) 110 A 2 ostatní
HOD30701089 Ropice - odkanalizování obce (HOD207066) 140 A 2 program
HOD30701090 Rudná pod Pradědem - kanalizace a ČOV (HOD207033) 3,5 A 2 ostatní
HOD30701091 Rychvald - dostavba kanalizace (HOD207059) 341 A 1 program
HOD30701092 Sedlnice – výstavba tlakové kanalizace a ČOV (HOD207009) 78,9 A 1 ostatní
HOD30701093 Skotnice - výstavba kanalizace (HOD207020) 71 A 1 program
HOD30701094 Slezská Ostrava - výstavba kanalizace (HOD207098) 69,1 A 2 ostatní
HOD30701095 Smilovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207067) 100 A 2 program
HOD30701096 Staré Město u Bruntálu - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207035) 80 A 1 program
HOD30701097 Strahovice - odkanalizování obce včetně ČOV (HOD207078) 124 A 2 program
HOD30701098 Světlá Hora - výstavba tlakové kanalizace - II. etapa (HOD207034) 4 A 1 program
HOD30701099 Štítina - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207043) 55 A 2 program
HOD30701100 Těrlicko - dokončení odkanalizování, část Hradiště (HOD207103) 50 A 2 program
HOD30701101 Václavovice - dostavba kanalizace (HOD207055) + srážení fosforu na ČOV 40 A 2 program
HOD30701102 Vávrovice - dostavba kanalizace (HOD207115) 80,3 A 2 program
HOD30701103 Velká Kraš - výstavba kanalizace 70 A 3 program
HOD30701104 Velká Štáhle - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207105) 100 A 2 ostatní
HOD30701105 Velké Albrechtice - dostavba kanalizace (HOD207014) 50 A 2 program
HOD30701106 Velké Hoštice - výstavba kanalizace - II. etapa (HOD207047) + intenzifikace ČOV 100 A 2 ostatní
HOD30701107 Výškovice - prodloužení sběrače D XII, dostavba kanalizace (HOD207088) 30 A 2 ostatní
HOD30701108 Zátor - výstavba ČOV a kanalizace (HOD207024) 127 A 2 ostatní
HOD30701109 Závišice – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207010) 80 A 1 program
HOD30701110 Dobroslavice - kanalizace a ČOV 93 A 3 ostatní
HOD30701111 Studénka - Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace 254,1 A 3 program
HOD30701112 Rýmařov - intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace 38,06 A 3 program
HOD30701113 Čeladná - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace 34,67 A 3 program
HOD30701114 Uhelná - výstavba kanalizace a ČOV 25,7 A 3 program
HOD30701115 Černá Voda - výstavba kanalizace a ČOV 43,6 A 3 program
HOD30701124 Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207002) 105 A 2 ostatní
HOD30701125 Veřovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207006) 175 A 2 ostatní
HOD30701126 Pustá Polom - výstavba kanalizace - II. etapa (HOD207011) 50 A 1 ostatní
HOD30701127 Neplachovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207027) 79 A 2 ostatní
HOD30701128 Zlatníky a Milostovice - výstavba ČOV a kanalizace (HOD207028) 69,91159 A 2 ostatní
HOD30701129 Řepiště - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207057) 59 A 2 ostatní
HOD30701130 Lučina - dostavba kanalizace, lokalita ČOV - hráz, 1. až 3. etapa (HOD207058) 26,271 A 1 ostatní
HOD30701131 Šilheřovice - prodlouženi kanalizace Kostelní (HOD207060) 3,2 A 2 ostatní
HOD30701132 Albrechtice - výstavba kanalizace (HOD207070) 15 A 1 ostatní
HOD30701133 Žulová - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207083) 77,2 A 2 ostatní
HOD30701134 Stará Bělá - dostavba kanalizace, část Folvarek a propojení na sběrač D (HOD207091) 184,124 A 2 ostatní
HOD30701135 Vlaštovičky - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207107) 54,3765 A 2 ostatní
HOD30701136 Raduň - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207108) 110 A 2 ostatní
HOD30701137 Brušperk - dostavba kanalizace (HOD207110) 10,7 A 2 ostatní
HOD30701138 Havířov - dostavba kanalizace (HOD207112) 58,5 A 2 ostatní
HOD30701139 Mošnov - výstavba kanalizace (HOD207019) 135 A 1 ostatní
HOD30701140 Staříč - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207022) 164 A 2 ostatní
HOD30701141 Lomnice - rozšíření ČOV a dostavba kanalizace (HOD207030) 15 A 2 ostatní
HOD30701142 Nošovice, Vyšní Lhoty - výstavba kanalizace (HOD207050) 136 A 1 ostatní
HOD30701143 Zelinkovice, Lysůvky - napojení na ČOV Frýdek-Místek (HOD207052) 17,77 A 2 ostatní
HOD30701144 Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela (HOD207069) 13 A 1 ostatní
HOD30701145 Píšť - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207079) 223 A 1 ostatní
HOD30701146 Vidnava - rekonstrukce kanalizace a ČOV, výstavba kanalizace ve Velké Kraši (HOD207084) 110 A 1 ostatní
HOD30701147 Plesná - výstavba kanalizace - II. etapa (HOD207092) 219 A 2 ostatní
HOD30701148 Těrlicko - dokončení odkanalizování, část Hradiště (HOD207103) 60 A 2 ostatní
HOD30701149 Kobeřice - dostavba kanalizace (HOD207111) 43,2 A 2 ostatní
HOD30701150 Janovice - výstavba kanalizace a ČOV (HOD207116) 160 A 2 ostatní
HOD30701151 Milíkov - výstavba kanalizace a ČOV 2.stavba Dědina (HOD207117) 62,96747 A 2 ostatní
HOD30701152 Hlučín - dostavba kanalizace Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky, rekonstrukce ČOV Bobrovníky (HOD207118) 147 A 2 62,96747
HOD30701153 Darkovice - oddílná splašková kanalizace a ČOV 124 A 3 ostatní
HOD30701154 Koukolná - výstavba kanalizace + ČOV 27,7 A 3 ostatní
HOD30701155 Dětmarovice - odkanalizování + II. etapa, včetně ČOV 13 A 3 ostatní
HOD30701156 Olmovec - výstavba kanalizace 8 A 3 ostatní
HOD30701157 Dívčí Hrad - kanaliazce a ČOV 3,7 A 3 ostatní
HOD30701158 Dolní Životice - oddílná kanalizace, napojení na centrální ČOV 4 A 3 ostatní
HOD30701159 Frýdek-Místek - odkanalizování části města 283,5 A 3 ostatní
HOD30701160 Hošťálkovy - rozšíření a prodloužení kanalizace 3,63 A 3 ostatní
HOD30701161 Hradec - Nová Ves - splašková kanalizace 0,8 A 3 ostatní
HOD30701162 Klimkovice - výstavba nové ČOV a oddílné splaškové kanalizace 35,5 A 3 ostatní
HOD30701163 Kravaře - oddílná kanalizace 6 A 3 ostatní
HOD30701164 Markvartovice - dostavba splaškové kanalizace 88,9 A 3 ostatní
HOD30701165 Palkovice - dostavba kanalizace 130 A 3 ostatní
HOD30701166 Příbor - odkanalizování ul. Myslbekovy 7,7 A 3 ostatní
HOD30701167 Příbor - odkanalizování zastavitelné plochy Z43 0,8 A 3 ostatní
HOD30701168 Rudná pod Pradědem - odkanalizování obce a ČOV 3,5 A 3 ostatní
HOD30701169 Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce - II. etapa, na ÚČOV Ostrava 95 A 3 ostatní
HOD30701170 Staré Město - kanalizace 10 A 3 ostatní
HOD30701171 Šenov - rozšíření kanalizace 5 A 3 ostatní
HOD30701172 Štramberk - odkanalizování lokality Libotín 16,5 A 3 ostatní
HOD30701173 Těrlicko - splašková kanalizace 8,3 A 3 ostatní
HOD30701174 Vratimov - Horní Datyně - napojení na stávající kanalizaci a ÚČOV Ostrava 100 A 3 ostatní
HOD30701175 Závada - kanalizace a kořenová ČOV 10 A 3 ostatní
HOD30701176 Krmelín - kanalizace etapa II. 11,1 A 3 ostatní
HOD30701177 Frenštát pod Radhoštěm - odkanalizování lokality Kopaná - I etapa 25,6 A 3 ostatní
HOD30701178 Jezdkovice - výstavba kanalizace a ČOV 50 A 3 283,5
HOD30701179 Kopřivnice - kanalizace Mniší a Vlčovice (HOD207109) 157 A 2 283,5
HOD30701180 Krnov - odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník 78,2 A 3 283,5
HOD30701181 Velké Heraltice - splašková kanalizace a ČOV 120,998 A 3 283,5
HOD30702001 Horní Lhota - zvýšení kapacity ČOV 5 A 3 283,5
HOD30702002 Karlovice - modernizace ČOV 34,08 A 3 ostatní
HOD30702003 Bílovec - ČOV - zprovoznění 2. linky (HOD207013) 60 A 2 283,5
HOD30702004 Frýdlant nad Ostravicí - dovybavení technologie ČOV, výhledově rekonstrukce 20 A 3 program
HOD30702005 Paskov - intenzifikace ČOV 11 A 3 ostatní
HOD30702006 Kozlovice - intenzifikace ČOV 11 A 3 ostatní
HOD30702007 Jablunkov - intenzifikace ČOV 7 A 3 ostatní
HOD30702008 Budišov nad Budišovkou - intenzifikace ČOV 0,3 A 3 ostatní
HOD30702009 Havířov - rekonstrukce ČOV 10 A 3 ostatní
HOD30702010 Český Těšín - intenzifikace ČOV 20 A 3 program
HOD30702011 Orlová - intenzifikace ČOV 25,5 A 3 ostatní
HOD30702012 Štramberk - rekonstrukce ČOV Štramberk Bařiny 9 A 3 ostatní
HOD30702013 Albrechtice - rekonstrukce ČOV 9 A 3 program
HOD30702014 Životice - rekonstrukce ČOV 3 A 3 program
HOD30702015 Brušperk - rozšíření ČOV 8 A 3 program
HOD30702016 Raškovice - modernizace ČOV 7 A 3 program
HOD30702017 Lučina - instalace chemického srážení fosforu na ČOV 0,3 A 3 program
HOD30702018 Háj ve Slezsku - zvýšení účinnosti odbourávání fosforu 0,3 A 3 program
HOD30702019 Ostrava - rekonstrukce ÚČOV 136,4 A 3 ostatní
HOD30702020 Jeseník - intenzifikace ČOV 0,5 A 3 program
HOD30702021 Karlova Studánka - intenzifikace ČOV 0,2 A 3 program
HOD30702023 Svobodné Heřmanice - rekonstrukce ČOV 0,9 A 2 ostatní
HOD30702024 Slavkov - intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace (HOD207040) 44,3 A 2 ostatní
HOD30704001 Zlaté Hory - Ondřejovická strojírna spol. s r.o. - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV (HOD210503) 3 A 2 program
HOD30707001 Stonava - náhradní výstavba IS za objekty zlikvidované důlní činností 31 A 3 ostatní
HOD30707002 Vřesina - rekonstrukce kanalizace 25 A 3 ostatní
HOD30709001 Ryžoviště - decentralizované odkanalizování obce (HOD207031) 8 A 2 program
HOD30709002 Těškovice - soustava domovních ČOV 43 A 3 program
HOD30709003 Brumovice - soustava domovních ČOV 15 A 3 program
HOD30709004 Budišov nad Budišovkou - soustava domovních ČOV 7 A 3 program
HOD30709005 Čavisov - soustava domovních ČOV 23 A 3 program
HOD30709006 Dolní Tošanovice - soustava domovních ČOV 4 A 3 ostatní
HOD30709007 Horní Tošanovice - soustava domovních ČOV 35 A 3 ostatní
HOD30709008 Milotice nad Opavou - soustava domovních ČOV 4,5 A 3 program
HOD30709009 Nižní Lhoty - soustava domovních ČOV 5 A 3 program
HOD30709010 Pazderna - soustava domovních ČOV 3 A 3 program
HOD30709011 Valšov - soustava domovních ČOV 2,5 A 3 program
HOD30709012 Ondřejovice - soustava domovních ČOV 10 A 3 program
HOD30709013 Litultovice - soustava domovní ČOV 20 A 3 program
HOD30709014 Zbyslavice - soustava domovních ČOV 5 A 3 program
HOD30709015 Brantice - soustava domovních ČOV 9 A 3 ostatní
HOD30709016 Dolní Lhota - výstavba DČOV 5,2 A 3 ostatní
HOD30709017 Dolní Lomná - výstavba DČOV 20 A 3 ostatní
HOD30709018 Heřmánky - výstavba MDČOV 3 A 3 ostatní
HOD30709019 Hlubočec - výstavba DČOV 1,5 A 3 ostatní
HOD30709020 Rybí – výstavba kanalizace a ČOV (HOD207008) 21,25 A 3 ostatní
HOD30709021 Vělopolí - domácí čistírny odpadních vod 10,8 A 3 ostatní
HOD30710001 Dobratice - čištění odpadních vod 10 A 3 ostatní
HOD30700001 Průzkumný monitoring (HOD220501) - B 2 program
HOD30701116 Snížení vypouštění znečištění ve městě Ostrava - B 2 program
HOD30701117 Snížení vypouštění znečištění ve městě Havířov - B 3 program
HOD30701118 Snížení vypouštění znečištění ve městě Frýdek-Místek - B 3 program
HOD30701119 Snížení vypouštění znečištění ve městě Opava - B 3 program
HOD30701120 Snížení vypouštění znečištění ve městě Třinec - B 3 program
HOD30701121 Snížení vypouštění znečištění ve městě Karviná - B 3 program
HOD30701122 Snížení vypouštění znečištění ve městě Nový Jičín - B 3 program
HOD30701123 Snížení vypouštění znečištění ve městě Frenštát pod Radhoštěm - B 3 program
HOD30702022 Zvýšení účinnosti odstraňování P-V na ČOV nad 2000 EO - B 3 program
CZE30700001 Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod - C 3 program
CZE30700002 Problematika kanalizačních řádů a napojení průmyslových odpadních vod na veřejnou kanalizaci - C 3 program
CZE30700003 Provázání koncepcí a datových základen - C 3 program
CZE30700004 Domovní čistírny odpadních vod - C 3 program
CZE30706005 Odlehčovací komory - C 3 program

 

Přílohy:
Mapa VI.1.7 – Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů – čistírny odpadních vod nebo kanalizace

 

VI.1.8. Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů

Plošné zdroje znečištění jsou vždy hůře kvantifikovatelné nežli bodové zdroje znečištění. Plošné znečištění je způsobováno zejména zemědělskými zdroji z intenzivní živočišné a rostlinné výroby, kde se používají dusíkatá hnojiva, někdy v nadměrné míře. Dále se jedná o způsoby hospodaření se statkovými hnojivy, o erozi půdy a používání rostlinných ochranných prostředků.

Za významné plošné zdroje znečištění lze považovat hlavně znečištění dusičnany ze zemědělství, dále ale i znečištění z atmosférické depozice, znečištění fosforem z eroze a znečištění pesticidy ze zemědělství.

Popis opatření

K problematice plošných zdrojů znečištění dusičnany jsou v ČR vyhlášeny od roku 2003 zranitelné oblasti, ve kterých je povinné dodržování způsobů hospodaření, jež minimalizují úniky dusíku a snižují erozi. Patří sem i postupná regulace používání pesticidů na zemědělsky využívaných půdách, omezování plošného znečištění z atmosférické depozice. To vše má směřovat ke snižování emisí dodržováním platné legislativy, správným hospodařením se statkovými hnojivy, racionalizací výživy rostlin a organizačními protierozními opatřeními.

Hlavním pozitivním efektem, který se předpokládá po realizaci opatření, je snížení koncentrací dusíku a fosforu ve vodním prostředí.

Možné identifikovatelné plošné zdroje znečištění tvoří komunální zdroje (bez vypouštění), zemědělství a atmosférická depozice. K ostatním potenciálním zdrojům nejsou k dispozici relevantní data, tudíž není možné je vyhodnotit, tedy ani navrhnout opatření. K řešení plošných zdrojů znečištění jsou v rámci Aktualizace Katalogu opatření vymezeny kategorie 801-807.

- Opatření 801 – Zlepšení kontroly hospodařících subjektů v zemědělství,
- Opatření 803 – Realizace protierozních opatření,
- Opatření 805 – Přechod do režimu ekologického zemědělství,
- Opatření 806 – Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů,
- Opatření 807 – Snižování znečištění z atmosférické depozice.

Vzhledem k charakteru vlivu se ve všech případech jedná o LO typu C.

Související právní předpisy ČR

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění;
 • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění;
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění;
 • Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v platném znění;
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění;
 • Zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění;
 • Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva v platném znění;
 • Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady);
 • Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě;
 • Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění;
 • Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění;
 • Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry byly identifikovány následující významné problémy nakládání s vodami, které mají vztah k problematice plošných zdrojů znečištění:

 • nedosažení požadovaných fyzikálně-chemických podmínek ve vodních tocích,
 • vysoké zatížení podzemních a povrchových vod plošným znečištěním z nadměrné vodní eroze v krajině,
 • příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplantkonu v povodí.

 

VI.1.8.1. Souhrnné informace o opatřeních na znečištění z plošných zdrojů – zhodnocení II. plánovacího cyklu

Ve II. plánovacím období byly navrženy 3 listy opatření typu C, týkající se zabránění nebo regulace znečištění z plošných zdrojů. Seznam těchto opatření je uveden v následující tabulce.

 

Tabulka VI.1.8a - Souhrnné informace o opatřeních na znečištění na plošných zdrojích – zhodnocení II. plánovacího cyklu

Souhrn opatření navržených v II. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
CZE208001 Snižování znečištění v atmosférické depozici - C 2 program
CZE208002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí - C 2 program
CZE208003 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody - C 2 program

 

VI.1.8.2. Nově navrhovaná opatření k zabránění a regulaci znečištění z plošných zdrojů – návrh III. plánovacího cyklu

Ve III. plánovacím cyklu jsou navrženy 3 opatření typu B, týkající se hospodaření v povodí vodárenských nádrží Šance, Kružberk a Morávka. V rámci NPP je navrženo 5 listů opatření typu C, týkajících se zabránění a regulace znečištění z plošných zdrojů, hlavně negativních vlivů zemědělství a atmosférické depozice. V rámci dílčího povodí Horní Odry není navrženo žádné konkrétní opatření.

 

Tabulka VI.1.8b - Souhrnné informace o opatřeních na znečištění na plošných zdrojích – návrh III. plánovací cyklus

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD30806001 Snižování znečištění v atmosférické depozici - B 3 program
HOD30806002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí - B 3 program
HOD30806003 Hospodaření v povodí vodárenské nádrže Morávka - B 3 program
CZE30800005 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí - C 2 program
CZE30800006 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody - C 2 program
CZE30801001 Kontrola hospodařících subjektů v zemědělství - C 3 program
CZE30805002 Přechod do režimu ekologického zemědělství - C 3 program
CZE30807004 Snižování znečištění z atmosférické depozice - C 3 program

 

VI.1.9. Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného vypouštění

Legislativa obecně zakazuje přímé vypouštění do podzemních vod. V určitých případech připouští pouze možnost nepřímého vypouštění přes půdní vrstvy, pro které stanoví podmínky (NV č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů). Veškeré financování jde k tíži provozovatele, který odpadní vody nepřímo do vod podzemních vypouští.

Popis opatření

Přímé vypouštění do podzemních vod je zakázáno ustanovením odst. 9 § 38 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení přímo říká, že přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Ve výjimečných případech je možné povolit nepřímé vypouštění přečištěných odpadních vod, do vod podzemních přes půdní vrstvy, a to na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod a za splnění následujících předpokladů:

 • jedná se o vypouštění odpadních vod z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu,
 • odpadní vody neobsahují nebezpečné závadné nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§39 odst.3),
 • maximální povolené množství vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí překročit 15 m3/den.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • Zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
 • NV č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry nejsou identifikovány žádné významné problémy nakládání s vodami v okruhu přímého vypouštění do vod podzemních, protože žádné přímé vypouštění do podzemních vod zde ani neexistuje. Jak je již uvedeno výše, ojediněle u některých staveb pro individuální rekreaci a u rodinných domů dochází k vypouštění nepřímému (přes půdní vrstvy dle § 38, odst. 9, vodního zákona), to však negativně jakost podzemních vod nijak významně neovlivňuje.

 

VI.1.10. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod

Zvlášť nebezpečné látky představují vybrané látky na základě jejich toxicity, perzistence a bioakumulace vůči vodnímu prostředí specifikované v příloze č. 1 vodního zákona. Cílem ochrany vod jako složky životního prostředí je snížení znečištění nebezpečnými látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných látek. Zvláštní kategorií nebezpečných látek jsou prioritní látky (PL) a prioritní nebezpečné látky (PNL), vymezené přílohou č. 6 k NV č. 401/2015 Sb, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Zdrojů těchto látek pro jejich vstup do hydrosféry je několik. V první řadě jde o průmyslové podniky, které s těmito látkami samy nakládají během výrobního procesu a tyto látky se následně i přes poměrně striktní předpisy pro nakládání s nimi dostávají do povrchových nebo podzemních vod v důsledku úniků nebo vypouštění odpadních vod prostřednictvím vlastní průmyslové ČOV, případně komunální ČOV čistící směs splaškových a průmyslových odpadních vod (pokud podnik odvádí průmyslové odpadní vody do veřejné kanalizace).

Dalšími zdroji vnosu prioritních látek a prioritních nebezpečných látek jsou doprava, u níž se především předpokládá, že je významným zdrojem látek ze skupiny PAU a ropných látek, dále atmosférická depozice a užívání prostředků pro ochranu rostlin v zemědělství. Samostatnou kapitolou jsou stará kontaminovaná místa.

Stará kontaminovaná místa (některá z nich dříve označována jako staré ekologické zátěže – SEZ) – tato místa vznikla dlouhodobou průmyslovou a zemědělskou činností (bodové zdroje) v dřívějších letech, zpravidla před privatizací. Zátěže se v naprosté většině případů koncentrují do podzemních vod a horninového prostředí, odkud mohou být vyplavovány i do povrchových vod. Informace o existenci starých kontaminovaných míst (SKM), obsahu polutantů i stavu sanačních opatření lze hledat v databázi SEKM (v gesci MŽP).

Popis opatření

Jedná se o opatření, která vyplývají zejména z Programu na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami. Tato opatření jsou zaměřena jednak na eliminaci znečištění z průmyslových zdrojů, ve vazbě na povrchové vody a dále, ve vazbě na podzemní vody, na staré ekologické zátěže.

Nejefektivnější způsob odstranění těchto látek z odpadních vod je eliminovat jejich vznik opatřeními ve výrobě, které jsou často spojeny s přechodem na výrobní technologii vyšší úrovně. K tomu je nutno ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů využít nejlepší dostupné techniky z hlediska ochrany životního prostředí i technické a ekonomické dostupnosti.

Odpadní vody z průmyslových výrob se před jejich vypuštěním do vodního toku předčišťují, nebo čistí v průmyslových čistírnách odpadních vod a následně jsou společně čištěny s městskými odpadními vodami. Základním problémem SKM je jejich identifikace a určení jejich rizikovosti pro zdraví člověka a jednotlivé složky přírodního prostředí. Celý proces sanace, který má končit eliminací dopadů ze SKM, je proto nutné provádět v etapách a dle jejich výsledků rozhodovat o dalším postupu.

Pro řešení problému vnosu znečištění nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek platí tyto obecné zásady:

 • Snižovat znečištění povrchových vod prioritními látkami a zastavit nebo postupně odstranit emise, vypouštění a úniky prioritních nebezpečných látek.
 • Snižovat znečištění z plošných a difúzních zdrojů znečištění, sanovat staré ekologické zátěže a staré skládky s významným nepříznivým vlivem na stav vod.
 • Používat nejlepší dostupné technologie (BAT) při čištění odpadních vod, zejména průmyslových, jako minimálních standardů čištění odpadních vod tam, kde to vyžaduje stav vody ve vodních tocích a stav vodních útvarů.

K řešení návrhu opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod je v rámci Aktualizace Katalogu opatření vymezeno:

 • opatření 1001 – eliminace PNL a omezení vnosu PL,
 • opatření 1002 – redukce znečištění z dopravy mimo atmosférickou depozici,
 • opatření 1003 – zásady pro redukci znečištění z dopravy mimo atmosférickou depozici,
 • opatření 1004 – stará kontaminovaná místa.

V problematice starých kontaminovaných míst je aktuálně největší překážkou řešení nečinnost státu ve věci vypisování veřejných zakázek na odstraňování SKM.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry byly identifikovány následující významné problémy nakládání s vodami, které mají vztah k omezování vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod:

 • negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod,
 • rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu.

 

VI.1.10.1. Souhrnné informace o opatřeních k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod – zhodnocení II. plánovacího cyklu

V dílčím povodí Horní Odry bylo ve II. plánovacím období navrženo celkem 42 opatření typu A na staré ekologické zátěže a 2 opatření typu A na konkrétní průmyslové podniky k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod. Z těchto opatření bylo 8 sanací zrealizováno, 10 je probíhajících, 20 nebylo zahájeno a u 5 se prokázalo, že sanace není nutná.

 

Tabulka VI.1.10a - Souhrnné informace o opatřeních k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod (aktualizace 4/2021)

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření zrealizovaná
HOD210002 SEZ - Saft Ferak a.s. (OD130029) - A 2 ostatní
HOD210003 SEZ - Tatra a.s. Kopřivnice (OD130032) - A 2 ostatní
HOD210011 SEZ - Farské Doly - A 2 ostatní
HOD210013 SEZ - ČEZ Distribuce, a.s. Krnov rozvodna - A 2 ostatní
HOD210020 SEZ - ČEZ, a.s. Distribuce sklad MTZ - A 2 ostatní
HOD210021 SEZ - Vítkovice a.s. Dolní oblast (OD130015) - A 2 ostatní
HOD210025 SEZ - Merkanta, a.s. - A 2 ostatní
HOD210501 BIOCEL Paskov, a.s. - snížení koncentrace Pc ve vypouštěných vodách - A 2 ostatní
Opatření probíhající
HOD210004 SEZ - Benzina s.r.o. DSPHM Česká Ves (OD130012) 1 A 2 ostatní
HOD210006 SEZ - RWE GasNet, s.r.o. Bernartická - A 2 program
HOD210010 SEZ - OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda 633,6 A 2 program
HOD210030 SEZ - Velobel, s.r.o. Zlaté Hory - A 2 program
HOD210034 SEZ - DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO (OD130020) - A 2 ostatní
HOD210036 SEZ - Třinecké železárny a.s. (OD130018) 500 A 2 ostatní
HOD210037 SEZ - Skládka válcoven plechu - Skatulův Hliník (OD130035) 738,7 A 2 ostatní
HOD210038 SEZ - BorsodChem MCHZ (OD130016) - A 2 ostatní
HOD210040 SEZ - Dalkia ČR a.s. (Třebovice) - A 2 ostatní
HOD210041 SEZ - Benzina s.r.o., bývalý areál DS PHM, Bohumín - A 2 ostatní
Opatření nezahájená
HOD210001 SEZ - Vítkovice a.s., Horní oblast (OD130038) 1118 A 2 program
HOD210005 SEZ - IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 36,6 A 2 ostatní
HOD210007 SEZ - RWE GasNet, s.r.o. vyřazené trasy - A 2 ostatní
HOD210008 SEZ - OKD OKK, a.s. Skládka koksovny Jan Šverma - A 2 ostatní
HOD210009 SEZ - OKD OKK, a.s. Koksovna Trojice - A 2 ostatní
HOD210012 SEZ - H-Zone, a.s. - MCHZ Hrušov 48 A 2 ostatní
HOD210014 SEZ - Benzina s.r.o. ČSPHM Český Těšín - A 2 ostatní
HOD210015 SEZ - OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA 600 A 2 ostatní
HOD210016 SEZ - VÍTKOVICE, a.s. Válcovna trub - A 2 program
HOD210019 SEZ - PRIMAPLYN - A 2 ostatní
HOD210022 SEZ - DEZA, a.s. - A 2 program
HOD210023 SEZ - OKK Koksovny, a.s Koksovna Lazy 154 A 2 ostatní
HOD210024 SEZ - EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 425 A 2 program
HOD210026 SEZ - VÍTKOVICE, a.s Pískové doly - A 2 ostatní
HOD210029 SEZ - Radvanice - areál koupaliště - A 2 ostatní
HOD210032 SEZ - Černý potok - A 2 ostatní
HOD210033 SEZ - Libavá - tankový pluk - A 2 ostatní
HOD210039 SEZ - Visteon International Holdings (OD130019) - A 2 ostatní
HOD210042 SEZ - Pilana Jablunkov - A 2 ostatní
HOD210503 Ondřejovická strojírna spol. s r.o. Zlaté Hory - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV 3 A 2 ostatní
Opatření zrušena – pominul důvod realizace
HOD210018 SEZ - Vítkovice a.s. Usazovací nádrž - A 2 ostatní
HOD210027 SEZ - Kopřivnice - skládka TKO - A 2 ostatní
HOD210028 SEZ - Přívoz Stará ČOV - A 2 ostatní
HOD210031 SEZ - Skládka Poštulkova - A 2 ostatní
HOD210035 SEZ - Jablunkov - bývalý závod ETA (OD130036) - A 2 ostatní

 

VI.1.10.2. Nově navrhovaná opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod – návrh III. plánovacího cyklu

V roce 2019 byla nově zřízena Ministerstvem životního prostředí ČR databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst). Jedná se o databázi pro evidenci, sledování a posuzování priorit kontaminovaných, resp. potenciálně kontaminovaných míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou. Tato databáze eviduje údaje o více než 13 000 lokalitách (kontaminovaných místech) v ČR, je volně přístupná na portálu www.sekm.cz, je průběžně doplňována a aktualizována. Údaje ze SEKMu byly využity i pro nový návrh opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod. V rámci dílčího povodí Horní Odry bylo ve III. plánovacím období dle uvedených priorit vybráno 71 těchto míst, vhodných k sanaci. Nadále zůstává plánováno opatření na rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV v Ondřejovické strojírně spol. s r.o. (Zlaté Hory), ale bylo přeloženo mezi opatření 704 (ČOV pro průmyslový zdroj znečištění). Pro redukci znečištění z dopravy je navrženo opatření typu C. Seznam všech opatření je uveden v následující tabulce VI.1.10b.

 

Tabulka VI.1.10b - Souhrnné informace o opatřeních k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31004001 SKM - Vítkovice, a.s. Horní oblast (HOD210001) 1 118 A 1 ostatní
HOD31004002 SKM – PRIMAGAS (HOD210019) A 1 ostatní
HOD31004003 SKM - Válcovny plechu 377 A 3 ostatní
HOD31004004 SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Český Těšín (HOD210014) A 1 ostatní
HOD31004005 SKM - EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (HOD210024) 425 A 1 ostatní
HOD31004006 SKM - DIAMO, s.p. Odkaliště Hrušov A 3 ostatní
HOD31004007 SKM - Odval Koblov A 3 ostatní
HOD31004008 SKM - H-Zone, a.s. - MCHZ Hrušov (HOD210012) 48 A 1 ostatní
HOD31004009 SKM - DIAMO, s.p. - Koksovna Trojice (HOD210009) A 1 ostatní
HOD31004010 SKM - Odval Oskar A 3 ostatní
HOD31004011 SKM - Vítkovice a.s. Halda Hrabůvka 37 A 3 ostatní
HOD31004012 SKM - DIAMO, s.p. - důl Jan Šverma A 3 ostatní
HOD31004013 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM Hrabová A 3 ostatní
HOD31004014 SKM - Trojek (býv. Zachemo) 80 A 3 ostatní
HOD31004015 SKM - Liberty Ostrava a.s., kalové pole ČOV Ostravice A 3 ostatní
HOD31004016 SKM - FILSON Opava A 3 ostatní
HOD31004017 SKM - Skládka ul. Lihovarská A 3 ostatní
HOD31004018 SKM - OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA (HOD210015) 600 A 1 ostatní
HOD31004019 SKM - OKK Koksovny, a.s Koksovna Lazy (HOD210023) 154 A 1 ostatní
HOD31004020 SKM - Hrabová - Nádrže Pilíky 3, 4 a 5 A 3 ostatní
HOD31004021 SKM - Paskov - Odkaliště NP - 1 A 3 ostatní
HOD31004022 SKM - Liberty Ostrava a.s., komplex úložišť Bartovice A 3 ostatní
HOD31004023 SKM - OKD OKK, a.s. Skládka koksovny Jan Šverma (HOD210008) A 1 ostatní
HOD31004024 SKM - Liberty Ostrava a.s., kalové pole ČOV Lučina A 3 ostatní
HOD31004025 SKM - Liberty Ostrava a.s., Úložiště Rudná I, II, III A 3 ostatní
HOD31004026 SKM - Odval Salma A 3 ostatní
HOD31004027 SKM - Garáže ČSAD A 3 ostatní
HOD31004028 SKM - Odval Eduard Urx A 3 ostatní
HOD31004029 SKM - DIAMO, s.p. Odkaliště Jeremenko A 3 ostatní
HOD31004030 SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Muglinov A 3 ostatní
HOD31004031 SKM - DIAMO, s.p. Odkaliště Heřmanice A 3 ostatní
HOD31004032 SKM - skládka MCHZ, Hrušov A 3 ostatní
HOD31004033 SKM - DEZA, a.s. (HOD210022) A 1 ostatní
HOD31004034 SKM - Dalkia ČR, a.s. Třebovice (HOD210040) A 1 ostatní
HOD31004035 SKM - Vítkovice a.s. Dolní oblast A 3 ostatní
HOD31004036 SKM - Třinecké železárny, a.s. (HOD210036) 500 A 1 ostatní
HOD31004037 SKM - Odval Jeremenko A 3 ostatní
HOD31004038 SKM - Radvanice - areál koupaliště (HOD210029) A 1 ostatní
HOD31004039 SKM - Dalkia ČR, a.s. MOEL A 3 ostatní
HOD31004040 SKM - IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 37 A 3 ostatní
HOD31004041 SKM - DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO (HOD210034) A 1 ostatní
HOD31004042 SKM - Merkanta, a.s. A 3 ostatní
HOD31004043 SKM - RWE GasNet, s.r.o. vyřazené trasy (HOD210007) A 1 ostatní
HOD31004044 SKM - ČD, a.s. - VADS Bohumín A 3 ostatní
HOD31004045 SKM - Skládka Pískovna A 3 ostatní
HOD31004046 SKM - Skládka Kopytov A 3 ostatní
HOD31004047 SKM - Ostramo - bývalá rafinérie Vlček A 3 ostatní
HOD31004048 SKM - Autobusové nádraží a dopravní terminál 11 A 3 ostatní
HOD31004049 SKM - TATRA a.s. Kopřivnice A 3 ostatní
HOD31004050 SKM - VÍTKOVICE, a.s. Válcovna trub (HOD210016) A 1 ostatní
HOD31004051 SKM - Bývalá továrna na dehtové výrobky August Luttnar A 3 ostatní
HOD31004052 SKM - OKD OKK, a.s. Koksovna Jan Šverma A 3 ostatní
HOD31004053 SKM - BorsodChem MCHZ (HOD210038) A 1 ostatní
HOD31004054 SKM - Alfa Plastik a.s. Bruntál 65 A 3 ostatní
HOD31004055 SKM - DIAMO, s.p. - důl Trojice A 3 ostatní
HOD31004056 SKM - Dolní Lutyně – skládka v bývalém rybníku A 3 ostatní
HOD31004057 SKM - Visteon International Holdings A 3 ostatní
HOD31004058 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM Bartošovice A 1 ostatní
HOD31004059 SKM - Skládka válcoven plechu - Skatulův Hliník (HOD210037) 738,7 A 1 ostatní
HOD31004060 SKM - Liberty Ostrava a.s. A 3 ostatní
HOD31004061 SKM - OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda (HOD210010) 634 A 1 ostatní
HOD31004062 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM N. Bohumín 1 A 3 ostatní
HOD31004063 SKM - Jelení kopec I. 83 A 3 ostatní
HOD31004064 SKM - České dráhy, PP Depo Lipová-lázně 7 A 3 ostatní
HOD31004065 SKM - Benzina s.r.o. DSPHM Česká Ves (HOD210004) 1 A 1 ostatní
HOD31004066 SKM - Velobel, s.r.o. Zlaté Hory (HOD210030) A 1 ostatní
HOD31004067 SKM - RWE GasNet, s.r.o. Bernartická (HOD210006) A 1 ostatní
HOD31004068 SKM - Odkaliště RD A 3 ostatní
HOD31004069 SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Zlaté Hory A 3 ostatní
HOD31004070 SKM - Černý potok (HOD210032) A 1 ostatní
HOD31004071 SKM - DTS 6832 Sedliště okály A 3 ostatní
CZE31003001 Řešení problematiky zatížení vodního prostředí znečištěním z dopravy - C 3 program
CZE31004002 Obecné zásady snížení negativních vlivů starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst na stav vodních útvarů - C 3 program

 

Přílohy:
Mapa VI.1.10 - Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod – staré ekologické zátěže, průmyslové zdroje

 

VI.1.11. Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění

Popis opatření

Tento druh opatření vychází z požadavků evropské Směrnice Rady 96/82/ES, která je transponována zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Orgány integrované inspekce prevence závažných havárií (Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, Státní úřad inspekce práce, správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, krajské hygienické stanice, Český báňský úřad) provádějí kontrolu podle tohoto zákona u provozovatelů v rámci své působnosti. Předmětem kontroly jsou opatření přijatá k prevenci vzniku závažné havárie v objektu nebo zařízení, vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné dopady závažné havárie, dodržování preventivních bezpečnostních opatření a podklady poskytnuté krajskému úřadu pro zpracování vnějších havarijních plánů a pro stanovení zóny havarijního plánování.

Veřejné projednání návrhů bezpečnostní dokumentace, vnějšího havarijního plánu a jejich aktualizaci zajišťují krajské úřady. Rovněž zajišťují zpřístupnění schválené bezpečnostní dokumentace a vnějšího havarijního plánu nebo jejich aktualizací veřejnosti. Krajský úřad zpracovává a poskytuje veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.

Výše zmíněným zákonem je realizováno opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, v platném znění;
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií);
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění;
 • Nařízení č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném zění;
 • Nařízení č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry nejsou identifikovány žádné významné problémy nakládání s vodami v okruhu havarijního znečištění vod.

 

VI.1.12. Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu

V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků měly za následek ztrátu jejich přirozené členitosti. Technické zásahy zpravidla spočívaly ve změně trasy vodních toků tak, aby co nejméně překážela při zemědělském využívání, umožnila územní rozvoj osídlení, průmyslu, dopravní infrastruktury atd. Celkově úpravy přinesly tyto hlavní problémy: zrychlení běžných i povodňových průtoků, omezení migrace vodních živočichů nevhodným průtokovým režimem a migračními překážkami, snížení samočisticí schopnosti vodního toku apod.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o opatření, která mají napravovat naznačené problémy, převážně v extravilánech a zemědělské krajině. Obecně lze hovořit o těchto opatřeních: o rybích přechodech, rybích úkrytech, odstranění zakrytých (zatrubněných) úseků toků, o obnově přirozené členitosti koryt toků, o aktivaci, obnově a zřizování postranních ramen, tůní a mokřadů, o hospodaření na rybnících atd.

Použitím těchto opatření lze dosáhnout přiblížení se přirozenosti vodního toku obnovou jeho členitosti, vytvoření přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, pro obnovu migrační prostupnosti, retence vody v území a zvýšení krajinotvorné a estetické funkce toku.

Katalog opatření (VRV, prosinec 2019) identifikuje problémy v oblasti hydromorfologie a současně uvádí opatření, která daný problém řeší. Opatření pro dosažení dobrého hydromorfologického stavu v nejširším slova smyslu je problematické zatřídit, protože aplikací opatření není v konečném důsledku řešen pouze jeden vliv.

 

VI.1.12.1. Souhrnné informace o opatřeních typu revitalizace vodních toků – zhodnocení II. plánovacího cyklu

Jedním z hlavních opatření na úseku zlepšení ekologického stavu vodních útvarů povrchových vod, s nímž plán dílčího povodí počítal, byly revitalizace některých říčních úseků. Jednalo se o navrácení nevhodně upravených úseků, kde společenská poptávka na ochranu proti povodním a působení říční eroze pominula, do více či méně původního stavu, nebo alespoň o „zpřírodnění“ jejich vodních koryt, byť v současných trasách a sklonových poměrech, když úplný návrat do původního stavu by nebyl možný. Celkem se ve II. plánovacím období výhledově navrhovalo 36 revitalizačních akcí, z čehož jich 10 bylo také dokončeno, 13 jich je probíhajících, 7 zatím zahájeno nebylo a 6 bylo zrušeno z majetkoprávních důvodů či z důvodu technické neproveditelnosti.

 

Tabulka VI.1.12a - Souhrnné informace o opatřeních typu revitalizace vodních toků (aktualizace 4/2021)

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření zrealizována
HOD212008 Starobělský potok, Ostrava Výškovice - revitalizace koryta toku (OD110019) 6 A 1 program
HOD212014 Kobylí potok v Bruntále, Bruntál - přírodě blízká úprava 3,6 A 2 program
HOD212016 Ostravice, Baška - přírodě blízké zásahy do koryta A 2 ostatní
HOD212017 Morávka, Raškovice - Morávka - příprava revitalizace koryta toku 50 A 2 ostatní
HOD212019 Morávka, Staré Město u Frýdku - sledování a případná sanace bývalé skládky v příbřežní zóně A 2 ostatní
HOD212020 Odra, Bohumín - sledování a případná sanace bývalé skládky v příbřežní zóně A 2 ostatní
HOD212022 Kopytná, Bystřice - Vendryně - přírodě blízká úprava (OD110005) 5,9 A 1 program
HOD212028/10 Zatrubněný tok, PB přítok Čižiny v říčním km 21,1, Horní Benešov - revitalizace zatrubněného toku A 2 ostatní
HOD212028/8 Čižina, Horní Benešov - revitalizace toku A 2 ostatní
HOD212028/9 HOZ, PB přítok Čížiny v říčním km 20,2, Horní Benešov - revitalizace HOZ A 2 ostatní
Opatření probíhající
HOD212001 Rychtářský potok, Budišov n/Budišovkou - revitalizace koryta toku (OD110023) 9 A 1 program
HOD212003 Křivý potok, Suchdol n/O - revitalizace koryta toku 6 A 2 program
HOD212004 Liščí potok, Hladké Životice - Hukovice - revitalizace koryta toku (OD110022) 5 A 1 program
HOD212005 Pustějovský potok, Pustějov - Kujavy - revitalizace koryta toku (OD110021) 11 A 1 program
HOD212006 Ondřejnice, Stará Ves n/O - revitalizace koryta toku (OD110015) 10 A 1 program
HOD212007 Odra, Jistebník n/O - Košatka n/O - revitalizace koryta toku včetně zprůchodnění dvou spádových stupňů 20 A 2 program
HOD212011 Opava, Krnov - Nové Heřminovy - přírodě blízké úpravy koryta toku (OD130131) - A 1 ostatní
HOD212012 Opava, Karlovice - Zadní Ves - revitalizace levobřežního záplavového území 20 A 2 ostatní
HOD212013 Kozí potok, Krasov - přírodě blízká úprava koryta toku 10 A 2 ostatní
HOD212015 Opusta II, Dolní Benešov - revitalizace koryta toku (OD110004) 10 A 1 ostatní
HOD212021 Olše, Písek - Bukovec - příprava revitalizace koryta toku 30 A 2 ostatní
HOD212025 Jasénka, Darkovičky - Hlučín - revitalizace koryta toku 12 A 2 program
HOD212027 Hradec nad Moravicí - přírodě blízká protipovodňová opatření 6,3 A 2 program
Opatření nezahájena
HOD212028/1 Bezejmenný tok, IDVT 10210798, Bělá ve Slezsku - revitalizace toku 2 A 2 ostatní
HOD212028/2 Oldřišovský potok, Kobeřice - revitalizace toku 36 A 2 ostatní
HOD212028/3 Hrabětický potok, Vražné u Oder - revitalizace toku 3 A 2 ostatní
HOD212028/4 Bezejmenný tok, LB přítok Hrabětického potoka, IDVT 10217980, Vražné u Oder - revitalizace toku 5 A 2 ostatní
HOD212028/5 Bezejmenný tok a jeho přítoky, IDVT 10216139, Studénka - revitalizace toku pod PR Koryta 4 A 2 ostatní
HOD212028/6 Bezejmenný tok, IDVT 10208650, Hladké Životice - revitalizace levobřežního přítoku Křivého potoka 2 A 2 ostatní
HOD212028/7 Studenecký potok, Studénka - revitalizace HOZ v lokalitě Trávníky 36 A 2 ostatní
Opatření zrušena
HOD2120021 Pecovský potok, Klokočůvek - odkrytí zatrubněného úseku toku A 2 program
HOD2120091 Kobylí potok, Karlovice - revitalizace koryta toku (OD110008) A 1 program
HOD2120181 Svěcený potok, Morávka - revitalizace úseku s tvrdým opevněním a zatrubněním pod lesní školkou A 2 ostatní
HOD2120233 Lubina, Frenštát p/R - Trojanovice - revitalizace koryta toku (OD110010) A 1 ostatní
HOD2120243 Lubina, Stará Ves n/O - Košatka - přírodě blízké zásahy do koryta A 2 program
HOD2120263 Bílovka, Studénka - revitalizace koryta Bílovky A 2 program

Poznámka: důvod neprovedení:
1 majetkoprávní důvody
3 technická neproveditelnost

 

VI.1.12.2. Souhrnné informace o opatřeních typu rybí přechod – zhodnocení II. plánovacího cyklu

Cílem odstraňování migračních překážek na tocích je zajistit průchodnost cesty tažných ryb ke tření z moří do vnitrozemí (anadromní typ ryb) nebo opačně z vnitrozemí do moří (ryby katadromní). V podmínkách ČR je tak obecně cílem posílit populaci lososa obecného, obnovit populaci úhoře říčního a docílit návrat dalších dříve se zde vyskytujících ryb.

V roce 2019 se migrační překážky na vodních tocích staly často diskutovaným tématem z důvodu vznikající Aktualizace Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.

Ve II. plánovacím období bylo navrženo 10 opatření k odstranění migračních překážek. Jedna z těchto staveb již byla dokončena (zprůchodnění stupně ve Věřňovicích na Olši), 4 stavby probíhají a 5 zatím nebylo zahájeno.

 

Tabulka VI.1.12b - Souhrnné informace o opatřeních typu rybí přechod

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření zrealizována
HOD212110 Olše, Věřňovice - zprůchodnění stupně (OD110014) 20 A 1 program
Opatření probíhající
HOD212101 Odra, Ostrava Zábřeh - zřízení rybího přechodu na jezu v Zábřehu (OD110027) 30 A 1 program
HOD212105 Opava, Háj ve Slezsku - zřízení rybího přechodu na jezu v Háji 12 A 2 program
HOD212109 Olše, Dětmarovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Dětmarovicích (OD110014) 20 A 1 ostatní
HOD212111 Odra, Studénka - zprůchodnění jezu 14 A 2 program
Opatření nezahájena
HOD212102 Opava, Ostrava Třebovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Třebovicích (OD110029) 25 A 1 program
HOD212103 Opava, Děhylov - zřízení rybího přechodu na spádovém stupni 24 A 2 program
HOD212104 Opava, Jilešovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Jilešovicích 27 A 2 program
HOD212106 Opava, Smolkov - zřízení rybího přechodu na jezu ve Smolkově 20 A 2 program
HOD212107 Opava, Lhota u Opavy - zřízení rybího přechodu na jezu ve Lhotě 23 A 2 program

 

VI.1.12.3. Nově navrhovaná opatření typu revitalizace vodních toků – návrh III. plánovacího cyklu

Jedná se o široký soubor opatření a postupů pro aktivní zlepšení hydromorfologického stavu koryta. Většinou jde o opatření stavebního charakteru. Zásady revitalizačních opatření jsou všeobecně známy. Revitalizační opatření jsou navrhována napříč všemi dosud zpracovanými plánovacími dokumenty. Navrhovaná jsou dominantně opatření typu A, v koncepční rovině možné doplnit typy B i C. Efekty revitalizace jsou poměrně pestré, co se týče časového i prostorového měřítka.

Tento okruh vychází ze seznamu opatření v II. plánovacím cyklu, který byl aktualizován a rozšířen o nové informace. Celkem je navrženo 17 konkrétních opatření zahrnujících revitalizace toků a jedno obecné opatření, které zahrnuje dalších 7 menších akcí, většinou pod záštitou jednotlivých obcí nebo LČR, s.p. Tabulka VI.1.12d obsahuje návrhy plánovaných akcí AOPK, které nebyly zařazeny mezi Listy opatření.

Podrobný přehled navrhovaných opatření typu revitalizace vodních toků je náplní přílohové tabulky VI.1a. Detailní informace o jednotlivých navržených opatřeních obsahují Listy opatření.

 

Tabulka VI.1.12c – Nově navržené opatření typu revitalizace vodních toků

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31201001 Rychtářský potok, Budišov n/Budišovkou - revitalizace koryta toku (HOD212001) 3 A 1 ostatní
HOD31201002 Bezejmenný tok, IDVT 10208650, Suchdol n/O - revitalizace levobřežního přítoku Křivého potoka v km 1.2 - 5.0 (HOD212003) 6 A 2 program
HOD31201003 Liščí potok, Hladké Životice - Hukovice - revitalizace koryta toku (HOD212004) 5 A 1 program
HOD31201004 Pustějovský potok, Pustějov - Kujavy - revitalizace koryta toku (HOD212005) 17 A 1 program
HOD31201005 Ondřejnice, Stará Ves n/O - revitalizace koryta toku (HOD212006) 33 A 1 program
HOD31201006 Odra, Jistebník n/O-Košatka n/O - revitalizace koryta toku včetně zprůchodnění dvou spádových stupňů (HOD212007) 35 A 2 program
HOD31201007 Opava, Karlovice - Zadní Ves - revitalizace levobř. záplavového území (HOD212012) 14 A 2 program
HOD31201008 Kozí potok, Krasov - přírodě blízká úprava koryta toku (HOD212013) 10 A 2 program
HOD31201010 Opusta II, Dolní Benešov - revitalizace koryta toku (HOD212015) 10 A 1 program
HOD31201011 Olše, Písek - Bukovec - příprava revitalizace koryta toku (HOD212021) 30 A 2 program
HOD31201012 Jasénka, Darkovičky - Hlučín - revitalizace koryta toku (HOD212025) 12 A 2 program
HOD31201013 Hradec nad Moravicí - přírodě blízká protipovodňová opatření (HOD212027) 6,3 A 2 program
HOD31201016 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek - revitalizace drobných vodních toků ve správě LČR a ostatních (HOD212028) 36 A 2 program
HOD31201017 Bezejmenný tok, IDVT 10210798, Bělá ve Slezsku - revitalizace toku (HOD212028/1) 2 A 2 program
HOD31201018 Hrabětický potok, Vražné u Oder - revitalizace toku (HOD212028/3) 3 A 2 program
HOD31201019 Bezejmenný tok, LB přítok Hrabětického potoka, IDVT 10217980, Vražné u Oder - revitalizace toku (HOD212028/4) 5 A 2 program
HOD31201020 Bezejmenný tok a jeho přítoky, IDVT 10216139, Studénka - revitalizace toku pod PR Koryta (HOD212028/5) 4 A 2 program
HOD31201021 Bezejmenný tok, IDVT 10208650, Hladké Životice - revitalizace levobřežního přítoku Křivého potoka v km 0.0 - 1.0 (HOD212028/6) 2 A 2 program

 

Tabulka VI.1.12d – Revitalizační akce - ideové návrhy AOPK

Název opatření Správce VT Předpokládaný investor
Lesná v k.ú. Roudno, Křišťanovice, Majůvka a Bílčice - revitalizace a renaturace soustavně upraveného zahloubeného úseku vodního toku od ř. km. 6,3 (resp. 6,8) po pramen v luční a lesní trati. LČR LČR
IDVT 10210939:Revitalizace části koryta a nivy bezejmenného toku nad MVN Šírava (k.ú. Tomíkovice) POD Silezika z.s.
IDVT 10217882: Revitalizace nivy bezejmenného toku při zachování stávající technické úpravy koryta (z důvodu zachování funkčnosti cesty), k.ú. Stará Červená Voda POD Silezika z.s.
IDVT 10216883: Částečné zrušení zatrubněného drobného vodního toku. Nahrazení zatrubnění tůněmi s revitalizovaným korytem v délce cca 160 m, k.ú. Stará Červená Voda POD Silezika z.s.
IDVT 10211353: Zachycení odtoku v mokřadu v nivě stávajícího koryta, k.ú. Stará Červená Voda POD Silezika z.s.
IDVT 10210951: Zachycení části odtoku z technicky upraveného vodního toku v tůních, k.ú. Stará Červená Voda LČR Silezika z.s.
vodní linie bez IDVT evidovaná pouze jako HOZ: krytý kanál HOZ „16 Žulová-Starost“ (ID 4010000428-11201000), malá vodní nádrž a 4 infiltrační jámy zachytávající odtok ze silnice, k.ú. Žulová neuveden Silezika z.s.
IDVT 10209365: k.ú. Supíkovice, parc. č. 1629 nad tokem, PB přítok Kunětičky, opatření k zadržování vody v ploše, tvorba mokřadů POD Silezika z.s.
IDVT 10211887: Tůně a zemní přehrážky v ploše povodí, revitalizace technicky upravené vodoteče, k.ú. Dolní Červená Voda, Vidnava Město Vidnava Silezika z.s.
IDVT 10212247: Tři průtočné tůně v trase HOZ na lesním pozemku, k.ú. Malá Kraš neuveden Silezika z.s.
Javorná (IDVT 10212298): Plošná podpora protierozní funkce mrtvé dřevní hmoty v korytě pramenných stružek na lesních pozemcích, k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách LČR Silezika z.s.
IDVT 10212386: Revitalizace nivy pravostranného přítoku Bělé - zamokření okolní plochy, k.ú. Česká Ves LČR Silezika z.s.
Šumný potok (IDVT10208718) - celé povodí - Podpora infiltrace přívalových srážek v ploše vodárensky nejvýznamnějšího povodí města Jeseník. Opatření: tůně, přírodě blízké příčné objekty v toku, výhony/zasakovací příkopy vyvedené z hlavního toku, k.ú. Adolfovice, Bělá pod Pradědem LČR Silezika z.s.
LP Vidnávky (IDVT 10214888): Podpora infiltrace nad evidovaným VT, k.ú. Kobylá nad Vidnavkou LČR Silezika z.s.
Tyra - od hranice CHKO Beskydy v Oldřichovicích po 1. silniční most v místní části Tyra. Zvýšení členitosti koryta. POD -
Čeladenka - od ústí po Suchý potok (LP), výše až po Podolánky vybrané úseky. Zvýšení členitosti koryta. LČR -
Morávka - od silničního mostu v Raškovicích (ř. km. 12, hranice CHKO Beskydy) po silniční most v obci Morávka (ř. km. 17,1). Zvýšení členitosti koryta, splaveninový režim. POD -
IDVT 10216804 v k. ú. Jistebník – revitalizace a renaturace vodního toku, výsadba břehových porostů, ochranné zatravnění POD -

 

VI.1.12.4. Nově navrhovaná opatření typu renaturace vodních toků – návrh III. plánovacího cyklu

Opatření typu renaturace bylo ve III. plánovacím období v rámci dílčího povodí Horní Odry nově zařazeno do plánu. Pro příští plánovací období je navržena jedna konkrétní renaturace na Černé Ostravici v rámci CHKO Beskydy (Tabulka VI.1.12e). V tabulce VI.1.12f je uveden seznam akcí menších úprav drobných vodních toků navržených AOPK. Celkem se jedná o 12 renaturací menšího významu, které nebyly zařazeny mezi opatření, a proto nemají ani Listy opatření.

 

Tabulka VI.1.12e - Souhrnné informace o opatřeních typu renaturace vodních toků

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
HOD31202001 Černá Ostravice, CHKO Beskydy - renaturace 8 A 3 ostatní

 

Tabulka VI.1.12f - Renaturační akce - ideové návrhy AOPK

Název opatření Správce VT
Opusta - úsek od Bohuslavického potoka po hranici k. ú. Bolatice/Bohuslavice POD
Píšťský potok - od horního okraje obce Píšť (od VN) po dolní okraj obce Bělá POD/Obec Píšť
Štěpánka - od ústí po Štěpánkovice POD
Oldřišovský potok - mezi Kobeřicemi a Svobodou, dále nad Svobodou po silnici Oldřišov-Služovice POD
Strahovický potok - od soutoku s Oldřišovským potokem po okraj Strahovic, dále od horního okraje Strahovic po VN Brůdek POD
Zbojnička - od státní hranice výše po toku POD
Raduňka - ústí až Raduň LČR
Bravinský potok - od pravoúhlého ohbí VT severně od Pohořílek po Bravinné (cca 1,8 km) POD
Hvozdnice - od soutoku s Jamníkem v polní trati až po okraj lesního komplexu nad silnicí č. 459 (cca 3,3 km). V dolní části možná i revitalizace. POD
Chotěbuzka - jednotlivé vybrané upravené úseky POD
Uhlířovský potok - v lesním úseku pod Uhlířovem - od ústí do Hvozdnice v délce cca 0,4 km POD
Vršovický potok - v celé délce LČR

 

VI.1.12.5. Nově navrhovaná opatření typu rybí přechod – návrh III. plánovací cyklus

Opatření má směřovat k jednoznačné identifikaci příčných objektů a migračních překážek a následně ke stanovení priorit jejich zprůchodnění. Zprůchodnění by mělo být realizováno v návaznosti na strategickou Aktualizaci Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, která určuje migrační koridory, rozdělené do tří kategorií – nadregionální prioritní biokoridory, národní prioritní úseky vodních toků a regionální prioritní úseky vodních toků.

Co se týče Dílčího povodí Horní Odry, tak zde je jako nadregionální prioritní biokoridor zvolena část řeky Odry, s částí Olše, Ostravice, Opavou po soutok s Moravicí a část Moravice. Návrhy opatření pro zprůchodnění uvádí následující tabulka.

 

Tabulka VI.1.12g – Nově navržené opatření typu rybí přechod

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31208001 Odra, Ostrava Zábřeh - zřízení rybího přechodu na jezu v Zábřehu (HOD212101) 30 A 1 program
HOD31208002 Opava, Ostrava Třebovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Třebovicích (HOD212102) 25 A 1 program
HOD31208003 Opava, Děhylov - zřízení rybího přechodu na spádovém stupni (HOD212103) 24 A 2 program
HOD31208004 Opava, Jilešovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Jilešovicích (HOD212104) 27 A 2 program
HOD31208005 Opava, Háj ve Slezsku - zřízení rybího přechodu na jezu v Háji (HOD212105) 12 A 2 program
HOD31208006 Opava, Smolkov - zřízení rybího přechodu na jezu ve Smolkově (HOD212106) 20 A 2 program
HOD31208007 Opava, Lhota u Opavy - zřízení rybího přechodu na jezu ve Lhotě (HOD212107) 23 A 2 program
HOD31208008 Olše, Dětmarovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Dětmarovicích (HOD212109) 20 A 1 program
HOD31208009 Odra, Studénka - zprůchodnění jezu (HOD212111) 14 A 2 program
HOD31208010 Odra, Mankovice - zprůchodnění jezu v Mankovicích 20 A 3 program
HOD31208011 Odra, Bartošovice - zprůchodnění jezu v Bartošovicích 20 A 3 program
HOD31208012 Odra, Jeseník nad Odrou - zprůchodnění jezu v Jeseníku nad Odrou 20 A 3 program
HOD31208013 Odra, Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka - zprůchodnění dvou spádových stupňů v prostoru mezi přítoky Ondřejnice a Lubiny 20 A 3 program

 

Přílohy:
Mapa VI.1.12 - Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů

V rámci opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo potenciálu jsou v rámci NPP navržena 2 opatření typu C uvedená v tabulce VI.1.12h.

 

Tabulka VI.1.12h – Nově navržená opatření typu C k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
CZE31200003 Obnova přirozených koryt vodních toků (CZE212001) - C 2 program
CZE31200004 Opatření k podpoře zprůchodnění říční sítě ČR, zajištění evidence migračních překážek na vodních tocích a metodické vedení orgánů státní správy - C 2 program

 

VI.1.13. Opatření přijatá k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod

Popis opatření

Jedná se zejména o opatření na předcházení a odstraňování znečištění mořského prostředí a k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek, s konečným cílem dosáhnout koncentrací v mořském prostředí blízkým hodnotám pozadí pro přirozeně se vyskytující látky a blízkým nule pro uměle vyráběné syntetické látky.

Jelikož Společenství a členské státy jsou smluvními stranami různých mezinárodních dohod obsahujících důležité závazky na ochranu mořských vod před znečištěním, má směrnice 2000/60/ES přispět a umožnit Společenství a členským státům splnit závazky vyplývající z těchto mezinárodních dohod.

Jedná se o příspěvek veškerých opatření, která jsou zaměřena na eliminaci plošných a bodových zdrojů znečištění. I když jsou tato opatření primárně určena na eliminaci zdroje znečištění v příslušných vodních útvarech, podílí se všechna realizovaná a navržená opatření v rámci všech etap plánování v oblasti vod na snížení znečištění mořských vod živinami a prioritními látkami a na zastavení nebo postupném odstranění emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • Zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění;
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění;
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění;
 • Nařízení č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění;
 • Vyhláška č. 157/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění;
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění;
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů v platném znění;
 • Nařízení č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v platném znění;
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií);
 • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech v platném znění;
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění;
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění;
 • Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v platném znění;
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění;
 • Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu;
 • Nařízení č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění;
 • Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva v platném znění;
 • Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv v platném znění;
 • Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady);
 • Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Vazba na významné problémy s nakládáním s vodami

Žádné významné problémy nejsou přednostně směřovány ke snížení znečištění mořských vod, nicméně k tomu přispívá vyřešení významných problémů, jako jsou:

 • znečištění z komunálních zdrojů,
 • znečištění povrchových a podzemních vod z významných plošných zdrojů.

Na zabránění vzrůstu znečištění mořských vod mají příznivý vliv všechna opatření navržená v rámci plánu dílčích povodí, zejména potom opatření navržená v kapitolách VI.1.2, VI.1.4, VI.1.7, VI.1.8, VI.1.9, VI.1.10, VI.1.14.

 

VI.1.14. Opatření prováděná v souvislosti s přeshraničním znečištěním

Popis opatření

Státní hranice České republiky je z více než 30 procent tvořena vodními toky a vodní toky, které státní hranice křižují, odtékají z velké většiny do sousedních států (tj. do Německa, Polska, Rakouska a Slovenska). Proto je vzájemná spolupráce České republiky se sousedními státy na hraničních vodách mimořádně důležitá. Za tyto vody jsou podle dvoustranných smluv pokládány vodní toky, jimiž probíhají státní hranice, povrchové i podzemní vody, které státní hranice protínají, a vody se státními hranicemi sousedící, pokud případná vodohospodářská opatření mohou nepříznivě ovlivnit vodní poměry na území druhého státu.

Spolupráce České republiky se sousedními státy, týkající se hraničních vod, je upravena dvoustrannými mezistátními či mezivládními smlouvami a dohodami. Jejich naplňování zajišťují dvoustranné komise pro vodohospodářské otázky na hraničních vodách, popřípadě zmocněnci smluvních stran. Spolupráce na hraničních vodách v dílčím povodí Horní Odry v oblasti vodního hospodářství probíhá především s Polskou republikou, a to na základě „Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství“, která byla podepsána dne 20. 4. 2015.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

 

VI.1.15. Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny

Vodní poměry krajiny byly narušeny především širokým spektrem hospodářské činnosti člověka v ploše povodí. V rámci velkoplošného a intenzivního zemědělství došlo ke scelování pozemků, úbytku drobných krajinných struktur a systematickému odvodnění krajiny. V rámci lesního hospodaření došlo k výrazné druhové přeměně dřevin, často jsou také rozsáhlé lesní pozemky odvodněny. V urbanizovaných oblastech s vysokým podílem zpevněných ploch je výrazně omezen vodní cyklus, kdy je srážková voda rychle odváděna kanalizační sítí. Systematickými úpravami vodních toků a zejména jejich zkapacitňováním byl urychlen odtok vody z krajiny a výrazně potlačen pravidelný režim záplav. V rámci hospodářského využití niv vodních toků došlo k úbytku rozlohy lužních lesů a k zániku typických nivních a lužních struktur jako jsou pozůstatky říčních ramen či mokřady. Výsledkem těchto zásahů je celkové vysušení krajiny, rychlejší odtok vody z povodí, celková neschopnost krajiny zadržet vodu a větší náchylnost půdy k erozi.

Ekologická stabilita je obecně definována jako schopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními autoregulačními mechanismy. Základ mechanismu autoregulace je ve vzájemných vazbách biotických a abiotických prvků ekosystému. Stabilní krajina se vyznačuje vyšší odolností vůči narušení. Ekologická stabilita krajiny byla narušena zejména antropogenní činností v souvislosti s velkoplošným obhospodařováním, hustou dopravní infrastrukturou a v oblasti vodního hospodářství zejména systematickými úpravami vodních toků a odvodněním krajiny.

Dopad opatření na zlepšování vodních poměrů a ochrana ekologické stability krajiny na stav hodnocených ukazatelů lze obtížně kvantifikovat.

Popis opatření

Navrhovaná opatření by měla obecně směřovat k nápravě nevhodně provedených antropogenních zásahů. Poměrně problematickou otázkou je projednatelnost těchto opatření, která mají obvykle velký plošný rozsah. Zároveň je složitá kvantifikace dopadu daného opatření či souboru opatření. Systematicky je zlepšování stavu krajiny řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav. V rámci dotačních programů jsou podporovány dílčí projekty mající různé nositele.

Problematika půdní eroze je řešena v rámci omezení plošných zdrojů znečištění.

Probíhají práce na studiích odtokových poměrů, které komplexně řeší celá povodí.

K řešení návrhu opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické krajiny je v rámci Aktualizace Katalogu opatření navrženo:

- opatření 1501 – vodohospodářská opatření v krajině,
- opatření 1502 – zamezení výskytu invazivních druhů rostlin a živočichů.

Související právní předpisy ES a ČR

 • Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 • Vyhláška 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění;
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry byly identifikovány následující významné problémy nakládání s vodami, které mají vztah k problematice vodních poměrů a ekologické stability krajiny:

 • morfologický stav úseků vodních toků,
 • vysoké zatížení podzemních a povrchových vod plošným znečištěním z nadměrné vodní eroze v krajině,
 • potencionální nedostatek vody v lokalitách mimo základní vodohospodářskou infrastrukturu.

Opatření z této kapitoly jsou vzhledem k charakteru problematiky reprezentována zejména obecnými listy opatření typu B a C (viz text výše). Pomineme-li liniová revitalizační opatření na vodních tocích řešená v kapitole VI.1.12, jedná se většinou o opatření v ploše povodí. Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny by měla reflektovat stanovené cíle (viz část IV.1.3 plánu dílčího povodí). Tyto cíle řeší beze zbytku navržená opatření ve formě obecných listů. Jelikož se jedná o rozsáhlá opatření, je třeba na celorepublikové úrovni zajistit a zpracovat jednotný přístup k této problematice.

 

Tabulka VI.1.15 - Souhrnné informace o opatřeních

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
HOD31502001 Zajištění environmentálních cílů pro velevruba tupého (Unio crassus) v chráněných územích - B 3 program
HOD31502002 Zajištění environmentálních cílů pro střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus) v chráněných územích - B 3 program
CZE31500002 Chráněné oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřadů - C 2 program
CZE31502001 Zamezení výskytu invazních druhů rostlin a živočichů - C 3 program

 

VI.1.16. Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb

Státní podniky Povodí zajišťují výkon správy povodí včetně správy významných a vybraných drobných vodních toků. Veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely. Veškerá činnost podniků Povodí směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech jejích finančních zdrojů. Mezi hlavní činnosti související s využíváním vody jako suroviny patří:

 • tvorba podmínek umožňujících oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem,
 • vedení příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod,
 • zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance,
 • stanovení ceny za odběr povrchové vody z vodního toku a výběr plateb k úhradě správy vodních toků a správy povodí,
 • zpracování návrhu na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu,
 • testování, měření a analýzy.

S ohledem na potenciální dopady klimatické změny a možný nedostatek vody pro různá hospodářská odvětví je nutné přinejmenším optimalizovat a racionalizovat využívání vod. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha jsou řešena v části VI.1.19. Zřejmě nejdůležitějším úkolem je zajištění dostatku kvalitní pitné vody. Je známá skutečnost, že pouze malý díl vody upravené pro pitné účely je skutečně využíván jako „potravina“, podle některých zdrojů pouhá 2 %. Větší díl pitné vody je využíván jako voda užitková, například k mytí, splachování, zalévání či v různých technologických procesech. Při předpokladu, že celkové množství potenciálně dostupné vody se nebude měnit nebo se bude spíše snižovat, je dlouhodobým základním úkolem efektivnější hospodaření s vodami.

Popis opatření

V II. plánovacím období byla do této kapitoly zařazena opatření obecné povahy, týkající se:

- správy povodí a VH plánování,
- racionalizace využití pitné vody,
- rebilance zásob podzemních vod,
- revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí,
- hospodaření se srážkovými vodami.

III. plánovací období na tuto kapitolu (opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb) nahlíží dle Aktualizace Katalogu opatření jinak a jsou stanoveny kategorie:

- opatření 1601 – likvidace nepotřebných vrtů,
- opatření 1602 – podmínky pro povolení realizace vrtů pro tepelná čerpadla,
- opatření 1603 – morfologické úpravy ke zmírnění dopadů užívání vodních toků,
- opatření 1604 – hospodaření na rybnících,
- opatření 1605 – změna režimu hospodaření rybníka, doplnění soustavy o biologickou nádrž.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění,
 • Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích,
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • Vyhláška č. 24/2011 Sb. v platném znění, o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
 • Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb. v platném znění, o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry byly identifikovány následující významné problémy nakládání s vodami, které mají vztah k problematice hospodaření s vodami a vodohospodářskými službami

 • udržení vysoké zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné vody,
 • vytváření dostatečných zdrojů na údržbu a opravy vodohospodářské infrastruktury.

 

Tabulka VI.1.16 - Souhrnné informace o opatřeních

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
CZE31600003 Území vyhrazená pro odběry vody pro lidskou spotřebu - C 2 program
CZE31604002 Snížení znečištění povrchových vod pocházejícího z hospodaření na rybnících (CZE216001) - C 2 program

 

VI.1.17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR

Hlavním cílem u ochrany před povodněmi je snížit ohrožení obyvatel nebezpečnými účinky povodní a omezit ohrožení soukromého i veřejného majetku a kulturních a historických hodnot před znehodnocením záplavami.

O vymezení a následné aktualizaci oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR) je psáno v kapitole V.1.4. V následujících kapitolách jsou uvedeny informace jak o zhodnocení opatření navržených v minulém plánovacím cyklu, tak návrh opatření nových.

 

VI.1.17.1. Souhrnné informace o opatřeních ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – zhodnocení II. plánovacího cyklu

V II. plánovacím období bylo v rámci plánu pro zvládání povodňových rizik vymezeno v dílčím povodí Horní Odry 16 oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem na devíti vodních tocích o celkové délce 182 km. V těchto oblastech bylo navrženo 8 protipovodňových opatření, 3 organizační opatření, 3 velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl, 2 opatření na podporu zvyšování bezpečnosti vodních děl, 2 opatření pro odčinění probíhajících důlních škod a 2 opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990 z programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“. O stavu realizace jednotlivých opatření vypovídá následující tabulka VI.1.17a.

 

Tabulka VI.1.17a - Souhrnné informace o opatřeních – zhodnocení II. plánovacího cyklu (aktualizace 4/2021)

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
HOD217001 Odra, Ostrava - Svinov - sanace a výstavba zavázání hráze v prostoru ústí Porubky (OD130216) 13,5 A 1 -
HOD217205 levostranný přítok Litultovického potoka v ř.km 2,05, Choltice - zhotovení suché nádrže 35 A 1 -
HOD217206 Olešná, Frýdek - Místek - těžba sedimentů v zátopě VD Olešná 50 A 2 -
HOD217301 Ostravice, Staré Město u Frýdku - oprava balvanitých skluzů 13 A 2 -
HOD217302 Ostravice, Staré Město u Frýdku - náhrada staroměstského jezu spádovým stupněm 50 A 2 -
HOD217304 Ostravice, Ostrava-Vítkovice - oprava vítkovického jezu 25 A 2 -
HOD217401 Ostravice, Ostravice - VD Šance, převedení extrémních povodní (OD130220) 473 A 1 -
HOD217601 Odra, Ostrava Zábřeh - ochranná hráz, II. etapa 28 A 2 -
HOD217602 Ostravice, Ostrava - sanace pravobřežní hráze (OD130224) 18 A 1 -
Opatření probíhající
HOD217002 Opava, Holasovice až Nové Heřminovy (včetně) - příprava a realizace opatření na ochranu před povodněmi prostřednictvím úprav toků na horní Opavě (OD130131) *) 3080 A 1 -
HOD217004 Opava, Kravaře - PPO v místní části Kravaře - Dvořisko (OD130115) 36 A 1 -
HOD217005 Ostravice, Paskov - rekonstrukce levobřežní hráze (OD130149) 9 A 2 -
HOD217006 Odra (a Orlovská Stružka), Bohumín - Pudlov - ochranná hráz 265 A 2 -
HOD217007 Odra, Bohumín - stabilizace podélného profilu řeky - A 2 -
HOD217008 Olše, Český Těšín - doplnění hrází mezi Ropičankou a Sadovým potokem a podél nich (OD130140) 23 A 1 -
HOD217202 Polančice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O - zřízení 2 suchých nádrží a úprava potoka 99 A 2 -
HOD217204 Opava a její přítoky v povodí "horní Opavy", Nové Heřminovy, Jelení, Krnov, Holasovice, Lichnov III a V - zřízení údolní nádrže Nové Heřminovy na řece Opavě a 5 suchých nádrží na přítocích řeky Opavy 4657* A 1 -
HOD217402 Morávka, Morávka - VD Morávka, rekonstrukce spadiště a vlnolamu 166 A 2 -
HOD217501 Olše, Karviná, Louky n/O - rekonstrukce hrází, spádových objektů, prohrábka koryta (OD130211) 60 A 1 -
HOD217502 Olše, Karviná - Darkov - přeložka Darkovské Mlýnky, rekonstrukce spádových objektů 5 A 2 -
HOD217101 Podolský potok, Rýmařov-Jamartice − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 20 A 2 -
HOD217102 Opava, Kravaře-Dvořisko − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 50 A 2 -
HOD217103 Opava, Držkovice − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 20 A 2 -
Opatření zrušena
HOD2170031 Opava, Vávrovice - zřízení PB hráze (OD130110) A 1 -
HOD2172011,3 Porubka, Vřesina - zřízení dvou suchých nádrží A 2 -
HOD2172036 Velká, Stěbořice - zřízení suché nádrže A 2 -

Poznámka: * celkové náklady na opatření
Typ důvodu neprovedení:
1 majetkoprávní důvody
3 technická neproveditelnost
6 opatření bylo převzato do třetího cyklu s úpravou parametrů

 

VI.1.17.2. Nově navrhovaná opatření k snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – návrh III. plánovacího cyklu

V roce 2017 proběhla aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik za využití stejné metodiky jako v roce 2011 (MŽP 2009 Metodika předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice) a pro toto plánovací období bylo vymezeno 11 úseků na 7 tocích, o celkové délce 170,94 km. Úseky jsou sloučené do 5 ti řešených oblastí a to následovně:

- HOD_01- Odra – státní hranice – Polanka nad Odrou,
- Olše – ústí – Karviná,
- Ostravice – ústí – Frýdek-Místek,
- Lučina – ústí – Šenov,
- Olešná – ústí – Paskov,
- Opava – ústí – Třebovice,
- HOD_02 - Odra – Odry,
- HOD_03 - Opava – Kravaře – Držkovice,
- Moravice – ústí – Opava,
- HOD_04 - Opava – Úvalno – Nové Heřminovy,
- HOD_05 - Olše – Chotěbuz – Třinec.

 

První a zároveň největší řešená oblast HOD_01 má 97,5 km a jedná se o řeku Odru od Polanky nad Odrou po státní hranici a částí jejích 3 přítoků (Opava, Ostravice, Olše). Do řešeného úseku ještě spadají přítoky Ostravice, a to část Lučiny a Olešné. Všechny řešené toky jsou v převážné části upravené a regulované. V minulých letech zde proběhlo hodně stavebních úprav a protipovodňové výstavby. V I. plánovacím období se realizovaly akce hlavně na dolní Odře (Bohumínsko, Ostrava – Přívoz, Koblov, Vrbice a Antošovice). V II. plánovacím cyklu se na Odře pokračovalo ve stavebních úpravách a výstavbách hrází (Ostrava – Svinov, Zábřeh), na Ostravici probíhaly hlavně rekonstrukce stupňů a jezů. Na VD Šance byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce převedení extrémních povodní přes vodní dílo a ve VD Olešná byly odtěženy sedimenty v zátopě. Ve III. plánovacím období je navržena rekonstrukce levobřežní hráze v Paskově na Ostravici, na Odře a Orlovské Stružce by měla být dokončena výstavba Pudlovské hráze. Nadále probíhá sledování podélného profilu řeky Odry v Bohumíně v oblasti PP Hraniční meandry Odry. Na Olši probíhá projekční a investiční příprava rekonstrukce Rájeckého jezu a příprava odstranění Sovineckého jezu (HOD31800027). Na Ostravici je v plánu rekonstrukce jezu Riviéra ve Frýdku-Místku, oprava balvanitých skluzů v Lískovci u Frýdku – Místku a výstavba několika nových balvanitých skluzů.

Úsek HOD_02 je sice vymezen jako rizikový, jedná se o řeku Odru v Odrách, která se při vyšších průtocích rozlévá a zasahuje obyvatelstvo, ale po prověření všech variant řešení není navrženo žádné opatření.

Oblast HOD_03 zaujímá řeku Opavu přes město Opavu a část jejího přítoku - Moravici. Velká část řešeného úseku je upravená. V I. plánovacím období byla realizována opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní na řece Opavě v Opavě – Kateřinkách. Nejproblematičtějším místem celého řešeného úseků tak i nadále zůstávají Kravaře, zejména místní část Dvořisko, kde dochází k vybřežení řeky Opavy a zaplavování prvních nemovitostí již při Q2. Z tohoto důvodu je dlouhodobě navrženo opatření na PPO této místní části, ale hlavně z majetkoprávních hledisek není stále realizováno.

Úsek HOD_04 je součástí prioritní oblasti řešení v celém dílčím povodí Horní Odry. Těsně nad tímto úsekem se dlouhodobě připravuje výstavba údolní nádrže Nové Heřminovy. Je to akce, která ovlivní prakticky celý tok řeky Opavy a zahrnuje spoustu doplňkových staveb a úprav. Některé stavební objekty jsou v realizaci nebo již dokončeny.

K hlavnímu účelu tlumení povodní je navrhována výstavba víceúčelové nádrže Nové Heřminovy ve variantě, která umožňuje zachování rozhodující části zástavby stejnojmenné obce. Navržená hráz má výšku cca 27 m nad terénem ve dně údolí. Návrhovým průtokem pro hráz a přelivy je PV1000 s kulminačním průtokem 372 m3/s. Funkční objekty umožňují vypouštění transformovaného neškodného povodňového průtoku do profilu pod přehradní hrází (100 m3/s) s provozní rezervou předpokládající poruchu jednoho z uzávěrů. Funkčními objekty je také zajištěna ochrana zástavby obce Nové Heřminovy proti zpětnému vzdutí, průchod obtoku nádrže profilem hráze, manipulace ve prospěch kvality vody v nádrži i vypouštění minimálních průtoků. Malá vodní elektrárna umožní doplňkovou výrobu elektrické energie na odtoku z nádrže.

Koncepce ochrany před povodněmi využívající nádrž Nové Heřminovy s celkovým objemem 14,54 mil. m3 musí obsahovat i příslušné ochranné stavby v jednotlivých sídlech. Mezní průtok, na který lze nádrží danou návrhovou povodeň PV1000 transformovat (povodňová vlna s kulminačním průtokem 209 m3/s a objemem 52 mil. m3), činí 100 m3/s. Praktický provoz vodního díla NH bude založen na využití omezeného ochranného objemu, jenž musí být rezervován pro snížení kulminací významnějších povodní, zatímco při malých povodních k plnění ochranného prostoru nebude docházet a je naopak považováno za nežádoucí.

Odtoky z nádrže zvětšené o přítoky z mezipovodí je nutné provést sídly níže po toku. Stanovené velikosti návrhových průtoků v úseku od VD Nové Heřminovy až po ústí Opavice pod Krnovem předurčují rozsah technických opatření, která budou pro ochranu sídel v kombinaci s vodním dílem Nové Heřminovy provedena. Zatímco po soutok s Opavicí dochází v řece Opavě k významnému ovlivnění průtoků, v úseku pod soutokem s Opavicí je brána v úvahu také kombinace s neovlivňovanými povodněmi z Opavice. Ochranná opatření pod soutokem s Opavicí jsou tvořena téměř výhradně hrázovými systémy.

Podařily se vybudovat všechny suché nádrže, navrhované v rámci opatření na horní Opavě (tj. Jelení na Kobylím potoku, Lichnov III a V na přítocích Čižiny a Loděnici na Lipince) mimo suchou nádrž Krnov, kde probíhá projektová a investiční příprava.

U akce „Opava, Holasovice - N. Heřminovy (včetně) - příprava a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě vč. přírodě blízkých úprav koryta toku“ probíhá projektová příprava na další soustavné úpravy řeky Opavy v Zátoru, Branticích a v Krnově. Zhotoveno je zavázání levobřežní polské hráze na českém území. Dále je zahájena rekonstrukce levobřežní polské hráze, jezu Kunov a výstavba pravobřežní ochranné hráze v Holasovicích. Budované opatření v Holasovicích je již mimo oblast s významným povodňovým rizikem.

Úsek HOD_05 je tvořen řekou Olší od pevného jezu v Třinci po jez mezi Českým Těšínem a Chotěbuzí. Velká část tohoto úseku protéká zástavbou či komplexem železáren, v Českém Těšíně tvoří řeka státní hranici s Polskem. Koryto je soustavně upraveno a jediné opatření se navrhuje k doplnění hrází mezi Ropičankou a Sadovým potokem a podél nich.

Přehled všech navržených opatření v OsVPR je uveden v následující tabulce VI.1.17b a dále spolu s ostatními opatřeními v přílohových tabulkách VI.1a a VI.1b.

 

Tabulka VI.1.17b – Nově navržená opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
HOD31700001 Opava, Holasovice - N. Heřminovy (včetně) - příprava a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě vč. přírodě blízkých úprav koryta toku (HOD217002) 2846 A 1 -
HOD31700002 Opava, Kravaře – PPO v místní části Kravaře – Dvořisko (HOD217004) 36 A 1 -
HOD31700003 Ostravice, Paskov - rekonstrukce levobřežní hráze (HOD217005) 9 A 1 -
HOD31700004 Odra (a Orlovská Stružka), Bohumín - Pudlov - ochranná hráz (HOD217006) 265 A 2 -
HOD31700005 Odra, Bohumín - stabilizace podélného profilu řeky (HOD217007) - A 2 -
HOD31700006 Olše, Český Těšín – doplnění hrází mezi Ropičankou a Sadovým p. a podél nich (HOD217008) 23 A 2 -
HOD31700007 Opatření na horní Opavě – zřízení údolní nádrže Nové Heřminovy, suchá nádrž Krnov (HOD217204) 4330 A 1 -
HOD31700008 Olše, Karviná - Darkov - přeložka Darkovské Mlýnky, rekonstrukce spádových objektů (HOD217502) 5 A 2 -
HOD31700009 Olše, Karviná - rekonstrukce Rájeckého jezu (HOD217501) 60 A 2 -
HOD31700010 Ostravice, Frýdek-Místek - rekonstrukce jezu Riviéra 70 A 3 -
HOD31700011 Polančice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O – zřízení 2 suchých nádrží a úprava potoka (HOD217202) Rakovec 48,
Polančice 51
C 2 -
HOD31700012 Velká, Stěbořice - zřízení nádrže (HOD217203) 47 A 3 -
HOD31700013 Ostravice, Lískovec u Frýdku - Místku - oprava balvanitých skluzů 36 A 3 -
HOD31700015 Individuální opatření ke zmírnění povodňových škod v OsVPR 70 B 1 -
HOD31700016 Stanovení záplavových území (HOD217701) - B 1 -
HOD31700017 Operativní opatření (HOD217702) - B 1 -

 

Přílohy:
Mapa VI.1.17 - Protipovodňová opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem

 

VI.1.18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR

Úseky toků, které nebyly vymezeny jako OsVPR se řeší samostatně a v rámci dílčího povodí Horní Odry jsme je rozdělili do několika kategorií dle oblasti, kterou řeší.

Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem se dělí na dvě standardní opatření:

 • opatření na ochranu před extrémními vodními stavy v podobě zvýšení kapacity koryt vodních toků,
 • zřízení retencí k zachycení povodní.

Kromě uvedeného jsou součásti návrhu pro III. plánovací období i opatření v následujících kategoriích:

 • velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl,
 • podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl,
 • opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990 z programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“,
 • opatření pro odčinění probíhajících důlních škod (ze zdrojů báňského sektoru),
 • organizační opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem,
 • záplavová území podél toků.

 

VI.1.18.1. Souhrnné informace o opatřeních ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – zhodnocení II. plánovacího cyklu

V rámci II. plánovacího období bylo navrženo celkem 76 konkrétních opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR a 2 opatření typu B. Jelikož některé oblasti vymezené jako OsVPR byly pro toto plánovací období zrušeny, i opatření která byla dřív v OsVPR přecházejí mezi opatření mimo OsVPR.

Z těchto konkrétních opatření jich bylo 25 dokončeno, 32 je probíhajících, 11 nebylo zahájeno a 8 bylo z finančních či majetkoprávních či jiných důvodu zrušeno. Opatření byla rozdělena do kategorií viz výše, tabulka VI.1.18a udává souhrnné informace o stavu opatření ke konci roku 2019. Opatření, která jsou probíhající nebo nezahájená, postupují do návrhu pro tento plánovací cyklus.

 

Tabulka VI.1.18a - Souhrnné informace o opatřeních – zhodnocení II. plánovacího cyklu (aktualizace k 4/2021)

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření zrealizována
HOD218003 Velká, Opava Zlatníky, Stěbořice - zkapacitnění a úprava toku II (OD130192) 15 A 1 -
HOD218009/11 Sibudov, Malenovice - zabezpečení zástavby obce před povodněmi 4,7 A 2 -
HOD218009/17 Lesní potok, Mikulovice - zkapacitnění, zvýšení retence 1,5 A 2 -
HOD218009/18 Trutovský s přítokem, Frenštát p/R - směrová a výšková stabilizace koryta (OD130152) 3,3 A 1 -
HOD218009/2 Děrenský potok, Kujavy - stabilizace koryta 3,6 A 2 -
HOD218009/20 Mušlov, Vysoká - směrová a výšková stabilizace koryta 3,6 A 2 -
HOD218009/21 Mušlov, Třemešná - směrová a výšková stabilizace koryta 3,6 A 2 -
HOD218009/22 Javornický potok, Javorník - směrová a výšková stabilizace koryta 0,8 A 2 -
HOD218009/23 Dobešovský potok, Jakubčovice nad Odrou - zkapacitnění a směrová a výšková stabilizace koryta 1,5 A 2 -
HOD218009/24 Ondřejovický potok, Mikulovice - směrová a výšková stabilizace koryta 13 A 1 -
HOD218009/3 Butovický potok, Butovice - rozšíření koryta 2 A 2 -
HOD218009/5 Kobylí potok, Karlovice - zkapacitnění a zprůchodnění koryta (OD110008) 13 A 1 -
HOD218009/7 Stará Voda , Staré Heřminovy - zkapacitnění, směrová a výšková stabilizace koryta 7,4 A 2 -
HOD218009/8 Děhylovský potok, Děhylov, Dobroslavice - stabilizace koryta, retence splavenin 2,1 A 2 -
HOD218202 Grasmanka, Starý Jičín - rekonstrukce MVN Starý Jičín 2,6 A 2 -
HOD218203/1 povodí Bělotínského potoka, Bělotín - zřízení 5 suchých nádrží 29 A 2 -
HOD218203/11 pravostranný bezejmenný přítok Bílovkyv ř. km 8.18, Velké Albrechitce - zřízení suché nádrže Velké Albrechitce 7 A 2 -
HOD218203/16 povodí Bečvy, Hať - zřízení 1 suché nádrže 26 A 2 -
HOD218203/23 Sedlinka, Suché Lazce - VN Sedlinka, odbahnění a úprava přelivných hran 15 A 2 -
HOD218301 Moravice, Kružberk - VD Kružberk, rekonstrukce hráze, vtoku do tlakové štoly a oprava návodního líce 80 A 2 -
HOD218302 Moravice, Kružberk - VD Kružberk, modernizace TBD 3,7 A 2 -
HOD218304 Ostravice, Ostravice - VD Šance, rekonstrukce monitoringu sesuvu Řečica 10 A 2 -
HOD218307 Lučina, Žermanice - VD Žermanice, modernizace TBD 9,6 A 2 -
HOD218501 Olešná, Žabeň - prohrábka koryta, snesení spádových objektů 10 A 2 -
HOD218502 Stonávka, Stonava - stabilizace poklesové kotliny s úpravou dna a okolního terénu 25 A 2 -
Opatření probíhající
HOD218001 Luha, Jeseník n/O - zkapacitnění a úprava toku 115 A 2 -
HOD218002 Polančice, Polanka n/O, Klimkovice - úprava toku, náhrada 2 jízků pryžovými vaky 94 A 2 -
HOD218006 Petrůvka, Petrovice u Karviné - Závada - ohrázování zástavby obce (OD130126) 50 A 1 -
HOD218007 Lutyňka, Skřečoň - D.Lutyně - odlehčovací objekt, ohrázování, zvýšení břehu, revitalizace 14 A 2 -
HOD218008 Vidnavka, Kobylá n/V - zkapacitnění a úprava toku 20 A 2 -
HOD218009/12 Mohelnice, Raškovice - protipovodňová opatření a revitalizace toku 39* A 2 -
HOD218009/13 Podhorský potok, Palkovice - zabezpečení zástavby obce před povodněmi 7,5 A 2 -
HOD218009/16 Tyra, Tyra - protipovodňová opatření a revitalizace toku 40 A 2 -
HOD218009/19 Libotínský potok s přítokem, Štramberk - směrová a výšková stabilizace koryta 2,5 A 2 -
HOD218009/6 Podolský potok, Stará Ves u Rýmařova - zkapacitnění, směrová a výšková stabilizace koryta (OD130162) 5,6 A 1 -
HOD218009/9 Sedlinka, Nové Sedlice - zkapacitnění, stabilizace koryta 13,7 A 2 -
HOD218201 Grasmanka, Starý Jičín - Jičina - příprava zřízení suché nádrže Jičina 44 A 2 -
HOD218203/10 Husí potok, Větřkovice - rekonstrukce malé vodní nádrže 15 A 2 -
HOD218203/12 pravostranný přítok Butovického potoka v ř. km 3.62, Studénka - Butovice - zřízení suché nádrže 11 A 2 -
HOD218203/13 Machůvka, Stará Ves nad Ondřejnicí - zřízení suché nádrže 6 A 2 -
HOD218203/18 Na Důlském, Albrechtice u Českého Těšína - obnova vodní nádrže 10 A 2 -
HOD218203/2 levobřežní svodnice Luhy v ř. km 1.85, Jeseník nad Odrou - příprava výstavby suché nádrže 5 A 2 -
HOD218203/20 bezejmenný levostranný přítok Husího potoka (ID 200800004400), Větřkovice - zřízení suché nádrže za kostelem 28 A 2 -
HOD218203/21 Bohuslavický potok, Bohuslavice - výstavba 2 suchých nádrží 11 A 2 -
HOD218203/22 Doubrava, Bělotín, Střítež nad Ludinou - zřízení 2 suchých nádrží 27 A 2 -
HOD218203/26 Lhotecký potok, Starý Jičín, Starojická Lhota - suchá nádrž N2, km 1.5-3.5 30 A 2 -
HOD218203/3 levostranný bezejmenný přítok Lučického potoka v ř. km 1.11, Jeseník nad Odrou - Blahutovice - příprava výstavby 2 suchých nádrží 2 A 2 -
HOD218203/5 svodnice do Luhy v ř. km 6.70, Jeseník nad Odrou - Polouvsí - zřízení přehrážky pro zachycování splachů 5 A 2 -
HOD218203/6 svodnice do potoka Rybník v ř. km 1.00, Jeseník nad Odrou - zřízení přehrážky pro zachycování splachů 5 A 2 -
HOD218203/7 svodnice do potoku Rybník v ř. km 1.70, Jeseník nad Odrou - zřízení přehrážky pro zachycování splachů 5 A 2 -
HOD218203/8 Zlatý potok, Odry - zřízení suché nádrže 30 A 2 -
HOD218203/9 Vítovka, Odry - rekonstrukce malé vodní nádrže 10 A 2 -
HOD218305 přivaděč Morávka-Lučina, Vyšní Lhoty - Žermanice - rekonstrukce přivaděče včetně spádových objektů 270* A 2 -
HOD218601 Opava, Dobroslavice - Kozmice - revitalizace Hlučínského jezera a rekonstrukce hráze (OD130217) 575 A 1 -
HOD218602 Ščučí potok, Ostrava Hrabová - zkapacitnění odlehčovacího ramene km 0.0 - 1.1 a toku nad odlehčením 80 A 2 -
HOD218603 Lučina, Ostrava - revitalizace toku (OD130214) 50 A 1 -
HOD218604 Bohumínská Stružka, Bohumín - Záblatí - tok Stružky - rychvaldský jez - trať ČD 35 A 2 -
Opatření nezahájena
HOD218009/25 Oldřišovský potok, Kobeřice - zkapacitnění koryta 50 A 2 -
HOD218009/26 Rájecký potok, Karviná - rekonstrukce koncového zatrubněného úseku v místě zaústění Rájeckého potoka do Olše 8 A 2 -
HOD218101 Teplá, Bernartice a Hůrka − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 10 A 2 -
HOD218102 Teplá, Hůrka − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 10 A 2 -
HOD218103 Tichávka, Tichá − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 10 A 2 -
HOD218104 Trnávka, Kateřinice − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 10 A 2 -
HOD218105 Lubina, Stará Ves n/o-Košatka n/O − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny 20 A 2 -
HOD218203/19 levostranný bezejmenný přítok Pišťského potoka v ř. km 4.67, Píšť - zřízení suché nádrže Svinné 7 A 2 -
HOD218203/24 levostranný bezejmenný přítok Jičínky, Veřovice - suchá nádrž a revitalizační opatření (povodňový park) 20 A 2 -
HOD218203/25 Metylůvka, Metylovice - suchá nádrž a úprava toku, km 0.8-1.5 19 A 2 -
HOD218306 Lučina, Žermanice - VD Žermanice, koruna hráze 15 A 2 -
Opatření zrušena
HOD2180043 Řetník, Lučina - řešení horní úchytné nádrže VD Žermanice na přítoku Řetník A 2 -
HOD2180053 Stonávka, Těrlicko - řešení horní úchytné nádrže VD Těrlicko na Stonávce A 2 -
HOD218009/12 Vítovka, Odry - přeložka koryta a hrázování v prostoru Semperflex (OD130202) A 1 -
HOD218009/141 Koblovský potok, Koblov, Šilheřovice - zkapacitnění, pomístní stabilizace A 2 -
HOD218009/151 PP Hluchové v km 4,0, Nýdek, Bystřice n.O. - ochranná hrázka, stabilizace koryta A 2 -
HOD218009/41 Starobělský potok, Stará Bělá - úprava koryta potoka a prohrábka (OD110019) A 1 -
HOD218203/46 Rybník, Jeseník nad Odrou - příprava výstavby suché nádrže A 2 -
HOD2184014 Stonávka, Těrlicko - VD Těrlicko, úprava potrubí ve vzdušné patě hráze, oprava injekční clony A 2 -

 

Poznámka: * celkové náklady na opatření
Typ důvodu neprovedení:
1 majetkoprávní důvody
2 finanční a ekonomické důvody
3 technická neproveditelnost
4 pominul důvod realizace
6 opatření bylo převzato do třetího cyklu s úpravou parametrů

 

VI.1.18.2. Nově navrhovaná opatření k snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – návrh III. plánovacího cyklu

Na vyhodnocení současného stavu a všech opatření k snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR navazuje III. plánovací období v letech 2021-2027, do kterého postupují všechny probíhající a nezahájena opatření z minulého cyklu (mimo těch zrušených) a jsou i navržena opatření nová.

Opatření na ochranu před extrémními vodními stavy v podobě zvýšení kapacity koryt vodních toků

Do opatření ke zvýšení kapacity koryt vodních toků jsou v prvé řadě začleněna ta, která nebylo možno v II. plánovacím cyklu z řady objektivních důvodů zahájit, přitom existuje značná naděje, že obtíže problémů spojených s jejich zahájením řešitelné jsou, a že se je podaří nějakým způsobem a v dostupné době uzavřít. Takto postupujících je z minulého plánu 7 opatření, 3 byla nově navržena a dále byl navržen jeden souhrnný list opatření, obsahující soubor menších akcí. V tomto listu je většina akcí navržena LČR, popř. obcemi. Z celkového počtu 33 jich 6 postupuje z minulého plánu a 27 opatření je nově navržených.

 

Tabulka VI.1.18b – Nově navržená opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – ochrana před extrémními vodními stavy v podobě zvýšení kapacity koryt vodních toků

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31800001 Luha, Jeseník n/O - zkapacitnění a úprava toku (HOD218001) 115 A 2 -
HOD31800002 Polančice, Polanka n/O, Klimkovice - úprava toku, náhrada 2 jízků pryžovými vaky (HOD218002) 94 A 2 -
HOD31800003 Petrůvka, Petrovice u Karviné - Závada - ohrázování zástavby obce (HOD218006) 50 A 1 -
HOD31800004 Lutyňka, Skřečoň - D.Lutyně - odlehčovací objekt, ohrázování, zvýšení břehu, revitalizace (HOD218007) 14 A 2 -
HOD31800005 Vidnavka, Kobylá n/V - zkapacitnění a úprava toku (HOD218008) 70 A 2 -
HOD31800006 Líštnice, Dolní Líštná – zkapacitnění toku v úseku ř. km 1,208 – 1,333 5 A 3 -
HOD31800007 IDVT 10210410, Hradec – Nová Ves – úprava toku v úseku ř. km 0,300 – 0,600 5 A 3 -
HOD31800008 Gručovka, Fulnek – rekonstrukce úpravy koryta 25 A 3 -
HOD31800009 Mohelnice, Raškovice - protipovodňová opatření a revitalizace toku (HOD218009/12) 5 A 2 -
HOD31800010 Tyra, Tyra - protipovodňová opatření a revitalizace toku (HOD218009/16) 40 A 2 -
HOD31800011* Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – zvýšení kapacity koryt vodních toků ve správě LČR a ostatních (HOD218009)* 271 A 2 -

Poznámka: * jedná se o soubor opatření (viz list opatření)

Zřízení retencí k zachycení povodní

Většina hlavních akcí, týkajících se zřízení retencí k zachycování povodní, je zařazena mezi opatření v OsVPR. Jedná se o údolní nádrž Nové Heřminovy na řece Opavě, suchou nádrž Krnov na přítoku řeky Opavy (HOD31700007), 2 suché nádrže na vodním toku Polančice a jeho přítoku Rakovec (HOD31700011) a nádrž na vodním toku Velká ve Stěbořicích (HOD31700012), která byla Ministerstvem životního prostředí na návrh Ministerstva zemědělství v červnu 2020 odsouhlasena k zařazení do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV).

I v případě zřízení retencí mimo OsVPR platí, že do III. cyklu plánování postoupily nedokončené akce z minulého plánovacího období. Jedná se o výstavbu nádrže Jičina na vodním toku Grasmanka ve Starém Jičíně a nádrže Rybník na vodním toku Rybník v obci Jeseník nad Odrou, která byla rovněž odsouhlasena k zařazení mezi LAPV. Do společného listu menších opatření bylo z II. plánovacího období převzato 18 opatření a 5 opatření k vybudování suchých nádrží, jejichž investorem bude LČR, s.p., nově navrženo.

 

Tabulka VI.1.18c – Nově navržená opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – zřízení retencí k zachycení povodní

Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
HOD31800012 Grasmanka, Starý Jičín, Jičina – zřízení nádrže Jičina (HOD218201) 44 A 1 -
HOD31800013 LB přítok Budišovky (10214193), Guntramovice – rekonstrukce skluzu VN Guntramovice 6 A 3 -
HOD31800014 Bartošovický potok, Bartošovice – rekonstrukce hráze a funkčních objektů VN Bartošovice I 7 A 3 -
HOD31800015 Rybník, Jeseník nad Odrou - zřízení vodní nádrže Rybník (HOD218203/4) 150 A 2 -
HOD31800016 Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – zřízení retencí k zachycení povodní na tocích ve správě LČR a ostatních (HOD218203)* 299 A 3 -

Poznámka: * jedná se o soubor opatření (viz list opatření)

Velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl a podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl

Do této kategorie opatření spadají velké opravy a investiční rekonstrukce podniku Povodí Odry s nákladem 10 mil. Kč a více. Do III. plánovacího období byla převedena 2 opatření, a to oprava přivaděče Morávka – Žermanice (I. etapa již byla dokončena v roce 2019) a oprava koruny hráze VD Žermanice

Co se týká podpory zvyšování bezpečnosti vodních děl, tak i toto jsou akce podniku Povodí Odry, s.p. Ze tří akcí plánovaných ve druhém plánovacím období byla jedna zhotovena, jedna zrušena a do třetího plánovacího období pokračuje rekonstrukce spadiště a vlnolamu VD Morávka. Nově je navrženo zvýšení bezpečnosti VD Baška a výstavba celkem 4 balvanitých skluzů na řece Ostravici.

 

Tabulka VI.1.18d – Nově navržená opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl a podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31800017 přivaděč Morávka-Lučina, Vyšní Lhoty - Žermanice - rekonstrukce přivaděče včetně spádových objektů (HOD218305) 150 A 2 -
HOD31800018 Lučina, Žermanice - VD Žermanice, koruna hráze (HOD218306) 15 A 2 -
HOD31800019 Morávka , Morávka - VD Morávka, rekonstrukce spadiště a vlnolamu (HOD217402) 166 A 2 -
HOD31800020 Baštice, Baška – VD Baška – převedení extrémních povodní 68 A 3 -
HOD31800021 Ostravice, Ostravice – výstavba 2 balvanitých skluzů 40 A 3 -
HOD31800022 Ostravice, Baška – výstavba 2 balvanitých skluzů 44 A 3 -

 

Opatření pro odčinění probíhajících důlních škod (ze zdrojů báňského sektoru) a opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990 z programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“

Odčiňování důlních škod na tocích jako preventivní opatření probíhá jako odezva na hornickou činnost, provozovanou dnes pouze ve východní části Ostravsko-karvinského revíru na Karvinsku (činnost v západní ostravské části již byla ukončena). Opatření probíhá v kooperaci se správcem povodí, je však ve finanční gesci báňského sektoru, který škody způsobuje. Jedno opatření je navrženo na Olši v Karviné-Louky n/O, kde se jedná o rekonstrukce hrází, prohrábku koryta a spádových objektů, např. Rájeckého jezu (HOD31700009). Toto opatření je již zahrnuto v seznamu opatření v OsVPR. Nově je navrhováno odstranění tzv. Sovineckého pevného jezu na Olši v ř. km 27,369.

V rámci opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990 z programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“ se jedná o zahlazení účinků těžby štěrkopísku. Z 6 lokalit navržených v druhém plánovacím cyklu byly dokončeny dvě a zbývající 4 postupují do třetího plánovacího období.

 

Tabulka VI.1.18e – Nově navržená opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – opatření pro odčinění probíhajících důlních škod (ze zdrojů báňského sektoru) a opatření pro odčinění proběhlých důlních škod do roku 1990 z programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31800023 Opava, Dobroslavice – Kozmice – revitalizace Hlučínského jezera a rekonstrukce hráze (HOD218601) 575 A 1 -
HOD31800024 Ščučí, Ostrava – Hrabová – zkapacitnění odlehčovacího ramene km 0,0 – 1,1 a toku nad odlehčením (HOD218602) 80 A 2 -
HOD31800025 Lučina, Ostrava – revitalizace toku (HOD218603) 50 A 1 -
HOD31800026 Bohumínská Stružka, Bohumín – Záblatí – tok Stružky – rychvaldský jez – trať ČD (HOD218604) 35 A 2 -
HOD31800027 Olše, Karviná – odstranění tzv. Sovineckého pevného jezu v ř. km 27,369 5 A 3 -

 

Organizační opatření – výkupy nemovitostí

Během podrobných šetření bylo zjištěno, že existuje několik lokalit ohrožených povodněmi, pro něž standardní protipovodňová opatření by nebyla rozumná a finančně přiměřená. Pro tyto případy plán pro III. plánovací období navrhuje dva listy opatření typu B, které obsahují 8 lokalit stejných jako v II. plánovacím období. V těchto lokalitách se navrhuje výkup ohrožených objektů, případně financování takových opatření, která by zabránila vniku velkých vod do objektů nebo je posílila proti statickému a dynamickému účinků povodní.

2 z těchto oblastí jsou v lokalitách OsVPR (HOD31700015), 6 zbývajících v lokalitách mimo OsVPR je uvedených v listu opatření (HOD31800028).

 

Tabulka VI.1.18f – Nově navržená opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – organizační opatření

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31800028 Individuální opatření ke zmírnění povodňových škod mimo OsVPR 80 B 2 -

 

Obecná opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR

Mezi opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR jsou zařazena ještě tři opatření typu B, která jsou uvedena v následující tabulce VI.1.18g.

 

Tabulka VI.1.18g – Nově navržená opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – obecná opatření

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31800029 Studie odtokových poměrů, studie proveditelnosti opatření na ochranu před povodněmi pro drobné vodní toky (HOD218701) - B 2 -
HOD31800030 Krajinné plánování, přírodě blízká protipovodňová opatření (HOD218702) - B 2 -
HOD31800031 Činnosti při správě drobných vodních toků - B 2 -

 

Přílohy:
Mapa VI.1.18 - Protipovodňová opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem

 

VI.1.18.3. Záplavová území podél toků

Významnou součástí péče o ochranu před povodněmi je stanovování záplavových území, jak je určeno zákonem o vodách 254/2001 Sb. To se děje na návrh správců vodního toku, kdy se v podstatě jedná celkově o trvalý proces, podléhající neustálému upřesňování a zdokonalování, jak se vyvíjí pokrok na vyšetřovacích metodách těchto území a jak se vyvíjí ovlivňování morfologie a uspořádání těchto toků. Od novely platnosti zákona o vodách jsou v rámci stanovení určovány i tzv. aktivní zóny těchto území, v nichž jsou ze zákona územní rozvoj a zřizování zástavby výrazně omezeny.

Záplavové území na významných vodních tocích společně s drobnými vodními toky je vymezeno celkem na 1278 km, z toho 181 km bylo nově stanoveno v letech 2016-2018.

Přehled vymezených záplavových území je uveden v přílohové tabulce VI.1c. Neustálou aktualizací stávajících i stanovováním dalších záplavových území se zabývá list opatření typu B – HOD31700016.

 

Přílohy:
Tabulka VI.1c – Záplavová území podél toků

 

VI.1.19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

Problémy sucha v dílčím povodí Horní Odry jsou obsáhle popsány v kapitole V.2.

Nejefektivnějším nástrojem ke snižování nepříznivých účinků sucha jsou tzv. adaptační opatření. Na evropské úrovni byla vypracována řada více či méně podrobných katalogizací možných adaptačních opatření. Nicméně ne všechna z možných adaptačních opatření jsou vhodná a aplikovatelná na území České republiky. V rámci projektu „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci a možná adaptační opatření, VUV T.G.M.“ byl proto vypracován přehled zásadních adaptačních opatření, jež je možno uvažovat pro naše podmínky. Podrobně jsou tato opatření rozvedena a shrnuta v závěrečné zprávě o řešení projektu.

V rámci projektu byla pozornost věnována zejména následujícím negativním jevům:

 • dopady na průtoky – možný pokles průměrných a minimálních průtoků, případně úplné vyschnutí toku, zvýšení maximálních průtoků;
 • dopady v krajině – zvýšení přímého odtoku, vodní a větrné eroze, zhoršení mikroklimatu a ohrožení stávajících ekosystémů;
 • ohrožení odběrů vody;
 • zhoršení kvality vody.

Z možných adaptačních opatření lze uvažovat zejména:

 • opatření v krajině – organizační (podpora plošné rozmanitosti v rámci komplexních pozemkových úprav, podpora zalesnění a zatravnění, omezení plodin, pod nimiž se vytváří nepropustná krusta, například kukuřice), agrotechnická (osevní postupy podporující infiltraci atp.), biotechnická (průlehy, zasakovací pásy atd.);
 • opatření na tocích a v nivě – revitalizace toků (úpravy řečišť zpomalující odtok vody a zlepšující komunikaci s přípovrchovou zvodní), uvolnění nivy pro rozlivy;
 • opatření v urbanizovaných územích – zvýšení infiltrace dešťové vody (retenční a vsakovací objekty), jímání a využívání srážkových vod;
 • obnova starých či zřízení nových vodních nádrží;
 • zefektivnění hospodaření s vodními zdroji – převody vody mezi povodími a vodárenskými soustavami, zpětné převody vody uvnitř povodí, dočasné využití statických zásob podzemní vody, umělé infiltrace, vícenásobné využití vody, zhodnocení a přerozdělení kapacit vodních zdrojů;
 • zmenšení spotřeby vody – minimalizace ztrát ve vodárenských soustavách, racionalizace stanovení minimálních průtoků, stanovení priorit pro kritické situace nedostatku vody;
 • dokonalejší čištění odpadních vod.

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou:

 • zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
 • vyhláška č. 24/2011 Sb. v platném znění, o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Vazba na významné problémy nakládání s vodami

V dílčím povodí Horní Odry byly identifikovány následující významné problémy nakládání s vodami, které mají vztah k problematice sucha:

 • Dodržování stanovených minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.
 • Potencionální nedostatek vody v lokalitách mimo základní vodohospodářskou infrastrukturu (Vodohospodářskou soustavu povodí Odry).
 • Extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně) posílené klimatickou změnou.

Opatření, která by se dala nazvat opatřeními i proti suchu jsou obsažena již ve spoustě předešlých kapitol (např. VI.1.12.3 - Nově navrhovaná opatření typu revitalizace vodních toků, VI.1.12.4 – Nově navrhovaná opatření typu renaturace, VI.1.15 – Opatření na zlepšování vodních poměrů a ochrana ekologické stability krajiny, VI.1.17 a VI.1.18 – Opatření ke zmírnění rizika povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem a v oblastech mimo povodňové riziko, a v dalších).

Navrhování konkrétních opatření pro tuto kapitolu bylo zaměřeno na vyřešení problémů nedostatku vody ve VH infrastruktuře v některých částech dílčího povodí Horní Odry (28 lokalit) a na opatření ke snížení rizika sucha výstavbou malých vodních nádrží a tůní, kterých je 23. V případě souboru opatření se jedná spíš o menší akce LČR a jsou sloučeny do jednoho listu opatření (HOD31902001).

V rámci návrhů NPP je navrženo jedno obecné opatření, a to – Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody.

 

Tabulka VI.1.19 - Souhrnné informace o opatřeních

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
HOD31900001 Bělá pod Pradědem - Filipovice - vodovod 21 A 3 program
HOD31900002 Bílčice - prodloužení vodovodní sítě 2,5 A 3 program
HOD31900003 Čeladná - prodloužení vodovodního řádu 3,1 A 3 program
HOD31900004 Frenštát pod Radhoštěm - prodloužení vodovodní sítě 24,5 A 3 program
HOD31900005 Frýdek-Místek - výstavba vodovodu 7 A 3 program
HOD31900006 Frýdlant nad Ostravicí - vodovod - ulice Lesní, Nová Dědina "za Čeladenkou" 10 A 3 program
HOD31900007 Horní Lomná - výstavba nového posilujícího vodojemu, oprava stávajícího řádu A 3 program
HOD31900008 Karlovice - náhrada stávajícího zdroje A 2 program
HOD31900009 Luboměř - Heltinovský vodovod 1 A 3 program
HOD31900010 Malá Morávka - rozšíření vodovodu do horní části obce 20 A 3 program
HOD31900011 Malá Šťáhle - výstavba nové vodovodní přípojky A 2 program
HOD31900012 Mezina - dostavba akumulace a úpravny pitné vody 6 A 3 ostatní
HOD31900013 Mosty u Jablunkova - prodloužení vodovodu Na Tunelu, Šragi, Vodovod a a vodojem Borovi 14,5 A 3 program
HOD31900014 Nový Jičín - prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka, Prodloužení vodovodu - Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok-Životice u NJ 7,8 A 3 ostatní
HOD31900015 Olbramice - rekonstrukce vodovodního řádu na ulici Josefovická A 3 program
HOD31900016 Řeka - posílení jímání vody A 3 program
HOD31900017 Sedliště - výstavba vodovodního řádu A 3 program
HOD31900018 Supíkovice - rekonstrukce vodovodu I. a II. etapa 37 A 3 program
HOD31900019 Štěpánkovice - stavba nového vodovodu 20 A 3 program
HOD31900020 Štramberk - zásobování vodou lokality Libotín, II. etapa A 3 program
HOD31900021 Valšov - rozšíření vodovodního řadu, II. etapa 5 A 3 program
HOD31900022 Vápenná - rozšíření vodovodního řádu 15 A 3 program
HOD31900023 Javorník - navýšení kapacity VDJ 6,86 A 3 program
HOD31900024 Vápenná - navýšení kapacity VDJ 2,8 A 3 program
HOD31900025 Vidnava - navýšení kapacity VDJ 4,78 A 3 program
HOD31900026 Žulová - navýšení kapacity VDJ 4,78 A 3 program
HOD31900027 Vápenná - skupinový vodovod 58,8 A 3 program
HOD31900028 Vidnava - skupinový vodovod 100,9 A 3 program
HOD31900029 Posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry 112,5 A 3 program
HOD31900030 Opatření ke snížení rizika sucha – malé vodní nádrže a tůně* 92 A 3 program
CZE31700001 Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody - C 2 program

Poznámka: * jedná se o soubor opatření (viz list opatření)

Přílohy:
Mapa VI.1.19 – Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

 

VI.2. Doplňková opatření

Za situací, kdy základní opatření nestačí k dosažení dobrého stavu, mohou být nezbytná doplňková opatření. Typ opatření (základní vs. doplňková) udává Aktualizace Katalogu opatření pro jednotlivé kategorie opatření. Mezi doplňková opatření jsou zařazena dle Aktualizace katalogu opatření následující:

- Opatření 301 Jakostní studie povodí nádrže.
- Opatření 502 Změna povolení k nakládání s vodami – odběry vody.
- Opatření 503 Zlepšování zásad při povolování těžební činnosti.
- Opatření 601 Umělá infiltrace.
- Opatření 705 Snížení podílů balastních vod v jednotné kanalizaci.
- Opatření 706 Úprava odlehčovací komory.
- Opatření 708 Odstranění volné výusti.
- Opatření 709 Řešení komunálního zdroje nepřipojeného na kanalizaci.
- Opatření 710 Studie odkanalizování a čištění OV.
- Opatření 805 Přechod do režimu ekologického zemědělství.
- Opatření 901 Zlepšení podmínek udělování povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
- Opatření 1002 Redukce znečištění z dopravy mimo atmosférickou depozici.
- Opatření 1003 Zásady pro redukci znečištění z dopravy mimo atmosférickou depozici.
- Opatření 1101 Technické opatření na zvýšení bezpečnosti potenciálního zdroje havarijního znečištění.
- Opatření 1102 Varovný, poplachový nebo monitorovací systém pro prevenci havarijního znečištění.
- Opatření 1205 Eliminace odvodnění.
- Opatření 1501 Vodohospodářská opatření v krajině.
- Opatření 1601 Likvidace nepotřebných vrtů.
- Opatření 1602 Podmínky pro povolení realizace vrtů pro tepelná čerpadla.
- Opatření 1603 Morfologické úpravy ke zmírnění dopadů užívání vodních toků.
- Opatření 1604 Hospodaření na rybnících.
- Opatření 1605 Změna režimu hospodaření rybníka, doplnění soustavy o biologickou nádrž.

Všechna doplňková opatření jsou již uvedena v kapitole VI.1. v rámci konkrétních kapitol, kterých se týkají a jsou od základních opatření odlišena v přílohové tabulce VI.1a. Celkem se jedná o 56 (ze 394) doplňkových opatření typu A, 10 (z 23) typu B a 15 (z 21) typu C.

 

VI.3. Souhrnné náklady na opatření

Náklady na jednotlivá opatření jsou specifikovány u opatření typu A, u opatření typu B a C většinou náklady uvedeny nejsou, takže tabulka VI.4 s nimi nepočítá.

 

Tabulka VI.3 - Souhrnné náklady na opatření

Kapitola Název kapitoly Náklady [mil. Kč]
Program opatření Ostatní
VI.1.7 Opatření k zabránení a regulaci znečištění z bodových zdrojů 6 720 8 308
VI.1.10 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod 0 4 916*
VI.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 505 11
VI.1.17 Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR 0 7 826
VI.1.18 Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR 0 2 428
VI.1.19 Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha 564 13,8

Poznámka: * nejsou známy náklady u všech opatření, takže cena není úplná

 

VI.4. Listy opatření typu C – opatření s celostátní působností

Tato kapitola obsahuje seznam listů opatření typu C (tabulka VI.4), navržených v Národních plánech povodí. Jedná se o opatření s celostátní působností, zahrnující zejména změny právních předpisů, vznik strategických dokumentů, metodických předpisů a databází. Tato opatření upozorňují na mezery v právních předpisech a strategických krocích státu, které nelze řešit opatřením typu A a B, a často vycházejí z potřeby plánů dílčích povodí, kde jsou zjištěny případné nejistoty, chybějící data nebo legislativní opora, na které reaguje opatření na národní úrovni. Pokud budou tato opatření zrealizována, lze jim přičítat významný celostátní efekt. Obecně lze ještě opatření typu C charakterizovat dvěma typy. Opatření reagující na překročené limity nebo ukazatele (tedy na stav vodních útvarů) a opatření mající za cíl zlepšit dostupnost dat a připravit prostředí pro následující plánovací období.

Samotné listy opatření jsou uvedeny v příloze VI. Opatření k dosažení cílů – Listy opatření.

 

Tabulka VI.4 – Nově navržené opatření typu C

ID opatření Název opatření Náklady [mil. Kč] Typ opatření Návrh Program opatření
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu
CZE30500002 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod (CZE 205001) - C 2 program
CZE30601001 Umělá infiltrace - C 3 program
CZE30700001 Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod - C 3 program
CZE30700002 Problematika kanalizačních řádů a napojení průmyslových odpadních vod na veřejnou kanalizaci - C 3 program
CZE30700003 Provázání koncepcí a datových základen - C 3 program
CZE30700004 Domovní čistírny odpadních vod - C 3 program
CZE30706005 Odlehčovací komory - C 3 program
CZE30800005 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí - C 2 program
CZE30800006 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody - C 2 program
CZE30801001 Kontrola hospodařících subjektů v zemědělství - C 3 program
CZE30805002 Přechod do režimu ekologického zemědělství - C 3 program
CZE30807004 Snižování znečištění z atmosférické depozice - C 3 program
CZE31003001 Řešení problematiky zatížení vodního prostředí znečištěním z dopravy - C 3 program
CZE31004002 Obecné zásady snížení negativních vlivů starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst na stav vodních útvarů - C 3 program
CZE31200003 Obnova přirozených koryt vodních toků (CZE212001) - C 2 program
CZE31200004 Opatření k podpoře zprůchodnění říční sítě ČR, zajištění evidence migračních překážek na vodních tocích a metodické vedení orgánů státní správy - C 2 program
CZE31500002 Chráněné oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřadů - C 2 program
CZE31502001 Zamezení výskytu invazních druhů rostlin a živočichů - C 3 program
CZE31600003 Území vyhrazená pro odběry vody pro lidskou spotřebu - C 2 program
CZE31604002 Snížení znečištění povrchových vod pocházejícího z hospodaření na rybnících (CZE216001) - C 2 program
CZE31700001 Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody - C 2 program

 

Copyright © 2022 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena
www.pod.cz