Witamy na stronach Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Na tych stronach dostępne są dla społeczeństwa oraz kręgów specjalistów informacje nt. opracowania oraz przebiegu wdrażania Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Ich częścią są aktualne informacje dot. procesu planowania gospodarowania wodami, wyniki poszczególnych etapów opracowania Planu oraz materiały pomocnicze w procesie przygotowania Planu.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest materiałem koncepcyjnym, który sporządzany jest na zlecenie Zarządcy czeskiej części dorzecza Odry, Povodí Odry, státní podnik we współpracy z urzędami okręgowymi Kraju Morawsko-Śląskiego (Moravskoslezský kraj) oraz Kraju Ołomuńskiego (Olomoucký kraj) oraz we współpracy z centralnymi urzędami wodnoprawnymi (Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Transportu i Łączności, Ministerstwo Obrony).

Woda jest jednym z podstawowych elementów życia na Ziemi. Bez wody nie obejdzie się nikt z nas. Wykorzystywana jest przez nas zarówno do spożycia i higieny osobistej, jak również do działalności gospodarczej. Z tego powodu naszym wspólnym celem jest niepogarszanie stanu wód, lecz dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych. Realizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, względnie wdrażanie określonych w nim, ekonomicznie uzasadnionych działań powinno w znacznym stopniu przyczynić się do umożliwienia zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych zarówno w zakresie ilości, jak również jakości wód oraz do zmniejszania zjawisk ekstremalnych - powodzi oraz suszy - zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.