Obszar dorzecza Odry

Międzynarodowy obszar dorzecza Odry

Kliknutím zobrazíte detail!

Czeska część obszaru dorzecza Odry stanowi górną część Międzynarodowego obszaru dorzecza Odry (zlewnia Morza Bałtyckiego), gdzie bierze swój początek również główny ciek całego dorzecza - rzeka Odra.

Powierzchnia Międzynarodowy obszar dorzecza Odry:


Czeski republika Polski Niemiecki Całokształt
km2
7 217 106 057 5 587 118 861

Obszar dorzecza Odry


Obszar zajmuje powierzchnię 252 km2 i jest najmniejszy z ośmiu obszarów dorzeczy na terenie Republiki Czeskiej.
Obszar dorzecza Odry na terenie Republiki Czeskiej ma podłużny kształt rozciągający się w kierunku północno-zachodnim - południowo-wschodnim. Na południowym wschodzie sąsiaduje wzdłuż wododziału Morza Bałtyckiego i Czarnego z obszarem dorzecza Morawy oraz dorzeczem Wagu (Váh). Na północnym wschodzie sąsiaduje z polską częścią dorzecza Górnej Odry oraz z dorzeczem Wisły i wpływa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu ujścia Olzy do Odry koło Bogumina. Niektóre cieki z obszaru dorzecza Odry spływają do Odry poza profilem zamykającym w Boguminie dopiero w Polsce, są to na przykład rzeki Osobłoga, Biała Głuchołaska oraz Widna.

Kliknutím zobrazíte detail! Pomimo swej względnie małej powierzchni obszar dorzecza Odry jest znacznie zróżnicowany co do wysokości. Wynika to z jego usytuowania pomiędzy masywami górskimi Hrubý Jeseník i Beskidy przy jednoczesnym otwarciu w kierunku północnym do Niziny Śląskiej. Odra bierze swój początek w Górach Odrzańskich (Oderské vrchy) na wysokości 634 m n.p.m. i opuszcza terytorium Republiki Czeskiej na rzędnej wysokości ok. 190 m n.p.m. Na wododziale południowo-zachodnim, który jest jednocześnie głównym wododziałem europejskim Dunaju i Odry, wysokości terenu na obszarze Hrubego Jeseníka osiągają maks. 1492 m n.p.m. (Praděd/Pradziad) oraz na obszarze Beskidów maks. 1323 m n.p.m. (Lysá hora/Łysa Góra). Największa pionowa odległość wynosi w ten sposób prawie 1300 m. Ogólnie chodzi o obszar z olbrzymią dynamiką rzeźby terenu, bo na przykład różnica wysokości w dorzeczu Ostrawicy między najwyższym (Lysá hora 1323 m n.p.m.) i najniższym punktem (ujście do Odry) w tym dorzeczu wynosi w odległości w linii prostej 35 km - 1125 m.

Kliknutím zobrazíte detail! Dorzecze górnego cieku Odry tworzone jest przeważnie przez mniejsze cieki i znajduje się na styku dwóch znaczących jednostek geograficznych - Wyżyny Czeskiej oraz Karpat Zachodnich. Odra oraz jej główne dopływy, lewostronna Opawa z Morawicą oraz prawostronna Ostrawica i Olza, tworzą szkielet sieci hydrograficznej, który zbiega się w Zagłębiu Ostrawskim. Ciek Odry w Bramie Morawskiej stanowi oś tworzącą rozdział pomiędzy Wyżyną Czeską oraz Karpatami. W sieci rzecznej najistotniejszym ciekiem jest Odra, która bierze swój początek w Górach Odrzańskich. Stąd płynie w kierunku południowo-wschodnim i po ok. 55 km jej trasa łamie się pod kątem prostym wpływając do Bramy Morawskiej. Z tego miejsca odpływa w kierunku północno-wschodnim do Zagłębia Ostrawskiego oraz do granic państwa z Rzeczpospolitą Polską. Tworzy tu granicę państwa na odcinku ok. 8 km, a terytorium Republiki Czeskiej opuszcza koło Kopytowa poniżej dopływu Olzy (część miasta Bogumin) na wysokości 190 m n.p.m. Długość Odry na terytorium Republiki Czeskiej wynosi 132,3 km, pozostała jej długość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aż do ujścia do Morza Bałtyckiego, wynosi 734,3 km.