Wstęp

Planowanie gospodarowania wodami zakotwiczone jest w Ustawie Nr 254/2001 Sb., Prawo wodne wraz z późniejszymi zmianami, w brzmieniu późniejszych przepisów prawnych, która została w sposób znaczący znowelizowana Ustawą Nr 20/2004 Sb., tzw. "euronowelizacją". Poprzez ustanowienie instytucji planowania gospodarowania wodami w Prawie wodnym oraz szczególnie poprzez dokonanie "euronowelizacji" Prawa wodnego wdrożone zostały wymagania Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. bazuje na strategicznym przedsięwzięciu polegającym na zachowaniu bogactwa zasobów wodnych, które są niezastąpionym źródłem życia dla wszystkich organizmów.

Planowanie gospodarowania wodami jest ciągłym działaniem koncepcyjnym, które państwo zapewnia poprzez realizację Planów głównych dorzeczy Republiki Czeskiej, planów obszarów dorzeczy oraz programów działań. Celem planowania gospodarowania wodami jest określenie oraz wzajemna harmonizacja interesów społecznych w zakresie:

 • ochrony wód jako elementu środowiska, tzn. nie tylko samych zasobów wodnych, lecz również ekosystemów wodnych i od wody zależnych,
 • ochrony przeciwpowodziowej oraz innych szkodliwych wpływów wód,
 • zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych oraz gospodarowania wodami tak, aby służby wodnogospodarcze były w stanie zaspokoić potrzeby użytkowników wód, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia.

Stałą częścią planowania gospodarowania wodami jest również zapewnienie przekazywania informacji oraz zapewnienie udziału społeczeństwa i użytkowników wód w całym procesie sporządzania odpowiednich planów.

Plan gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej

Plan gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej stanowi, zgodnie z § 24 Ustawy Nr 254/2001 Sb. Prawo wodne w obowiązującym brzmieniu, strategiczny dokument dot. planowania gospodarowania wodami, który określa ramowe cele dotyczące gospodarowania wodami powierzchniowymi oraz podziemnymi, ochrony oraz poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, jak również ekosystemów wodnych, które to działania wynikają z celów ochrony wód zgodnie z § 23a ust. 1 tej Ustawy, następnie ustala cele dotyczące zrównoważonego korzystania z tych wód, ochrony przed szkodliwymi wpływami tych wód oraz poprawy stosunków wodnych i ochrony ekologicznej stabilności krajobrazu. Plan gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej zawiera ramowe programy działań służące zapewnieniu interesów społecznych, które są obowiązujące dla sporządzania planów obszarów dorzeczy, łącznie ze źródłami oraz sposobem ich finansowania. Plan gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej musi jednocześnie respektować umowy międzynarodowe, którymi Republika Czeska jest związana.

Plan gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej stanowi ogólne ramy jednolitej polityki Republiki Czeskiej w zakresie wód, wykraczające poza resortowe działania polityczne centralnych urzędów wodnoprawnych, przy podziale kompetencji, oraz określa możliwości terenowe w zakresie wód celem koordynacji z pozostałymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polityki rozwoju przestrzennego.

Plan gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej sporządza Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz dalszymi centralnymi urzędami wodnoprawnymi, jak i urzędami okręgowymi dla 3 głównych dorzeczy na terenie Republiki Czeskiej, tj. dla dorzecza Łaby (zlewnia Morza Północnego), dla dorzecza Morawy, wraz z dalszymi dorzeczami dopływów Dunaju (zlewnia Morza Czarnego) oraz dla dorzecza Odry (zlewnia Morza Bałtyckiego), które stanowią części międzynarodowych obszarów dorzeczy Łaby, Dunaju i Odry.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

W myśl § 25 Ustawy Nr 254/2001 Sb. Prawo wodne w obowiązującym brzmieniu Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa konkretne cele dla obszaru dorzecza Odry, na podstawie ramowych celów oraz ramowych programów działań zawartych w Planie gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej, na podstawie potrzeb oraz ustalonego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz potrzeb korzystania z tych wód na danym terenie. Zawiera on również programy działań niezbędnych do osiągnięcia konkretnych celów.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry sporządzany jest przez Povodí Odry, státní podnik, we współpracy z urzędami okręgowymi Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Kraju Ołomuńskiego oraz we współpracy z centralnymi urzędami wodnoprawnymi.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opracowywany jest w trzech etapach:

a) prace przygotowawcze, które powinny zawierać:

 1. harmonogram oraz plan prac sporządzenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, który musi zostać opublikowany oraz udostępniony użytkownikom wód oraz społeczeństwu w celu składania wniosków i uwag, i to co najmniej 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego Plan gospodarowania wodami będzie dotyczyć,
 2. analizę ogólnych i wodnogospodarczych charakterystyk obszaru dorzecza, ocenę oddziaływań działalności ludzkiej na stan wód powierzchniowych i podziemnych, analizę ekonomiczną korzystania z wody, a na ich podstawie opracowany wstępny wykaz istotnych problemów gospodarowania wodami stwierdzonych na obszarze dorzecza, łącznie z wyznaczeniem silnie zmienionych jednolitych części wód oraz propozycji szczególnych celów ochrony wód, i to co najmniej 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego Plan gospodarowania wodami będzie dotyczyć,

b) projekt Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, który musi zostać opracowany, opublikowany oraz udostępniony użytkownikom wód oraz społeczeństwu do składania wniosków i uwag co najmniej 1 rok przed rozpoczęciem okresu, którego Plan gospodarowania wodami będzie dotyczyć,

c) końcowy projekt Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.


Opracowanie każdego etapu Planu gospodarowania wodami konsultowane jest z pozostałymi zarządcami dorzecza, urzędami okręgowymi kompetentnymi dla poszczególnych głównych dorzeczy Republiki Czeskiej, z urzędami administracji kompetentnymi w zakresie planowania przestrzennego oraz Czeskim Inspektoratem Ochrony Środowiska (Česká inspekce životního prostředí). Plany gospodarowania wodami podlegają ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Etapy opracowania Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zatwierdzane są, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony centralnych urzędów wodnoprawnych oraz centralnego urzędu administracyjnego ds. planowania przestrzennego, przez urzędy okręgowe zgodnie z ich kompetencjami terytorialnymi. Urzędy te zatwierdzają również końcowy projekt Planu. Części Planu gospodarowania wodami obowiązujące dla obszaru administracyjnego danego okręgu wydawane są przez Radę okręgu w formie rozporządzenia, które obowiązujące jest dla urzędów wodnoprawnych przy podejmowaniu decyzji, wydawaniu opinii oraz przy realizacji zadań wynikających z Prawa wodnego.

Plan gospodarowania wodami dla głównych dorzeczy Republiki Czeskiej oraz Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy łącznie z odpowiednimi planami działań są podstawą do podejmowania czynności administracyjnych dotyczących szczególnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę oraz służących do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wód. Są to następujące cele:

a) dla wód powierzchniowych

 1. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych
 2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech vodních útvarů povrchových vod s cílem dosáhnout dobrého stavu povrchové vody
 3. zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych
 4. stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych

b) dla wód podziemnych

 1. zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych i zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych
 2. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych, zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych
 3. odwrócenie utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych.

c) dla obszarów wyznaczonych w postanowieniach § 28, 30 do 35 Prawa wodnego jako obszary wymagające specjalnej ochrony oraz obszarów włączonych do sieci NATURA 2000 (Ustawa Nr 114/1992 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów) zapewnienie zgodności z celami środowiskowymi określonymi dla wód powierzchniowych oraz podziemnychy