Vítejte na stránkách Plánu oblasti povodí Odry

Na těchto stránkách nalezne informace o zpracování a průběhu realizace Plánu oblasti povodí Odry široká i odborná veřejnost. Součástí jsou aktuální informace o procesu plánování v oblasti vod, výstupy z jednotlivých etap zpracování plánu a podpůrné materiály pro proces přípravy plánu.

Plán oblasti povodí Odry je koncepční materiál, jehož pořizovatelem je správce oblasti povodí Odry, Povodí Odry, státní podnik, ve spoluprácí s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady (Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo obrany).

Voda je jedním ze základních kamenů života na Zemi. Bez vody se neobejde nikdo z nás a užíváme ji jak pro osobní hygienu, tak i k ekonomickým aktivitám. Proto je naším společným cílem nezhoršovat stav vod a snažit se dosáhnout dobrého stavu povrchových a podzemních vod. Naplňování Plánu oblasti povodí Odry, resp. realizace jím navržených ekonomicky přiměřených opatření by měla významně přispět k možnosti využívání vodního bohatství z pohledu jak množství, tak jakosti vod a ke zmírňování extrémních jevů - povodní a sucha - jak nám, tak budoucím generacím.