Plán oblasti povodí Odry

Na 7. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 14.10.2009 a na 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 11.12.2009 byl schválen Plán oblasti povodí Odry.

Na 7. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 14.10.2009 byl schválen Plán oblasti povodí Odry. Zastupitelstvo Olomouckého kraje bude tento dokument projednávat na svém zasedání dne 11.12.2009.

Dne 3.8.2009 byl předán konečný návrh Plánu oblasti povodí Odry s dalšími doprovodnými materiály Moravskoslezskému kraji a Olomouckému kraji ke schválení.

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 1.7.2009 souhlasné stanovisko k návrhu koncepce "Plán oblasti povodí Odry" podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA). Zde jsou zveřejněny došlé připomínky k vyhodnocení vlivů a jejich vypořádání.

V průběhu jara letošního roku byl dokončen první návrh Plánu oblasti povodí Odry, který byl schválen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (opatřením ze dne 9.6.2008) a Krajským úřadem Olomouckého kraje (dne 27.5.2008). Následně byl od 1.7.2008 návrh plánu včetně stručného souhrnu pro lepší orientaci v něm zveřejněn na dobu 6 měsíců k připomínkám veřejnosti. Po tuto dobu byly podány připomínky od 20 institucí a občanů. Tyto byly vyhodnoceny a návrh plánu podle nich upraven. Podané připomínky a způsob jejich vyhodnocení byl zveřejněn na dobu 30 dnů od poloviny února do poloviny dubna 2009 (více viz záložka Povinně zveřejňované informace). Poté byly požádány ústřední vodoprávní úřady a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o stanoviska, která se stala jedním z podkladů pro schválení návrhu Plánu oblasti povodí OdryKrajským úřadem Moravskoslezského kraje (opatřením ze dne 14.4.2009) a Krajským úřadem Olomouckého kraje (dne 6.4.2009). Zároveň bylo dokončeno vyhodnocení koncepce podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dne 14.4.2009 bylo požádáno Ministerstvo životního prostředí ČR o stanovisko k posouzení vlivů koncepce "Plán oblasti povodí Odry" na životní prostředí.

Dne 2.6.2009 se uskuteční veřejné projednání návrhu Plánu oblasti povodí Odry a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA) (viz pozvánka).