Práce s veřejností

Rok 2016


 • Dne 26.5.2016 seznámili zástupci státního podniku Povodí Odry pracovníky vodoprávních úřadů Moravskoslezského kraje se schváleným Plánem dílčího povodí Horní Odry.
 • Dne 17.5.2016 proběhl seminář k plánování v oblasti vod na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde zástupci státního podniku Povodí Odry informovali zastupitele a pracovníky vodoprávních úřadů Olomouckého kraje Plánu dílčího povodí Horní Odry.
 • Dne 17.3.2016 představili zástupci státního podniku Povodí Odry aktualizovaný Plán dílčího povodí Horní Odry na jednání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
 • Dne 17.3.2016 představili zástupci státního podniku Povodí Odry aktualizovaný Plán dílčího povodí Horní Odry na jednání Komise pro zemědělství a venkov Rady Moravskoslezského kraje.
 • Dne 14.1.2016 informovali zástupci státního podniku Povodí Odry o aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry na jednání Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Rok 2015


 • Dne 25.2.2015 se uskutečnil seminář na Olomouckém kraji, na kterém zástupci státního podniku Povodí Odry představili návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
 • Dne 8.1.2015 se uskutečnil seminář na Moravskoslezském kraji, na kterém zástupci státního podniku Povodí Odry představili návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (viz pozvánka, prezenční listina).
 • Od 22.12.2014 do 22.6.2015 je zveřejněn ke konzultacím s veřejností návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem (více viz Povinně zveřejňované informace).

Rok 2014


 • Dne 13.11.2014 představili zástupci státního podniku Povodí Odry návrh aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry na 17. jednání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
 • Dne 13.11.2014 představili zástupci státního podniku Povodí Odry návrh aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry na 16. jednání Komise pro zemědělství a venkov Rady Moravskoslezského kraje.
 • Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky (viz text, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, tabulka 1, tabulka 2, tabulka 3).

Rok 2013


Rok 2012


 • Byl zahájen druhý cyklus plánování v oblasti vod spočívající v aktualizaci prvních plánů povodí a zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik.

Rok 2010


Rok 2009


 • Dne 24.6.2009 se konal seminář Olomouckého kraje a státních podniků Povodí Moravy a Povodí Odry se zástupci samosprávy k plánování v oblasti vod v Olomouci.
 • Dne 9.6.2009 proběhl seminář na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě k Plánu oblasti povodí Odry (viz pozvánka).
 • Dne 2.6.2009 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu Plánu oblasti povodí Odry a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA) (viz pozvánka, zápis).
 • Dne 23.4.2009 prezentoval zástupce s.p. Povodí Odry návrh Plánu oblasti povodí Odry na jednání Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje v Olomouci.
 • Dne 12.2.2009 zástupci s.p. Povodí Odry prezentovali návrh Plánu oblasti povodí Odry na 2.jednání Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Rok 2008


 • Dne 4.12.2008 představili zástupci státního podniku Povodí Odry návrh Plánu oblasti povodí Odry občanům Obce Spálov. Akce se uskutečnila na základě pozvání paní starostky a zúčastnilo se jí 30 občanů.
 • V říjnovém čísle měsíčníku "Ostravská radnice" vyšla informace o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti.
 • Dne 5.11.2008 se zúčastnili zástupci s.p.Povodí Odry semináře pro vodoprávní úřady a veřejnost na Krajském úřadě Olomouckého kraje a prezentovali zde návh Plánu oblasti povodí Odry týkající se území Olomouckého kraje.
 • Dne 9.10.2008 proběhla prezentace zástupců s.p. Povodí Odry k plánování v oblasti vod na poradě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s vodoprávními úřady v Beskydech.
 • Dne 18.9.2008 se uskutečnil seminář Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje k plánování v oblasti vod, na kterém zástupci s.p. Povodí Odry představili návrh Plánu oblasti povodí Odry.
 • Dne 24.6.2008 zástupci s.p. Povodí Odry prezentovali návrh Plánu oblasti povodí Odry na jednání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
 • Dne 26.5.2008 proběhl v Olomouci pracovní seminář Olomouckého kraje se zastupiteli kraje a zástupci státní správy k návrhu plánů oblastí povodí s prezentací zástupce s.p. Povodí Odry.
 • Dne 22.5.2008 zástupci s.p. Povodí Odry prezentovali návrh Plánu oblasti povodí Odry na 33.jednání Výboru pro územní plán Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
 • Průběžné informování o procesu plánování v oblasti povodí Odry a průběžné zveřejňování všech dokumentů jednotlivých etap na internetových stránkách Povodí Odry s.p. - www.pod.cz.

Rok 2007


 • Průběžné informování o procesu plánování v oblasti povodí Odry a průběžné zveřejňování všech dokumentů jednotlivých etap na internetových stránkách Povodí Odry s.p. - www.pod.cz.
 • Dne 16.11.2007 proběhl v Olomouci pracovní seminář Olomouckého kraje se zastupiteli kraje a zástupci vodoprávních úřadů k další etapě prací na plánech oblastí povodí s prezentací zástupce s.p. Povodí Odry.
 • Dne 9.11.2007 zástupce s.p. Povodí Odry prezentoval problematiku významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry na setkání sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR s pracovníky vodoprávních úřadů krajů v Medlově u Nového Města na Moravě.
 • Dne 18.10.2007 zástupci s.p. Povodí Odry prezentovali další postup prací v rámci procesu plánování v oblasti vod na poradě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s vodoprávními úřady v Mokřinkách u Jánských Koupelí.
 • Dne 20.9.2007 zástupci s.p. Povodí Odry prezentovali další postup prací v rámci procesu plánování v oblasti vod na 25. jednání Výboru pro územní plán zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
 • 1.4. 2007 zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti.
 • 6.3.2007 proběhl na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje veřejný seminář k plánování v oblasti vod spojený s informacemi o procesu SEA Plánu oblasti povodí Odry - organizátor Povodí Odry, státní podnik (viz pozvánka, prezenční listina a zápis).
 • Zhotovení dalšího posteru k prezentaci prací na Plánu oblasti povodí Odry.
 • Vydání třetí informační brožury o Plánu oblasti povodí Odry, která obsahuje přehled prací na Plánu oblasti povodí provedených v roce 2006.

Rok 2006


 • Průběžné informování o procesu plánování v oblasti povodí Odry a průběžné zveřejňování všech dokumentů jednotlivých etap na internetových stránkách Povodí Odry s.p. - www.pod.cz.
 • 21.-22.11 2006 účast na konferenci Vodní toky 2006, zaměřené na technická opatření na vodních tocích a opatření proti škodlivým účinkům vod v procesu plánování v oblasti vod.
 • 10.-13.10. 2006 účast a prezentace na 12. Magdeburském semináři o ochraně vod konaném v Českém Krumlově, který byl zaměřen zejména na problematiku týkající se mezinárodní oblasti povodí Labe a na související problematiku sousedních částí v mezinárodních oblastech povodí Odry a Dunaje ve smyslu požadavků Rámcové směrnice o vodách.
 • Zveřejnění Dotazníku k plánování v oblasti povodí Odry
 • Pořizování Plánu oblasti povodí Odry má probíhat za účinné účasti veřejnosti, proto se státní podnik Povodí Odry rozhodl oslovit veřejnost dotazníkem, který bude sloužit jako podklad a bude k němu přihlíženo při sestavování významných vodohospodářských problémů nakládání s vodami a následně při návrhu opatření řešících tyto problémy. Cílem dotazníku k pořizovanému Plánu oblasti povodí Odry bylo získat přehled o názorech, postojích a vztazích obyvatelstva k vodnímu bohatství a jeho využívání a k ochraně před extrémními účinky vod (povodně, sucha). Dotazník se tak stane jedním z podkladů pro vymezení vodohospodářských problémů a pro volbu způsobů jejich řešení v rámci Plánu oblasti povodí Odry.
 • Zhotovení třetího informačního posteru k prezentaci prací na Plánu oblasti povodí Odry, vystavení všech posterů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.
 • Dne 13.4. 2006 se uskutečnil 2. seminář k procesu "Plánování v oblasti vod" na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje (viz pozvánka).
 • Duben 2006 - zpracování Prováděcího dokumentu pro zapojení zainteresovaných stran do procesu plánování v oblasti vod, popisující účast veřejnosti na přípravě Plánu oblasti povodí Odry.
 • Oznámení o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti dle §10 odst. 4 vyhlášky č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod. Zveřejnění Časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti v období od 1.1 2006 do 1.7. 2006.
 • Vydání druhé informační brožury o Plánu oblasti povodí Odry, která obsahuje přehled činností provedených v roce 2005.

Rok 2005


 • Průběžné informování o procesu plánování v oblasti povodí Odry a průběžné zveřejňování na internetových stránkách Povodí Odry s.p. - www.pod.cz.
 • Zhotovení informačních posterů pro informování veřejnosti.
 • 29.-30.11. 2005 účast na konferenci Vodní toky 2005 v Hradci Králové, která byla orientována na problematiku péče o vodní toky a vodní díla, technologické postupy a vývoj metod úprav a revitalizace vodních toků a dále spolehlivost a bezpečnost vodních děl.
 • Veřejnost byla v průběhu měsíce srpna 2005 informována o plánování v oblasti vod prostřednictvím inzerátu v tisku a to v krajských novinách Moravskoslezského kraje a v Jesenickém týdeníku. Obce mimo dosah těchto tiskovin, které spadají do oblasti povodí Odry, byly informovány dopisem s uvedeným inzerátem.
 • Dne 8.2. 2005 se v zasedací místnosti Zastupitelstva Moravskoslezského kraje uskutečnil seminář Prezentace výsledků koncepčního dokumentu "Plánování v oblasti povodí", který zajišťoval pořizovatel - státní podnik Povodí Odry - ve spolupráci s krajskými úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje (pozvánka). Cílem semináře bylo představit členům zastupitelstva, členům výborů, zástupcům veřejné správy a odborné veřejnosti probíhající proces plánování v oblasti vod, který začal první etapou, tzv. přípravnými pracemi, jejichž výsledkem bylo vypracování Zprávy 2005 o charakterizaci oblasti povodí Odry. Výklad pracovníků Povodí Odry, s.p. a prezentace doprovodných mapových příloh byly hlavní náplní semináře, kterého se zúčastnilo 90 osob (prezenční listina: list 1, list 2, list 3).
 • Vydání informační brožury "Plánování v oblasti vod 2004", která obsahuje charakterizace oblasti povodí Odry spolu s grafickým znázorněním vybraných charakteristik - přehledné mapky.
 • Zveřejnění Zprávy 2005 o charakterizaci oblasti povodí Odry - listopad 2004.

Rok 2004


 • 23.-24.11. 2004 účast a prezentace na konferenci Vodní toky 2004 v Hradci Králové.