Aktuality k plánování

22.6.2023 - oznámení: podle §25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

Oznámení o zveřejnění
seznam oblastí s významným povodňovým rizikem
vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

16.8.2021 - zveřejnění Zprávy o vypořádání připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem podaných v rámci zveřejnění dokumentů podle §19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Oznámení o zveřejnění
Zpráva o vypořádání připomínek

18.12.2020 - oznámení o zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Odry, návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem k připomínkám veřejnosti podle §19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik na dobu 6 měsíců do 18.6.2021.

Oznámení o zveřejnění
Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

20.12.2019 - oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky pro 3. plánovací cyklus k připomínkám veřejnosti po dobu 6 měsíců.

oznámení o zveřejnění
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami
Grafické a tabulkové přílohy

1.10.2018 - oznámení o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro 3. plánovací cyklus k připomínkám veřejnosti po dobu 6 měsíců.

oznámení o zveřejnění
časový plán (titulní strana) a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
grafická podoba časového plánu

22.11.2017 - oznámení: podle §25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), se zveřejňuje uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám: aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik.

Plán dílčího povodí Horní Odry byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen na 19. zasedání dne 21.4.2016 a v Olomouckém kraji došlo k jeho schválení na 22. zasedání zastupitelstva dne 24.6.2016. Plán dílčího povodí Horní Odry je základním koncepčním dokumentem vodního hospodářství na léta 2016 – 2021.

Národní plán povodí Odry byl schválen vládou České republiky dne 21.12.2015 a vydán opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 28.1.2016. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry byl schválen vládou České republiky dne 21.12.2015 a vydán opatřením obecné povahy, jenž nabylo účinnosti dne 19.1.2016.

Tyto dokumenty a další informace jsou k nalezení zde http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/.

Dne 25.2.2015 se uskutečnil seminář na Olomouckém kraji, na kterém zástupci státního podniku Povodí Odry představili návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.

Dne 8.1.2015 se uskutečnil seminář na Moravskoslezském kraji, na kterém zástupci státního podniku Povodí Odry představili návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (viz pozvánka, prezenční listina).

22.12.2014 - oznámení o zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Odry, návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Odry a návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem k připomínkám veřejnosti podle §19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik na dobu 6 měsíců do 22.6.2015.

Oznámení o zveřejnění
Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.
Stručný souhrn návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

Dne 26.11.2014 se uskutečnilo další zasedání Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry (viz pozvánka, prezenční listina).

Dne 13.11.2014 představili zástupci státního podniku Povodí Odry návrh aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry na 17. jednání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a na 16. jednání Komise pro zemědělství a venkov Rady Moravskoslezského kraje.

V rámci probíhajícího procesu plánování v oblasti vod státní podnik Povodí Odry jako pořizovatel v souladu s Časovým plánem a programem prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik dokončil návrh aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry včetně Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem. Tyto materiály byly v termínu (srpen 2014) předloženy příslušným ministerstvům ke zpracování Národního plánu povodí Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Od prosince letošního roku budou tyto návrhy plánů zveřejněny na období 6-ti měsíců do června roku 2015 ke konzultacím s veřejností.

V měsíci červnu 2014 byly pro členy Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry zpřístupněny návrhy opatření k připomínkám a námětům:

 • Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů (ČOV, kanalizace)
 • Opatření k omezování vnosu nebezpečných látek do vod (staré ekologické zátěže)
 • Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek VÚ
  • Revitalizace vodních toků
  • Odstranění migračních překážek (rybí přechody)
 • Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní
  • Opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem
  • Organizační opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem
  • Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem
  • Zřízení retencí k zachycování povodní
  • Velké opravy vodních děl
  • Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
  • Opatření pro odčinění důlních škod
  • Odčinění proběhlých důlních škod z programu "Revitalizace Moravskoslezského kraje"

Prezentace z Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry dne 28.5.2014.

Dne 28.5.2014 se uskutečnilo další zasedání Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry ve 2. plánovacím cyklu (viz pozvánka, prezenční listina).

20.12.2013 - v souladu s článkem 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly veřejnosti zpřístupněny mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, které byly zpracovány na vodních tocích v oblastech s vyhodnoceným potenciálně významným povodňovým rizikem. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik jsou k dispozici na stránkách Centrálního datového skladu.

15.8.2013 - oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti Odry na území České republiky k připomínkám veřejnosti dle §16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik na dobu 6 měsíců do 15.2.2014.

Oznámení o zveřejnění

Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti Odry na území České republiky

V rámci prací na aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry byl podle Časového plánu a programu prací zpracován

Dne 25.4.2013 se uskutečnilo další zasedání Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry ve 2. plánovacím cyklu (viz pozvánka).

Podklady pro jednání

srpen 2012

Česká republika připravuje zprávu pro Evropskou komisi o průběhu implementace opatření podporujících záměry Rámcové směrnice o vodách, tedy předběžnou zprávu o postupu zavádění programů opatření navržených prvními plány povodí. Státní podnik Povodí Odry ve spolupráci s dalšími úřady a institucemi zpracoval podkladní údaje za jednotlivé okruhy opatření pro dílčí povodí Horní Odry (přehled v tomto odkazu) a jejich souhrn v předpokládaném stavu k prosinci 2012 je zveřejněn v následujících tabulkách:

KAPITOLA C - STAV A OCHRANA VODNÍCH ÚTVARŮ

 • opatření na úseku povrchových vod navržená v prvním plánovacím období k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí pomocí omezování vypouštění znečištění
 • navržená opatření v prvním plánovacím období k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí pomocí revitalizace toků a odstranění migračních překážek
 • opatření na úseku podzemních vod v prvním plánovacím období k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí - odstranění starých ekologických zátěží

KAPITOLA D - OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY

 • opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy - zvýšení kapacity koryt vodních toků
 • území určená k rozlivům povodní
 • ostatní opatření na úseku odtokových poměrů a ochrany před povodněmi (Preventivní opatření pro odčinění důlních škod, Odčinění proběhlých důlních škod z programu "Revitalizace Moravskoslezského kraje", Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl)

Schválený časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.

Probíhají práce na maketě obsahu plánů povodí podle Vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Dne 16.2.2012 se uskutečnilo úvodní zasedání Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry v 2. plánovacím cyklu (viz pozvánka, prezenční listina).

Dne 21.1.2010 se uskutečnilo závěrečné jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry v 1. plánovacím cyklu (viz pozvánka, prezenční listina)

Na 7. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 14.10.2009 a na 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 11.12.2009 byl schválen Plán oblasti povodí Odry.

Dne 3.8.2009 byl předán konečný návrh Plánu oblasti povodí Odry s dalšími doprovodnými materiály Moravskoslezskému kraji a Olomouckému kraji ke schválení.

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 1.7.2009 souhlasné stanovisko k návrhu koncepce "Plán oblasti povodí Odry" podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA). Zde jsou zveřejněny došlé připomínky k vyhodnocení vlivů a jejich vypořádání.