Komise pro plánování

Komise pro plánování v oblasti vod při Ministerstvu zemědělství ČR byla ustavena v roce 2003. Komise koordinuje činnost plánování vod na národní úrovni, projednává a schvaluje postupy, metodiky a dokumenty procesu plánování, které jsou pak využity pro konkrétní činnosti zpracování jednotlivých plánů. Úkolem komise je napomáhat institucím zapojeným v procesu plánování.

Členy komise jsou nejen zástupci ústředních vodoprávních úřadů, krajských úřadů, krajů, pořizovatelů plánů oblasti povodí, ale i zástupci ostatních zainteresovaných subjektů, včetně odborných a nevládních organizací.

Na úrovni pořizovatele Plánu dílčího povodí Horní Odry je ustavena Komise pro dílčí povodí Horní Odry, která je poradním orgánem pořizovatele. Účelem této komise je řízení procesu plánování, koordinace prací a spolupráce na úrovni dílčího povodí a podpora při poskytování podkladů. Komise je složena ze:

  • správce povodí Odry - Povodí Odry, státní podnik
  • zastupitelů Moravskoslezského a Olomouckého kraje
  • zástupců krajských úřadů Moravskoslezského a Olomouckého kraje
  • zástupců MZe, MŽP, ČHMÚ, VÚV, AOPK, ČRS, WWF, MKOOpZ, ČIŽP, KHS, MD
  • správců toků (LČR s.p.)
  • zástupců významných podniků (SmVaK Ostrava, a.s., OVaK a.s. Ostrava, Liberty Ostrava a.s., OKD, a.s.)

Seznam členů komise

Jednání Komise pro oblast povodí Odry


Datum Pozvánka Prezenční listina Zápis z jednání
19.3.2020 pozvánka prezence zápis
6.12.2018 pozvánka - zápis
26.11.2014 pozvánka prezence zápis
28.5.2014 pozvánka prezence zápis
25.4.2013 pozvánka prezence zápis
16.2.2012 pozvánka prezence zápis
21.1.2010 pozvánka prezence -
9.4.2008 pozvánka prezence zápis
1.11.2007 pozvánka prezence zápis
23.03.2007 pozvánka prezence zápis
27.10.2006 pozvánka prezence zápis
08.06.2006 pozvánka prezence zápis
09.03.2006 pozvánka prezence zápis
02.12.2005 pozvánka prezence zápis
06.10.2005 pozvánka prezence zápis
02.06.2005 pozvánka prezence zápis
04.11.2004 pozvánka prezence zápis
02.09.2004 pozvánka prezence zápis
11.05.2004 pozvánka prezence zápis
05.02.2004 pozvánka prezence zápis
02.09.2003 pozvánka prezence zápis

 

Podklady