Přípravné práce

Rok 2014


Rok 2013


 • Dne 15.8.2013 byl zveřejněn Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti Odry na území České republiky pro 2. plánovací období k připomínkám veřejnosti (více viz záložka Povinně zveřejňované informace)
 • Dne 25.4.2013 se uskutečnilo další zasedání Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry ve 2. plánovacím cyklu.
 • Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.

Rok 2012


 • Dne 2.5.2012 byl zveřejněn Časový plán a program prací pro 2. plánovací období k připomínkám veřejnosti (více viz záložka Povinně zveřejňované informace)
 • Probíhají práce na maketě obsahu plánů povodí podle Vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Rok 2011


 • Probíhají práce na aktualizaci vymezení vodních útvarů povrchových vod pro druhé plánovací období.

Rok 2008


 • Dne 18.9.2008 se uskutečnil seminář Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje k plánování v oblasti vod, na kterém zástupci s.p. Povodí Odry představili návrh Plánu oblasti povodí Odry.
 • Duben 2008 - v souladu s Časovým plánem a programem prací byl dokončen návrh Plánu oblasti povodí Odry, který byl předán Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a Krajskému úřadu Olomouckého kraje ke schválení.
 • Leden 2008 - materiál "Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami" byl po proběhlém připomínkovém řízení schválen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Rok 2007


 • Dne 16.11.2007 proběhl v Olomouci pracovní seminář Olomouckého kraje se zastupiteli kraje a zástupci vodoprávních úřadů k další etapě prací na plánech oblastí povodí s prezentací zástupce s.p. Povodí Odry.
 • 1.4. 2007 - oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti dle §10 odst. 4 vyhlášky č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod. Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry byl zveřejněn ke dni 1.4.2007.
 • Dne 6.3. 2007 od 14:30 hodin proběhl veřejný seminář k plánování v oblasti vod spojený s informacemi o procesu SEA Plánu oblasti povodí Odry (viz pozvánka, prezenční listina a zápis).
 • Dne 5.2. 2007 bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo Oznámení koncepce "Plán oblasti povodí Odry" podle §10c zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - viz oznámení, přílohy 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4.

Rok 2006


Rok 2005


Rok 2004


Rok 2003


Koncepční dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do r. 2010


Krajský úřad Moravskoslezského kraje (MSK) potřeboval mít k dispozici určitou koncepci rozvoje pro výkon svých funkcí na úseku životního prostředí a vodního hospodářství, a to co nejdříve. Tato koncepce by plánování v oblasti vod alespoň do určité míry nahrazovala a do doby vydání Plánu oblasti povodí Odry by napomáhala k řešení aktuálních problémů v kraji, i když zjednodušeně a bez naplnění všech environmentálních aspektů. Krajský úřad proto v r. 2002 vypsal na pořízení takovéhoto koncepčního materiálu s názvem "Koncepční dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do r. 2010" výběrové řízení, na základě něhož byl jeho zpracováním pověřen státní podnik Povodí Odry. Následně byl Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje předložen zpracovaný materiál "Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010", který obsahoval části A) Úvod, B) Oblast kvantity vod, C) Oblast kvality vod, D) Ochrana před povodněmi a E) Závěry - viz obsah. Část D) byla zpracována přednostně, jelikož kraj nejvíce tížily otázky týkající se protipovodňové ochrany, zastupitelstvo ji schválilo na svém 16. zasedání 19. 6. 2003. Ostatní části byly odsouhlaseny na 18. zasedání 25. 9. 2003.

Podle §127 odst. (16) zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění jsou vodoprávní úřady povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření vycházet ze směrného vodohospodářského plánu v platném znění až do doby schválení nových plánů. Proto je nutno na uvedený koncepční dokument pohlížet jako na právně nezávazný, který však má být pomocníkem pro rozhodování Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2009, kdy postupně bude nahrazován zpracovávaným Plánem oblasti povodí Odry.

Obsah

Součástí dokumentu jsou následující mapy a přílohy:

Mapy

Hydrogeologické rajóny na území MSK
Malé vodní elektrárny na území MSK
Významné odběry povrchových vod

Vodní díla vodohospodářské soustavy povodí Odry
Sledované objekty sítě podzemních vod ČHMÚ na území MSK
Zdroje vypouštěných odpadních vod

Přehled monitorovacích míst povrchových vod
Jakost povrchových vod

Zóny zranitelnosti na území MSK
Přehledná situace MSK
Přehledná situace stavu stanovení záplavových území v MSK
Přehled automatizovaných měřících stanic Povodí Odry s.p. a ČHMÚ
Úroveň ochrany proti povodním

Přílohy

Vývoj odběrů povrchových a podzemních vod
Odběry vod ze zdrojů vodohospodářské soustavy povodí Odry
Stanovené minimální průtoky
Příloha č. 1, 2, 3, 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6, 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9, 10
Příloha č. 11. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14
Rekonstrukce oderských hrází v Ostravě
Protipovodňová opatření na území Bohumínska
Retenční úpravy v povodí řeky Opavy - retenční nádrž Nové Heřmínovy
Protipovodňová opatření v Karviné-Darkově
Základní podklady pro zpracování koncepce ochrany před povodněmi
Významné vodní toky, záplavová území a vodní nádrže na území MSK