3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

3.1.Povrchové vody
3.1.1.Vlivy na útvary povrchových vod
3.1.1.1.Významné bodové zdroje znečištění
           
3.1.1.2.Významné plošné zdroje znečištění v oblasti povodí Odry
           
3.1.1.3.Významné odběry vody
   
3.1.1.4.Významné regulace odtoku vody
     
3.1.1.5.Významné morfologické úpravy
     
3.1.1.6.Další významné vlivy
   
3.1.1.7.Odhad způsobů užívání území
   


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu